نویسنده = ماجدی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد مدل معادلات ساختاری در تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 37-54

ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حسین ذبیحی


2. تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 47-58

ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات (سعیده) زرآبادی؛ حسین ذبیحی