نویسنده = آنامرادنژاد، رحیم بردی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مؤلفه‌های بستر فردی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی (نمونه موردی: شهر قائم‌شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمود آروین


2. تحلیل کالبدی– فضایی نواحی شهری بر اساس شاخص‌های رشد هوشمند شهری (مطالعه موردی: شهر بابل)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 19-30

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ عامر نیک پور؛ زهره حسنی