نویسنده = زرآبادی، زهراسادات (سعیده)
تعداد مقالات: 3
1. تبیین مولفه های کالبدی ریخت شناسانه در فضای شهری (نمونه مطالعاتی :محله قیطریه شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1398

نیکو اقوامی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


2. کاربرد مدل معادلات ساختاری در تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 37-54

ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حسین ذبیحی


3. تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری طرح‌های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 47-58

ناصر رضایی؛ حمید ماجدی؛ زهراسادات (سعیده) زرآبادی؛ حسین ذبیحی