نویسنده = حسینی شه‌پریان، نبی‌اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عملکرد شوراها در مدیریت شهری (نمونه موردی؛ شهرایذه)

دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 95-110

سعید امانپور؛ نبی‌اله حسینی شه‌پریان؛ نسرین آتش افروز؛ قاسم فرهمند