نویسنده = تـــولایی، ســـیمین
تعداد مقالات: 1
1. توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری‌ها؛ مروری بر ادبیات دانشگاهی آن در ایران

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 23-48

رســــول فرجــــام؛ محمـــد ســـلیمانی؛ ســـیمین تـــولایی؛ مجتبـــی رفیعیـــان؛ علـــــی موحـــــد