نویسنده = دارابــــــــی، حســــــــن
تعداد مقالات: 1
1. بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده محله پیرسرای کلانشهر رشت با رویکرد مشارکت مردمی

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 79-94

نـــــــــادر زالـــــــــی؛ حســــــــن دارابــــــــی؛ عســگر میرزایــی دورود خــانی