نویسنده = عبـدالهی، رحمت الـه
تعداد مقالات: 1
1. حیات جمعی در فضای عمومی سبز راه، نگرشی بر تنوع فرهنگی اجتماعی استفاده از فضا؛ مطالعه‌موردی پارک خطی باغ بلند شیراز

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 97-114

لــــیلا کــــوکبی؛ حسن ایـزدی خرامـه؛ رحمت الـه عبـدالهی؛ رقیــــه ســــلیمانی