نویسنده = یـزدان پنـاه، حجت اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فضایی اماکن ورزشی در مناطق 5 و 6 اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 1-22

محمد سلطان حسـینی؛ مســـعود تقـــوایی؛ حجت اله یـزدان پنـاه؛ مهــــدی ســــلیمی