نویسنده = شــــیخ بیگلــــو، رعنــــا
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی و مکان‌یابی بازارهای روز در مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق 3 و 4 شهر تبریز)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 105-124

رعنــــا شــــیخ بیگلــــو؛ سیمین دخت نعمت الهی بناب؛ حامــــد شــــیخ بیگلــــو