نویسنده = ابراهیمــــی، رضــــا
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ساختار اجتماعی- فرهنگی شهر با رویکرد توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر کرج)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 55-79

علـــی فیروزبخـــت؛ رضــــا ابراهیمــــی؛ ولــی االله ربیعــی فــر؛ تقــــی حیــــدری