نویسنده = غلامیان آقامحلی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ساختار فضایی شهر در تمایل شهروندان به شیوه سفر شخصی؛ مطالعه موردی شهر بابلسر

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 77-94

مصــــطفی قــــدمی؛ ســیده ســحر محمــدی؛ طاهره غلامیان آقامحلی