نویسنده = ســـجادی، مســـعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر اصفهان با استفاده از مدل گری و موران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 117-134

حجــــت شــــیخی؛ طــــاهر پریــــزادی؛ محمدرضــا رضــایی؛ مســـعود ســـجادی