نویسنده = مـولایی قلیچـی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-18

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد مـولایی قلیچـی؛ هادی جـوادزاده اقـدم؛ افشــــار حــــاتمی