نویسنده = مهــــدنژاد، حــــافظ
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه جرم و تراکم جمعیت در بلوک‌های آماری با استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی GIS (مطالعه موردی منطقه اسکان غیررسمی اسلام آباد زنجان)

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 19-38

مجیـــــد شـــــمس؛ فریـــــاد پرهیـــــز؛ حــــافظ مهــــدنژاد؛ مصــــطفی قمــــری؛ کــــاوه محمــــدی