نویسنده = سالاری سردری، فرضعلی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ساختار فضایی و توسعه افقی شهرهای منطقه سیستان

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 77-92

اکبــــــر کیــــــانی؛ فرضعلی سالاری سردری؛ مــــریم بیرانونــــدزاده؛ علیرضـــــا بســـــتانی