نویسنده = قنبـــــری، یوســـــف
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اصفهان در شاخص‌های عمده بخش کشاورزی

دوره 2، شماره 4، بهار 1390، صفحه 113-128

حمیـــــد برقـــــی؛ یوســـــف قنبـــــری؛ احمــــد حجاریــــان