نویسنده = مؤیــــدفر، ســــعیده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات اقلیمی شهر یزد در رابطه با توسعه شهری و منطقه‌ای

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 41-58

بهلــــول علیجــــانی؛ ســــعیده مؤیــــدفر؛ مهدیــه صــبایی مهــر