نویسنده = محمــــدی، جمــــال
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ساختار کالبدی فضایی بافت قدیم شهرکرد

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 59-80

جمــــال محمــــدی؛ لــیلا دوســتی ایرانــی