نویسنده = ســــرایی، محمدحســــین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعة محلات شهر بابلسر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 37-60

محمدحســــین ســــرایی؛ صــــــدیقه لطفــــــی؛ ســـــمیه ابراهیمـــــی