نویسنده = باقــــری کشکـــولی، علــی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 61-84

ملیحــــــه ذاکریـــــان؛ میرنجـــــف موســـــوی؛ علــی باقــــری کشکـــولی