نویسنده = میرزاجایی، مهدیه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عملکرد شهرهای جدید در نظام شهری کشور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 131-150

محمد اکبرپور سراسکانرود؛ مهدیه میرزاجایی