نویسنده = ابراهیم ز اده، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی شهری موردشناسی؛ شهر زاهدان

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 1-14

مجتبی روستا؛ عیسی ابراهیم ز اده؛ مصطفی ایستگلدی