نویسنده = باخرزی قزالحصار، سیدمحمد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فرهنگ سازمانی در نیروهای ایستگاهی خط 1 قطار شهری مشهد بر اساس مدل دنیسون

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 97-110

امید علی خوارزمی؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار؛ وحید هزاره