نویسنده = حسین پور، داود
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر در الگوی مدیریت راهبردی شهرهای مذهبی مورد: شهر مقدس قم

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 95-110

غلامرضا کاظمیان؛ میر علی سید نقوی؛ داود حسین پور؛ سید علی بیگدلی