نویسنده = اعتصامی پور، محسن
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و تبیین سیر تحوّل ضوابط شهری در شهرهای ایران، مورد مطالعه: کلانشهر شیراز

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 155-170

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ زهراسادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی