نویسنده = میرگذار لنگرودی، سیده صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. مقوله «مرکز» و «حاشیه»، تبیین انگارۀ مفهومی از مواجهۀ «خود» و «دیگری» در حیات شهر با تأکید بر رویکرد توسعه درون‌زا

دوره 10، شماره 38، پاییز 1398، صفحه 133-144

ویدا نوروز برازجانی؛ سیده صدیقه میرگذار لنگرودی؛ بهروز منصوری؛ محمد ضیمران