نویسنده = منظم ابراهیم پور، شیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کارایی نواحی مختلف شهرداری مشهد با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 113-132

مصظقی کاظمی؛ شیلا منظم ابراهیم پور؛ علیرضا ایل بیگی