تعداد مقالات: 559

1. جلد 24

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 0-0


2. تحلیل توزیع فضایی کیفیت زندگی در محله‌ها شهر چالوس

دوره 4، شماره13، تابستان 1392، صفحه 1-18

زینب قربانی؛ براتعلی خاکپور؛ عزت‌اله مافی


6. جلد

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 1-1


7. تحلیل و بازشناسی رفتارهای زیست محیطی شهری (مطالعه موردی: شهر اصفهان، سال 1391)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-20

رضا مختاری ملک آبادی؛ عظیمه‌السادات عبداللهی؛ حمیدرضا صادقی


12. بررسی و تحلیل الگوی رفتاری گردشگران در دسترسی به جاذبه های شهری با استفاده از GIS مطالعه موردی: شهر شیراز

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 1-22

رحـــیم حیـــدری؛ میــــثم صــــفرپور؛ مهــــــــدی آذری


14. تحلیل فضایی اماکن ورزشی در مناطق 5 و 6 اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 1-22

محمد سلطان حسـینی؛ مســـعود تقـــوایی؛ حجت اله یـزدان پنـاه؛ مهــــدی ســــلیمی


15. ارزیابی مکان‌یابی کاربری‌های آموزشی (مدارس ابتدایی) شهر شادگان

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 1-20

محمدرضا پورمحمـدی؛ ماجــــده عســــاکره


16. تحلیل الگوی پراکنش فضایی مراکز آموزشی و ساماندهی مناسب کالبدی آن با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه 8 تبریز)

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-18

محسن احدنژاد روشتی؛ محمد مـولایی قلیچـی؛ هادی جـوادزاده اقـدم؛ افشــــار حــــاتمی


17. مکان‌یابی شعب جدید بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‎ای فازی(Fuzzy ANP)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 1-20

غــــدیر عشــــورنژاد؛ حسنعلی فرجی سـبکبار؛ ســیدکاظم علــوی پنــاه؛ محمدحســـن نـــامی


18. رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن مطالعه موردی شهر تهران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1390، صفحه 1-22

جعفر هزار جریبی؛ رضا صفری شالی


20. تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر گرگان با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن

دوره 1، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 1-18

احمــــد پوراحمــــد؛ مهـــــدی حســـــام؛ حدیثـــــه آشـــــور؛ صــــابر محمــــدپور


21. تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 1-16

امــین فرجــی ملائــی؛ آزاده عظیمــــــــی؛ کرامــت الــه زیــاری


22. مکان‌یابی بهینه فضاهای ورزشی شهر زنجان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 1، شماره 1، تابستان 1389، صفحه 1-20

غریــــب فاضــــل نیــــا؛ اکبر کیانی؛ موسی رستگار


25. عوامل علّی و کانون ارزشی آینده‌های بدیل و آینده مرجّح/ مطلوب شهر پایدار بر مبنای اخلاق زیست‌محیطی

دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 1-20

سعید رفیع پور؛ هاشم داداش پور؛ علی اکبر تقوایی