دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله برگرفته از پایان نامه

1. بررسی نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی جمعیت استان کرمانشاه (مطالعه موردی: شهر سرپل ذهاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

زهرا عزیزی؛ مجید شمس


2. ارائه الگوی بومی‌شهر بیوفیلیک در مناطق 9 و 10 کلان‌شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

زهرا تردست؛ آزیتا رجبی؛ ابوالفضل مشکینی


مقاله پژوهشی

3. تحلیل اثرات حضور گردشگران مذهبی غیر ایرانی بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه ثامن شهرداری مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

محبوبه صابری؛ زهرا عنابستانی؛ علیرضا بیدخوری


4. تحلیل رضایت از محیط مسکونی و تأثیر آن بر پژمردگی شهری نمونه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد مقدّس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1399

امیررضا رضایی گرگانی؛ مصطفی امیرفخریان


5. شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر در سیاست‌گذاری توسعه فیزیکی شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 فروردین 1399

میرنجف موسوی؛ محمد رسولی؛ شراره سعیدپور؛ حسن حکمت نیا


6. بررسی آثار اقتصادی توریسم شهری کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

رحیم حیدری چیانه؛ مهدیه طاهونی


مقاله برگرفته از پایان نامه

7. ارزیابی کیفیت زندگی شهری در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق داده های سنجش از دور و تحلیل های مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1399

محمد کاظمی قراجه؛ خلیل ولیزاده کامران


8. رابطه بین میزان پیاده روی با تاکید بر برنامه ریزی محله محور و علائم اضطرابی شهروندان تویسرکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

امین الوندی؛ عباس ملکحسینی


مقاله پژوهشی

9. بررسی تأثیر مؤلفه‌های بستر فردی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی (نمونه موردی: شهر قائم‌شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمود آروین


10. نقش مدیریت شهری در زیرساخت های آبی به منظور ساماندهی رودخانه های شهری (نمونه موردی کلان شهر رشت )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

علی باقری نیا؛ لعیا جهانشاهلو؛ سید جمال الدین شهریاری


مقاله برگرفته از پایان نامه

11. تحلیل فضایی مناطق شهری در برخورداری از شاخصهای شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

هادی رشتبر؛ حسین نظم فر؛ رسول صمدزاده


12. ارزیابی توسعه بازاریابی گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

حمید اسکندری؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


13. شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر توسعه میان افزا در بافت‌های ناکارآمد مرکزی شهر با بهره‌گیری از آینده پژوهی، مطالعه موردی: محله شهشهان شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

مریم عرب لودریچه؛ احمد شاهیوندی؛ داریوش مرادی چادگانی


مقاله پژوهشی

14. ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های تحقق‌پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

سعیده مویدفر؛ محمدرضا بابایی ندوشن؛ محمد زارعی محمودآبادی


مقاله برگرفته از پایان نامه

15. برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهری با رویکردی ویژه بر شهر کم کربن (مطالعه موردی : شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

آذر مرادی؛ فرزین چاره جو


16. تحلیل فضایی شاخص‌های کالبدی مسکن شهری با تأکید بر نابرابری درون منطقه‌ای (مطالعه موردی: 22 منطقه کلان‌شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

وحید بوستان احمدی؛ نفیسه مرصوصی؛ Esmaeil Aliakbari؛ افشین سفاهن


مقاله پژوهشی

17. بررسی توزیع مکانی مطب‌‌های تخصصی شهر ایلام و تعیین پهنه‌‌های مناسب به منظور ارائه الگوی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

پاکزاد آزادخانی؛ کبری محرابی


18. تدوین الگوی برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه بافت‌های تاریخی در راستای بازآفرینی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

رامین عسکریان؛ احمدعلی خرم بخت؛ محمد ابراهیم عفیفی


19. شناسایی و بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه شهرهای میانه اندام با رویکرد تحلیل تأثیرات متقاطع نمونه موردی: شهر خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

هادی حکیمی؛ هادی نقیبی؛ عادل شری زاده


20. ارزیابی تاثیرات عناصر مبلمان شهری بر سیما و منظر شهر (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری – کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

یحیی زلکی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

21. ساماندهی دستفروشان و تاثیر آن بر زیست پذیری شهری (نمونه موردی: محله کن منطقه5 ناحیه2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

شیوا مظلومی


مقاله پژوهشی

22. تحلیلی بر علل گرایش به اقتصاد غیررسمی در شهرهای مرزی با تأکید بر اشتغال کولبری (مطالعه موردی: شهر سردشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

افشین متقی دستنایی؛ مهتاب امرایی؛ آرش قربانی سپهر


23. تحلیل اهمیت – عملکرد شاخص‌های حکمروایی خوب در شهر میراث جهانی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محبوبه نوری؛ محمدرضا رضایی؛ منصوره یاراحمدی


مقاله برگرفته از پایان نامه

24. تحلیل ساختاری-کارکردی مورفولوژی شهری تحت تاثیر رانت حاصل از اقتصاد نفتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محمدحسین جعفری پابندی؛ رسول درسخوان؛ میرسعید موسوی


25. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با هویت محیطی در بین شهروندان شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

سودابه پاکزاد؛ علی مرادی


26. تحلیل قیاسی نقش مؤلفه‌های کالبدی مساجد در شکل‌گیری هویت محلات (مقایسه سه مسجد در محلات تاریخی، میانی و نوساز شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

شیما کشاورزی؛ عبدالرضا پاکشیر؛ مهسا شعله


مقاله پژوهشی

27. شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم با رویکرد تحلیل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

علی سلطانی؛ محمد رحیمی؛ سید نورالدین امیری


مقاله برگرفته از پایان نامه

28. سطح بندی خیابان ها در فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری ، مورد پژوهی: شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

صبا جهانگیر؛ حمیدرضا صارمی؛ حسین کلانتری خلیل اباد


مقاله پژوهشی

29. اولویت بندی مولفه های مورد نیازپارکینگ های هوشمند در محیط های شهری (مطالعه موردی شهر مرودشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

معصومه شریف زاده؛ امین کشاورزی؛ رسول فریدونی


30. بررسی عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر فرایند توسعه پایدار در شهرهای صنعتی مورد : شهر عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسلارزاده


31. تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری


32. معیارهای تاثیر گذار منظر بر هویت شهرک نفت خیز امیدیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

سید محمدکاظم موسوی نژاد؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


33. سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری در برابر زلزله (موردی: ناحیه غربی شهر ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

سعید ملکی؛ سیده معصومه رضوی؛ خاطره رمضانپور اسعدیه


مقاله برگرفته از پایان نامه

34. ارزیابی میزان آسیب پذیری مساکن شهری در برابر بحران های محیطی با تاکید بر نقش مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر باقر شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399

حمیدرضا جودکی


36. ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر (مطالعه موردی : شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

علی اکبر سالاری پور؛ سعید غیاثوند محمدخانی؛ سجاد شعبانی کلاچاهی


37. تاثیر نوع سازماندهی مجتمع های مسکونی بر ایجاد پدیده ی جزیره گرمایی نمونه موردی: مجتمع های مسکونی میان مرتبه ی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

علی اکبر حیدری؛ ملیحه تقی پور؛ ندا قهرمان ایزدی


مقاله برگرفته از پایان نامه

38. بررسی و تحلیل ساختار کالبدی-فضایی خانه های بافت میانه شهر شیراز در تبیین مفهوم هم پیوندی با زمینه بر اساس نظریه نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

الهام دهقانی؛ محمدسعید ایزدی؛ باقر کریمی


مقاله پژوهشی

39. ارزیابی و تحلیل وضعیت آسیب‌پذیری شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مهشید محمد ابراهیمی؛ امیر اشنویی؛ محسن شایان؛ محمد سالارنژاد


مقاله برگرفته از پایان نامه

40. تحلیل بازآفرینی فرهنگی اجتماعی در توسعه محله ای (مطالعه موردی: محله دیزج جنوبی شهر بناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

پرویز کشاورزی؛ بشیر بیگ بابایی؛ کریم حسین زاده دلیر


41. بررسی و تحلیل نحوۀ انتقال معنا و اولویت‌بندی انواع کاربری‌ها در فضای شهری با توجه به پارامترهای برنامه‌ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مرجان محسن زاده؛ محمد علی‌آبادی؛ جاوید قنبری؛ سید محمدحسین ذاکری


مقاله پژوهشی

42. ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری با رویکردی آینده پژوهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

محمدرضا جباری؛ بابک خزایی


44. بازآفرینی شهری به منظور ارتقای بافت های فرسوده شهری با بهره گیری از روش تلفیقی و یکپارچه ساختار سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

زهراالسادات اردستانی؛ امیرحسین ابراهیمی


مقاله برگرفته از پایان نامه

45. ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح مدیریت محله بر زندگی شهروندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

سارا منیری فر؛ رضا اسماعیلی؛ منصور حقیقتیان؛ حسین ایمانی جاجرمی


مقاله پژوهشی

46. تحلیل وضعیت و رابطه رضایت و حس تعلق مکانی در محله های شهری مطالعه موردی: محله فردوان شهر اصفهان \

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

فرشاد طهماسبی زاده؛ حسین سلیمانی


47. تحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردکان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

عبدالمطلب رهنما؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار


48. بررسی عوامل مؤثر بر تداعی مفهوم هویت در معماری و شهرسازی شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

فاطمه پناهی؛ شهرزاد شهریاری؛ علیرضا دانش پور


50. تحلیل نقش حیات شبانه در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه ی موردی: میدان شهرداری شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

احمد پوراحمد؛ فاطمه کهکی؛ مریم سجودی


51. ارائه الگوی ژئومارکتینگ مبتنی بر توسعه زیرساخت های گردشگری شهری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

وحیدرضا میرابی؛ بهروز قاسمی؛ سید کامران نوربخش؛ محمد ثابت اقلیدی


مقاله برگرفته از پایان نامه

52. امکان‌سنجی توسعه حمل و نقل محور (TOD) در نواحی شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

محسن احد نژاد؛ اصغر تیموری؛ اکرم دوستی یکتا


مقاله پژوهشی

53. بازتعریف مسیرهای گردشگری در بافت تاریخی بازار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4625

غزاله گودرزی؛ مصطفی بهزادفر؛ یوسفعلی زیاری


54. بررسی تاثیر ویژگی‌های محیط مصنوع بر فعالیت بدنی و پیاده‌روی شهروندان در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4626

سید هادی حسینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

55. ارزیابی الگوی سیاست‌گذاری مسکن بی خانمان ها(ساکنان مسکن نامناسب) در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4627

ابوالفضل مشکینی؛ الهه شاکری منصور؛ سید علی علوی


مقاله پژوهشی

56. بررسی عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی و سرزندگی شهروندان (مورد مطالعه خیابان ملت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4628

پژمان محمدی ده چشمه


مقاله برگرفته از پایان نامه

57. تدوین سناریوهای توسعۀ فضایی شهری در چارچوب الگوی رشد هوشمند با رویکرد آینده پژوهی (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4629

صادق کاظم خواه حسن کیاده؛ مصطفی قدمی؛ جلال عظیمی آملی؛ غلامرضا جانباز قبادی


مقاله پژوهشی

58. بهینه‌سازی فضایی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در زمینه دسترسی و پوشش خدماتی (مطالعه موردی: زابل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4630

حسین یغفوری؛ وحید پاسبان عیسی لو؛ سید علی حسینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

59. ارزیابی ظرفیت برد شهری منطقه چهار کلان شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4631

فیروز جعفری؛ نسرین دین پرور


مقاله پژوهشی

60. بررسی تاثیر شهر هوشمند بر وندالیسم شهری با نقش واسطه ای شهر شاد و عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4632

سید حسن موسوی؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت


61. بررسی مؤلفه‌های شهروند محیط‌زیستی و ارتباط آن با رفتار زیست محیطی شهروندان (مطالعه موردی: شهر مراغه )

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4633

منیژه لاله پور؛ رحیمه سلطانزاده؛ سحر نصیریان بدیعی


مقاله برگرفته از پایان نامه

62. ارزیابی جایگاه گردشگری بافت تاریخی شهر یزد در روند مدل تخریب خلاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4634

محمدرضا رضایی؛ علیرضا عسگری سوادجانی؛ حمدالله سجاسی قیداری


63. حکمروایی شهری راهبردی مؤثر در جهت توسعه کارآفرینی شهری مورد مطالعه شهر همدان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4635

سمیرا سمواتی؛ سید حسین بحرینی؛ غلامحسین حسینی نیا


مقاله پژوهشی

64. تحلیل فضایی ابعاد تاب‌آوری منطقه‌ای در برابر بلایای طبیعی در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر شهر مرند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4636

ابراهیم تقوی؛ رسول صمدزاده؛ محمدتقی معصومی


65. تحلیلی بر نقش حقوق شهروندی بر تاب‌آوری اجتماعی در مقابله با بیماری‌های واگیردار و Covid-19 در شهرهای ایران(مورد مطالعه: شهر نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4637

محمد رضا امیری فهلیانی؛ طاها آبین


66. تحلیل راهبردی توسعه گردشگری رود دره های منطقه یاسوج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4638

سید یعقوب یزدان شناس؛ محمدرضا رضایی؛ احمد استقلال؛ محمد حسین سرایی؛ سید علی الحسینی المدرسی


67. طراحی اقلیمی؛ نمودی از همسازی با محیط نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4639

عبدالحمید بحرپیما؛ محمد علی سرگزی


مقاله برگرفته از پایان نامه

68. تحلیل تطبیقی زیست پذیری در مناطق شهری؛ مطالعه موردی مناطق دهگانه کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4640

عاطفه فرج اللهی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رحیم حیدری چیانه؛ داوود مختاری


69. ارزیابی مدل توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) با توسعه مدل مکان-گره و تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی خط یک متروی مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4641

فائزه فاطمی پور؛ رخشاد حجازی؛ سیدعلی جوزی؛ مرتضی اکبری


70. آینده پژوهی رشد شهری کلانشهر تبریز با تاکید بر رویکرد شهر هوشمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4642

نسیم علی عباس شهیر؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر


71. بررسی نقش گردشگری اوقات فراغت در سرزندگی فضاهای شهری با محوریت حیات شبانه و نشاط اجتماعی در منطقه 12 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4643

عمادالدین امیری؛ علی شکور


مقاله پژوهشی

72. بازخوانی سیر تحول فضایی و کالبدی کاربری‌های بهداشتی با تاکید بر حمامها در شهرهای اسلامی ایران از صفویه تا قاجار (نمونه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4644

امین قهرمانی تولا بی؛ سیدعلی نوری


73. تحلیل عدالت فضایی در برخورداری از تسهیلات شهری با استفاده از مدل های کمی، فضایی و خودهمبستگی موران (منطقه مورد مطالعه: اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4645

ابوالفضل قنبری؛ وحید عیسی زاده؛ زهرا علی بیگی بنی


74. تبیین شاخصهای حکمروایی خوب در سطح نواحی شهر؛ نمونه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4646

محسن محمدی؛ رحیم سرور


مقاله برگرفته از پایان نامه

75. خوانش محرک های موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه نسل نخست شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4648

سید مهدی هدایت؛ زهره داودپور؛ کیانوش ذاکرحقیقی


مقاله پژوهشی

76. ارائه مدل تعیین‌کننده‌های حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهرهای بندری حاشیه خلیج فارس (مورد: بندر لنگه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4649

امید عطایی؛ حسام الدین ستوده؛ محمد قمیشی