دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل رضایت از محیط مسکونی و تأثیر آن بر پژمردگی شهری نمونه موردی: منطقه ثامن شهر مشهد مقدّس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1399

امیررضا رضایی گرگانی؛ مصطفی امیرفخریان


2. بررسی آثار اقتصادی توریسم شهری کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1399

رحیم حیدری چیانه؛ مهدیه طاهونی


مقاله برگرفته از پایان نامه

3. ارزیابی کیفیت زندگی شهری در شهر اردبیل با استفاده از تلفیق داده های سنجش از دور و تحلیل های مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1399

محمد کاظمی قراجه؛ خلیل ولیزاده کامران


4. رابطه بین میزان پیاده روی با تاکید بر برنامه ریزی محله محور و علائم اضطرابی شهروندان تویسرکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1399

امین الوندی؛ عباس ملکحسینی


مقاله پژوهشی

5. بررسی تأثیر مؤلفه‌های بستر فردی و اجتماعی بر دلبستگی مکانی (نمونه موردی: شهر قائم‌شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ محمود آروین


مقاله برگرفته از پایان نامه

6. تحلیل فضایی مناطق شهری در برخورداری از شاخصهای شهر نوآور (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

هادی رشتبر؛ حسین نظم فر؛ رسول صمدزاده


7. ارزیابی توسعه بازاریابی گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1399

حمید اسکندری؛ بختیار عزت پناه؛ کریم حسین زاده دلیر


8. شناسایی متغیرهای کلیدی مؤثر بر توسعه میان افزا در بافت‌های ناکارآمد مرکزی شهر با بهره‌گیری از آینده پژوهی، مطالعه موردی: محله شهشهان شهر اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

مریم عرب لودریچه؛ احمد شاهیوندی؛ داریوش مرادی چادگانی


مقاله پژوهشی

9. ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص‌های تحقق‌پذیری شهر خلاق (مطالعه موردی: منطقه 3 شهر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

سعیده مویدفر؛ محمدرضا بابایی ندوشن؛ محمد زارعی محمودآبادی


مقاله برگرفته از پایان نامه

10. برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهری با رویکردی ویژه بر شهر کم کربن (مطالعه موردی : شهر سنندج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1399

آذر مرادی؛ فرزین چاره جو


مقاله پژوهشی

11. بررسی توزیع مکانی مطب‌‌های تخصصی شهر ایلام و تعیین پهنه‌‌های مناسب به منظور ارائه الگوی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

پاکزاد آزادخانی؛ کبری محرابی


12. تدوین الگوی برنامه‌ریزی و مدیریت یکپارچه بافت‌های تاریخی در راستای بازآفرینی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

رامین عسکریان؛ احمدعلی خرم بخت؛ محمد ابراهیم عفیفی


13. شناسایی و بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر توسعه شهرهای میانه اندام با رویکرد تحلیل تأثیرات متقاطع نمونه موردی: شهر خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

هادی حکیمی؛ هادی نقیبی؛ عادل شری زاده


14. ارزیابی تاثیرات عناصر مبلمان شهری بر سیما و منظر شهر (مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری – کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

یحیی زلکی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی


15. تحلیلی بر علل گرایش به اقتصاد غیررسمی در شهرهای مرزی با تأکید بر اشتغال کولبری (مطالعه موردی: شهر سردشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1399

افشین متقی دستنایی؛ مهتاب امرایی؛ آرش قربانی سپهر


16. تحلیل اهمیت – عملکرد شاخص‌های حکمروایی خوب در شهر میراث جهانی یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محبوبه نوری؛ محمدرضا رضایی؛ منصوره یاراحمدی


مقاله برگرفته از پایان نامه

17. تحلیل ساختاری-کارکردی مورفولوژی شهری تحت تاثیر رانت حاصل از اقتصاد نفتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1399

محمدحسین جعفری پابندی؛ رسول درسخوان؛ میرسعید موسوی


18. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با هویت محیطی در بین شهروندان شهر ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

سودابه پاکزاد؛ علی مرادی


19. تحلیل قیاسی نقش مؤلفه‌های کالبدی مساجد در شکل‌گیری هویت محلات (مقایسه سه مسجد در محلات تاریخی، میانی و نوساز شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

شیما کشاورزی؛ عبدالرضا پاکشیر؛ مهسا شعله


مقاله پژوهشی

20. شناسایی محدوده بافت تاریخی شهر جهرم با رویکرد تحلیل فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

علی سلطانی؛ محمد رحیمی؛ سید نورالدین امیری


مقاله برگرفته از پایان نامه

21. سطح بندی خیابان ها در فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری ، مورد پژوهی: شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

صبا جهانگیر؛ حمیدرضا صارمی؛ حسین کلانتری خلیل اباد


مقاله پژوهشی

22. بررسی عوامل اجتماعی– فرهنگی موثر بر فرایند توسعه پایدار در شهرهای صنعتی مورد : شهر عسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

مریم معصومی جهتلو؛ غلامرضا جعفری نیا؛ حبیب پاسلارزاده


23. تحلیل بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهری با تاکید بر نقش و عملکرد ذینفعان محلی با رویکرد آینده‌نگاری( مطالعه موردی: شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

محمد رسولی؛ محسن احدنژاد روشتی؛ ابوالفضل مشکینی؛ تقی حیدری


24. معیارهای تاثیر گذار منظر بر هویت شهرک نفت خیز امیدیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

سید محمدکاظم موسوی نژاد؛ فرح حبیب؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


25. سنجش و ارزیابی میزان تاب‌آوری نواحی شهری در برابر زلزله (موردی: ناحیه غربی شهر ایذه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1399

سعید ملکی؛ سیده معصومه رضوی؛ خاطره رمضانپور اسعدیه


مقاله برگرفته از پایان نامه

26. ارزیابی میزان آسیب پذیری مساکن شهری در برابر بحران های محیطی با تاکید بر نقش مدیریت بحران (مطالعه موردی: شهر باقر شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1399

حمیدرضا جودکی


مقاله پژوهشی

27. ارزیابی کیفیت زندگی ساکنین مسکن مهر (مطالعه موردی : شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1399

علی اکبر سالاری پور؛ سعید غیاثوند محمدخانی؛ سجاد شعبانی کلاچاهی


28. تاثیر نوع سازماندهی مجتمع های مسکونی بر ایجاد پدیده ی جزیره گرمایی نمونه موردی: مجتمع های مسکونی میان مرتبه ی شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1399

علی اکبر حیدری؛ ملیحه تقی پور؛ ندا قهرمان ایزدی


مقاله برگرفته از پایان نامه

29. بررسی و تحلیل ساختار کالبدی-فضایی خانه های بافت میانه شهر شیراز در تبیین مفهوم هم پیوندی با زمینه بر اساس نظریه نحو فضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1399

الهام دهقانی؛ محمدسعید ایزدی؛ باقر کریمی


مقاله پژوهشی

30. ارزیابی و تحلیل وضعیت آسیب‌پذیری شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1399

مهشید محمد ابراهیمی؛ امیر اشنویی؛ محسن شایان؛ محمد سالارنژاد


مقاله برگرفته از پایان نامه

31. تحلیل بازآفرینی فرهنگی اجتماعی در توسعه محله ای (مطالعه موردی: محله دیزج جنوبی شهر بناب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1399

پرویز کشاورزی؛ بشیر بیگ بابایی؛ کریم حسین زاده دلیر


32. بررسی و تحلیل نحوۀ انتقال معنا و اولویت‌بندی انواع کاربری‌ها در فضای شهری با توجه به پارامترهای برنامه‌ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

مرجان محسن زاده؛ محمد علی‌آبادی؛ جاوید قنبری؛ سید محمدحسین ذاکری


مقاله پژوهشی

33. ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری با رویکردی آینده پژوهانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

محمدرضا جباری؛ بابک خزایی


35. بازآفرینی شهری به منظور ارتقای بافت های فرسوده شهری با بهره گیری از روش تلفیقی و یکپارچه ساختار سلسله مراتبی فازی(Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

زهراالسادات اردستانی؛ امیرحسین ابراهیمی


36. تحلیل وضعیت و رابطه رضایت و حس تعلق مکانی در محله های شهری مطالعه موردی: محله فردوان شهر اصفهان \

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

فرشاد طهماسبی زاده؛ حسین سلیمانی


37. تحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردکان فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

عبدالمطلب رهنما؛ احمد خادم الحسینی؛ امیر گندمکار


38. بررسی عوامل مؤثر بر تداعی مفهوم هویت در معماری و شهرسازی شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

فاطمه پناهی؛ شهرزاد شهریاری؛ علیرضا دانش پور


39. تحلیل نقش حیات شبانه در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعه ی موردی: میدان شهرداری شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

احمد پوراحمد؛ فاطمه کهکی؛ مریم سجودی


مقاله برگرفته از پایان نامه

40. امکان‌سنجی توسعه حمل و نقل محور (TOD) در نواحی شهر زنجان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

محسن احد نژاد؛ اصغر تیموری؛ اکرم دوستی یکتا


مقاله پژوهشی

41. بازتعریف مسیرهای گردشگری در بافت تاریخی بازار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4625

غزاله گودرزی؛ مصطفی بهزادفر؛ یوسفعلی زیاری


42. بررسی تاثیر ویژگی‌های محیط مصنوع بر فعالیت بدنی و پیاده‌روی شهروندان در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4626

سید هادی حسینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

43. ارزیابی الگوی سیاست‌گذاری مسکن بی خانمان ها(ساکنان مسکن نامناسب) در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4627

ابوالفضل مشکینی؛ الهه شاکری منصور؛ سید علی علوی


مقاله پژوهشی

44. بررسی عملکرد مبلمان شهری در ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی و سرزندگی شهروندان (مورد مطالعه خیابان ملت شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4628

پژمان محمدی ده چشمه


مقاله برگرفته از پایان نامه

45. تدوین سناریوهای توسعۀ فضایی شهری در چارچوب الگوی رشد هوشمند با رویکرد آینده پژوهی (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4629

صادق کاظم خواه حسن کیاده؛ مصطفی قدمی؛ جلال عظیمی آملی؛ غلامرضا جانباز قبادی


مقاله پژوهشی

46. بهینه‌سازی فضایی ایستگاه‌های آتش‌نشانی در زمینه دسترسی و پوشش خدماتی (مطالعه موردی: زابل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4630

حسین یغفوری؛ وحید پاسبان عیسی لو؛ سید علی حسینی


مقاله برگرفته از پایان نامه

47. ارزیابی ظرفیت برد شهری منطقه چهار کلان شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4631

فیروز جعفری؛ نسرین دین پرور


مقاله پژوهشی

48. بررسی تاثیر شهر هوشمند بر وندالیسم شهری با نقش واسطه ای شهر شاد و عدالت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4632

سید حسن موسوی؛ اردلان فیلی؛ عباس ثابت


49. بررسی مؤلفه‌های شهروند محیط‌زیستی و ارتباط آن با رفتار زیست محیطی شهروندان (مطالعه موردی: شهر مراغه )

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4633

منیژه لاله پور؛ رحیمه سلطانزاده؛ سحر نصیریان بدیعی


مقاله برگرفته از پایان نامه

50. ارزیابی جایگاه گردشگری بافت تاریخی شهر یزد در روند مدل تخریب خلاق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4634

محمدرضا رضایی؛ علیرضا عسگری سوادجانی؛ حمدالله سجاسی قیداری


51. حکمروایی شهری راهبردی مؤثر در جهت توسعه کارآفرینی شهری مورد مطالعه شهر همدان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4635

سمیرا سمواتی؛ سید حسین بحرینی؛ غلامحسین حسینی نیا


مقاله پژوهشی

52. تحلیل فضایی ابعاد تاب‌آوری منطقه‌ای در برابر بلایای طبیعی در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر شهر مرند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4636

ابراهیم تقوی؛ رسول صمدزاده؛ محمدتقی معصومی


53. تحلیلی بر نقش حقوق شهروندی بر تاب‌آوری اجتماعی در مقابله با بیماری‌های واگیردار و Covid-19 در شهرهای ایران(مورد مطالعه: شهر نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4637

محمد رضا امیری فهلیانی؛ طاها آبین


54. تحلیل راهبردی توسعه گردشگری رود دره های منطقه یاسوج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4638

سید یعقوب یزدان شناس؛ محمدرضا رضایی؛ احمد استقلال؛ محمد حسین سرایی؛ سید علی الحسینی المدرسی


55. طراحی اقلیمی؛ نمودی از همسازی با محیط نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4639

عبدالحمید بحرپیما؛ محمد علی سرگزی


مقاله برگرفته از پایان نامه

56. تحلیل تطبیقی زیست پذیری در مناطق شهری؛ مطالعه موردی مناطق دهگانه کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4640

عاطفه فرج اللهی؛ محمدرضا پورمحمدی؛ رحیم حیدری چیانه؛ داوود مختاری


57. ارزیابی مدل توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) با توسعه مدل مکان-گره و تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی خط یک متروی مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4641

فائزه فاطمی پور؛ رخشاد حجازی؛ سیدعلی جوزی؛ مرتضی اکبری


58. آینده پژوهی رشد شهری کلانشهر تبریز با تاکید بر رویکرد شهر هوشمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4642

نسیم علی عباس شهیر؛ کریم حسین زاده دلیر؛ حسین نظم فر


59. بررسی نقش گردشگری اوقات فراغت در سرزندگی فضاهای شهری با محوریت حیات شبانه و نشاط اجتماعی در منطقه 12 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4643

عمادالدین امیری؛ علی شکور


مقاله پژوهشی

60. بازخوانی سیر تحول فضایی و کالبدی کاربری‌های بهداشتی با تاکید بر حمامها در شهرهای اسلامی ایران از صفویه تا قاجار (نمونه موردی: شهر اردبیل)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4644

امین قهرمانی تولا بی؛ سیدعلی نوری


61. تحلیل عدالت فضایی در برخورداری از تسهیلات شهری با استفاده از مدل های کمی، فضایی و خودهمبستگی موران (منطقه مورد مطالعه: اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4645

ابوالفضل قنبری؛ وحید عیسی زاده؛ زهرا علی بیگی بنی


62. تبیین شاخصهای حکمروایی خوب در سطح نواحی شهر؛ نمونه موردی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4646

محسن محمدی؛ رحیم سرور


مقاله برگرفته از پایان نامه

63. خوانش محرک های موثر بر وضعیت آینده رشد و توسعه نسل نخست شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4648

سید مهدی هدایت؛ زهره داودپور؛ کیانوش ذاکرحقیقی


مقاله پژوهشی

64. ارائه مدل تعیین‌کننده‌های حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهرهای بندری حاشیه خلیج فارس (مورد: بندر لنگه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1400

10.30495/jupm.2021.4649

امید عطایی؛ حسام الدین ستوده؛ محمد قمیشی


65. تبیین مولفه های کالبدی ریخت شناسانه در فضای شهری (نمونه مطالعاتی :محله قیطریه شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.21392.3050

نیکو اقوامی؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


66. سنجش و تحلیل اثرات رشد گردشگری بر توسعه فضایی شهر یاسوج

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.23640.3380

صادق بشارتی فر؛ مصطفی میرآبادی


67. تغییرات فضایی تراکم ساختمانی و شناسایی عوامل تأثیر گذار (مورد مطالعه: شهر بیجار)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.24464.3471

عامر نیک پور؛ طاهر صفرراد؛ بهناز محمدیاری


68. بررسی و تحلیل مولفه های زیست پذیری شهری در راستای توسعه پایدار ( نمونه موردی : قائم شهر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.24622.3483

زینب کرکه آبادی؛ حمزه بهروزی


69. ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر فضاهای عمومی (مورد مطالعه: محله‌های منطقه ده تهران)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25052.3528

مراد دلالت؛ قادر احمدی؛ لقمان مصطفی پور؛ اسماء مظفری نیا


مقاله برگرفته از پایان نامه

70. تبیین الگوی پایدارسازی توسعه میان افزای شهری با تاکید بر شاخص های موثر بر مدیریت اراضی قهوه ای (موردی: کلانشهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25262.3557

وحید مستوفی؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ رسول درسخوان


71. نقش ساختار شهری مطلوب در تحقق و توسعه ی شهر دانش (مطالعه ی موردی: شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25568.3582

مارال زمانی راد؛ نوید سعیدی رضوانی؛ ایرج قاسمی


مقاله پژوهشی

72. مدل فرایندی کیفیت منظرین فضای سبز شهری تهران با استفاده از مدل ساختار تفسیری (ISM)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25642.3587

محمدرضا بمانیان؛ فرزانه آزادی


73. تحلیلی بر رابطه حس مکان با تعلق در محلات شهری ( نمونه موردی: محله باقرآباد شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25813.3609

امیر رنجبری؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ اسماعیل آقائی زاده


74. تحلیل نقش مولفه های موثر بر شناخت فضایی در افزایش خوانایی محیط موردپژوهی: محله سجاد مشهد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.25934.3613

شیما عابدی؛ تکتم حنایی


مقاله برگرفته از پایان نامه

75. بازشناسی اصول ایجاد حس معنویت در بافت پیرامون فضاهای مذهبی در شهر شیراز با تکیه بر مفهوم سلسله مراتب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26667.3707

فاطمه عماد؛ خسرو موحد؛ ملیحه تقی پور؛ علی اکبر حیدری


76. بررسی اثرات خزش شهری بر سکونتگاه‌های حریم کلان‌شهر تهران (نمونه موردی: شهرستان اسلامشهر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26737.3730

علیرضا استعلاجی؛ مسعود قانعی فرد؛ مجید کریم پور ریحان


77. ارزیابی ورتبه بندی شاخص های رشدهوشمندشهری درنواحی منطقه 2کلانشهرتهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26749.3717

مجید رجبی


78. بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با سازگاری اجتماعی (نمونه: ساکنین مجتمع های مسکونی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26830.3729

محمد رضا نظارتی زاده؛ رضا اسماعیلی؛ اصغر محمدی


79. تحلیل جغرافیایی مرگ ناشی از سرطان ریه درکلانشهر تهران با رویکرد اپیدمیولوژیک طی دوره 1397-1387

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26963.3742

زهره فنی؛ الهه پیشگر؛ جمیله توکلی نیا؛ علیرضا محمدی؛ بهزاد کیانی


مقاله پژوهشی

80. نقش بهره مندی از فضاهای شهری در ازدیاد تحرک و اثر آن در کاهش نرخ مرگ و میر(نمونه موردی پارک‌های شهری مشهد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27133.3761

رستم صابری فر


مقاله برگرفته از پایان نامه

81. تدوین مدل ساختاری مولفه های موثر قابلیت محیط بر ارتقای تعاملات اجتماعی در خیابان های ساحلی جنوب کشور (نمونه مورد مطالعه:شهر بندرعباس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27192.3767

رویا هنرخواه؛ کوروش افضلی؛ عبدالکریم قائدی


مقاله پژوهشی

82. شناخت عوامل تاثیرگذاربر وضعیت موجود مبلمان شهری ومدل یابی مطلوب برای ‏ساماندهی به فضاها و منظر شهری (مطالعه موردی: شهر ایلام)‏

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27358.3790

نادر شوهانی؛ حسن حکمت نیا؛ احمد شوهانی؛ حکیم بکری زاده


مقاله برگرفته از پایان نامه

83. رویکردمشارکت جویانه درساماندهی بافت فرسوده شهری (نمونه ی مورد مطالعه: محله ی نادر کاظمی شیراز)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27426.3806

مریم حق پناه؛ باقر کریمی؛ جمال الدین مهدی نژاد درزی


مقاله پژوهشی

84. بررسی رابطه اعتماد بین‌شخصی و رضایت شغلی با گرایش به مهاجرت داخلی: مورد مطالعه، معلمان کلان شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27525.3822

اصغر میرفردی؛ فاطمه صالحی نیا؛ علی یار احمدی


85. امکان سنجی و اولویت‌بندی جاذبه‌های گردشگری جهت جذب گردشگر (نمونه موردی: شهرستان باغملک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27559.3835

سعید امان پور؛ افسانه علی بخشی؛ حدیث کاوسی قافی


مقاله برگرفته از پایان نامه

86. واکاوی پیشران های کلیدی مؤثر بر بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری مورد پژوهی: بافت فرسوده شهر ارومیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27631.3841

لیلا رضوانی؛ حسن احمدزاده؛ حسن هوشیار


مقاله پژوهشی

87. تبیین استراتژی‌های رقابت‌پذیری منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: استان کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27808.3859

نازنین زهرا ستوده؛ جمال فتح اللهی؛ میرنجف موسوی


مقاله برگرفته از پایان نامه

88. بررسی و تحلیل علل عدم تحقق حکمروایی خوب شهری در ایران : (مطالعه موردی: شهر اراک)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27908.3873

سید حمید موسوی؛ عباس ملک حسینی


مقاله پژوهشی

89. شناسایی چالش‌های اسکان غیررسمی و ارائه راهکارهای عملیاتی ـ اجرایی برای بهبود آن در استان کردستان (مطالعه موردی: ناحیه منفصل شهری نایسر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27932.3875

داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی؛ مهدی عبدالملکی


90. ارزیابی تاب آوری شبکه توزیع آب شهری صدرا بر اساس برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری در شرایط زلزله

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.28279.3910

علیرضا نریمان؛ محمد هادی فتاحی؛ ناصر طالب بیدختی؛ محمد صادق صادقیان


91. طیف بندی و سنجش فضایی مراکز انتظامی و نقش آنها در پهنه ی جرم ‏ با رویکرد ‏MCDM‏ مطالعه موردی کلانشهر اهواز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.22869.3269

الیاس مودت


92. آینده پژوهی عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلانشهرها، مطالعه موردی کلانشهر تبریز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26151.3647

سجاد rajabi؛ رضا ولی زاده؛ داریوش ستارزاده؛ علی پناهی؛ قربان محبوبی


93. کاهش آسیب‏پذیری شریان‏های حیاتی در برابر سیل (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26428.3693

ابوالقاسم سنائی فرد؛ ابوالقاسم امیر احمدی؛ یعقوب زنگنه


مقاله برگرفته از پایان نامه

94. بررسی تاثیرآینده‌نگاری‌راهبردی بر برنامه‌‌ریزی شهری(مورد مطالعه: شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26739.3716

محبوبه خلفی؛ ناصر براتی؛ روح اله بیات


95. تحلیل ارتباط فضایی بین پوشش گیاهی با توزیع ازون سطحی با تأکید بر نقش پیش‌عنصریِ ایزوپرن در مناطق مختلف کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.26865.3733

صادق کریمی؛ حسین غضنفرپور؛ مریم فیروزی


مقاله پژوهشی

96. سنجش اصول سازنده ی شهر شاد در فضاهای شهری و ارائه راهکارهای ارتقای آن (نمونه موردی: فضاهای شهری بوشهر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27207.3768

احسان حیدرزاده؛ محمدرضا رفیعی


مقاله برگرفته از پایان نامه

97. مدل‌سازی مسیر و الگوی پیاده راه شهری خرم‌آباد از طریق الگوریتم رقابت اسعتماری (MST)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27289.3782

معصومه عزیزی؛ مهری اذانی؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار


مقاله پژوهشی

98. شناسایی عوامل کلیدی موثر بر حکمروایی خوب شهری با رویکرد سناریونویسی (مطالعه موردی: شهر فسا)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27309.3786

امیر اشنویی نوش آبادی؛ مهشید محمد ابراهیمی


مقاله برگرفته از پایان نامه

99. مدل اجرای استراتژی مدیریت بحران مطالعه موردی: بحران زلزله در شهرستان بهاباد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27438.3808

محمد امجد؛ مهدی ابراهیمی نژاد؛ محمد مهدی پورسعید


مقاله پژوهشی

100. بررسی شاخص‌های هویت فضایی در بازارهای ایران ( مطالعه موردی بازار‌های دزفول و شوشتر)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27459.3810

اعظم نصراللهی نیا؛ حامد حیاتی


101. واکاوی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری مطالعه موردی: شهربجنورد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27495.3815

مرتضی رمضانی؛ مهدی وطن پرست؛ عزت الله مافی


102. بکارگیری تکنیک آراس جهت تحلیل شاخص‌های توسعه مسکن (مطالعه موردی: شهرهای کهگیلویه و بویراحمد)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.27606.3834

محمد عزیزی؛ محمود اکبری؛ حجت اله پاشاپور


103. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در احیای بافت‌های فرسوده‌ی شهری (نمونه موردی: محله مالکی شهر نورآباد ممسنی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.30495/jupm.2021.28386.3925

سیده آیدا حسینی؛ اردلان افلاکی