ارزیابی کمی و کیفی کاربری‌های شهر سعدآباد

نویسندگان

1 اســــــتادیار ژئومورفولــــــوژی، دانشــــــگاه اصــــــفهان، اصــــــفهان، ایــــــران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی محیطی، دانشگاه پیام نور، اصـفهان، ایـران

چکیده

زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه‌ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری وچگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین را مشخص می‌کنند و همواره یکی از مسایل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است. در مقاله حاضر به بررسی وضعیت کاربری اراضی شهر سعد آباد پرداخته شده است. به این منظور ابتدا وضع موجود کاربری‌ها مورد بررسی قرار گرفته است سپس به برنامه ریزی برای آینده پرداخته شده است. روش بکار گرفته شده در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از روش کتابخانه‌ای و سایر اطلاعات با روش میدانی گردآوری شده‌اند. تحلیل کیفی کاربری‌ها با استفاده از مدل SWOT و برای ترسیم و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای GIS و AUTO CAD استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در اکثر کاربری‌ها کمبود وجود دارد و بعضی از کاربری‌ها نیز از وضعیت مطلوبی برخوردارند که این امر نشاندهنده عدم تعادل در وضعیت کاربری‌هاست که باید با برنامه‌ریزی دقیق به سمت تعادل هدایت شود. 
 

کلیدواژه‌ها


آکالاگان، ج ی، آر، (1387)، کاربری زمین اثر متقابـل اقتصادی، اکولوژی و هیدرولوژی، ترجمه منوچهر طیبیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
ابراهیم زاده، عیسی و مجیر اردکـانی( 1385)، ارزیـابی کـاربری اراضـی شـهری اردکـان فـارس، مجلـه جغرافیا و توسعه، سال چهارم، شماره پیاپی 7.اداره کل هواشناسی استان بوشهر
باقری، علیرضـا( 1380 )، تحلیلـی برکـاربری اراضـی شهری،مطالعه ی موردی شهر خوراسگان اصفهان.پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد جغرافیـا، دانشـگاه اصفهان.
تقوایی، مسعود و حسـین سـرایی، ( 1379)، گسـترش افقی شهرها و ظرفیت های موجود زمین، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 1383، مشهد،
حبیبی، سید محسن و مسایلی(1378)، سرانه کـاربری شهری، انتشارات سـازمان ملـی زمـین و مسـکن،تهران.
رضویان، محمد تقی (1381)، برنامـه ریـزی کـاربری اراضی شهری، تهران،انتشارات منشی.
زیــاری کرامــت االله ( 1378)، اصــول و روشهــای برنامهریزی منطقه ای، یزد، انتشارات دانشگاه یزد.
زیــاری کرامــت االله (1381)، برنامــه ریــزی کــاربری اراضی شهری. انتشارات دانشگاه یزد.-
سرور، رحیم ( 1384 )، جغرافیای کاربردی و آمـایش سرزمین، انتشارات سمت، تهران.
سرور، رحیم و نادری فر، مهـدی ( 1385)، بررسـی و تحلیل توزیع جغرافیایی مراکز آموزشی منطقه 15تهران بـا اسـتفاده از GIS، فصـلنامه چشـم انـدازجغرافیایی، شماره سوم.
سعید نیا، احمد (1382)، کتاب سبز شهری، انتشـارت سازمان سازمان شهرداریهای کشور، چاپ دوم-سیف الدینی، فرانک (1387)، فرهنـگ واژگـان برنـام هریزی شـهری و منطقـه ای، انتشـارات دانشـگاه شیراز، چاپ اول.
شراینی، حسین (1382)، ساماندهی مکـان، انتشـارات دانش آفرین، تهران. -
شیعه، اسماعیل ( 1375 )، مقدمه ای بر برنامـه ریـزی شهری چـاپ پـنجم، انتشـارات دانشـگاه علـم وصنعت ایران، تهران. -طرح جامع سعد آباد (1387)طرح هادی سعد آباد
عابدین درکوش، سعید ( 1372 )، درآمدی بر اقتصـاد شـهری، انتشـارات نشردانشـگاهی تهـران، چـاپ سوم، تهران.مرکز آمار ایران، سالنامه آمـاری اسـتان بوشـهر 1385
و1375
مهدیزاده، جواد (1379)، برنامه ریزی کاربری زمین ازدیدگاه توسـعه پایـدار، مهنـدس مشـاور فرنهـاد،تهران.
مهندســین مشــاور پــارس ویســتا (1383)، ســرانه کاربریهای خدمات شـهری، جلـد اول، انتشـارات سازمان شهرداریهای کشور.
نظریــان، اصــغر (1381)، جغرافیــای شــهری ایــران،انتشارات پیام نور، تهران.
هاشم زاده همایونی، مهرداد (1378)، زمین شهری کالایا ثروت همگانی، مجموعه مقالات همایش زمـین و توسعه شهری، تهران. 
 
هاشمی، فضل االله ( 1376 )، حقوق و قوانین شـهری.مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معمـاری،تهران.
یکــان یفــرد، سیداحمدرضــا (1384)، تبیــین و ارائــه الگوی بهینه کاربری اراضی شهری در ایران، مجله شهرداریها، شماره 71، تهران.
Chapin, Francis. Stuart (1972), Urban land useplanning, Second edition, University of
Illinois. These du doctorat, Alain Iarrius,universte du Toulouse ll le Mirail T.Ioulouse. pp.3.
Farazque Zand(1992)Reforming urban landpolizies and institutions developing
countries world bank. washington DC.
Street, Peoria(2007), Land market forces andgovernments role in sprawl, college of
urban planning and public Affairs,university of Illinois at Chicago.pp:123-135
Turner. B. L & Meyer. W. B. (1994), Globalland use and land-cover change: An
overview, Cambridge University Press.Wiley, J.Norlnan, R (1975), Urban Geography,London, pp.77.