تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت‌گیری شهر کازرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 در دهه‌های اخیر شاهد افزایش جمعیت شهرهای کشور بوده‌ایم، این افزایش جمعیت در شهرها باعث شده تا نیاز به خدمات روزبه روز بیشتر شود. یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده ای در شهر دارد جایگاه‌های سوخت گیری است. شهر کازرون نیز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است هم اکنون با کمبود جایگاه‌های سوخت گیری و ازدحام وسایل نقلیه در مقابل این جایگاه‌ها مواجه می باشد. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به دنبال توزیع بهینه جایگاه‌های سوخت گیری در شهر کازرون می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار GIS و به کمک مدل‌های AHP و تحلیل شبکه، و با استفاده از لایه‌های نزدیکی به خیابان‌های اصلی، نزدیکی به مراکز آتش نشانی، فاصله از مراکز جاذب جمعیت، فاصله از جایگاه‌های سوخت گیری موجود، فاصله از خیابان‌های پرترافیک، فاصله از مکان‌های با شعله‌های باز، فاصله مناسب از مراکز مسکونی، شیب و کاربری اراضی و پس از طی مراحل ورود اطلاعات، مدیریت داده، تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها، ارزش گذاری وزن دهی و ترکیب لایه‌های اطلاعاتی مکان‌های مناسب برای ایجاد جایگاه سوخت گیری جدید شهر کازرون مشخص گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مشاهده میدانی، مطالعه طرح‌های صورت گرفته در رابطه با شهر کازرون و نقشه 2000/1 این شهر به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis and Site Selection fueling stations in Kazeroon

نویسندگان [English]

  • J. Mohammadi 1
  • H. Poorghayoomi 1
  • M. Ghanbari 2
چکیده [English]

Spatial Analysis and Site Selection fueling stations in Kazeroon

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographic Information System (GIS)
  • Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • mapping
  • city opioid
  • fueling stations

تحلیل فضایی و مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت‌گیری شهر کازرون

 

جمال محمدی، استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

حسین پورقیومی، کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

محمد قنبری، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران*

 

چکیده

 در دهه‌های اخیر شاهد افزایش جمعیت شهرهای کشور بوده‌ایم، این افزایش جمعیت در شهرها باعث شده تا نیاز به خدمات روزبه روز بیشتر شود. یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده ای در شهر دارد جایگاه‌های سوخت گیری است. شهر کازرون نیز که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است هم اکنون با کمبود جایگاه‌های سوخت گیری و ازدحام وسایل نقلیه در مقابل این جایگاه‌ها مواجه می باشد. این پژوهش با ارائه الگوی مناسب به دنبال توزیع بهینه جایگاه‌های سوخت گیری در شهر کازرون می باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار GIS و به کمک مدل‌های AHP و تحلیل شبکه، و با استفاده از لایه‌های نزدیکی به خیابان‌های اصلی، نزدیکی به مراکز آتش نشانی، فاصله از مراکز جاذب جمعیت، فاصله از جایگاه‌های سوخت گیری موجود، فاصله از خیابان‌های پرترافیک، فاصله از مکان‌های با شعله‌های باز، فاصله مناسب از مراکز مسکونی، شیب و کاربری اراضی و پس از طی مراحل ورود اطلاعات، مدیریت داده، تجزیه و تحلیل و پردازش داده‌ها، ارزش گذاری وزن دهی و ترکیب لایه‌های اطلاعاتی مکان‌های مناسب برای ایجاد جایگاه سوخت گیری جدید شهر کازرون مشخص گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مشاهده میدانی، مطالعه طرح‌های صورت گرفته در رابطه با شهر کازرون و نقشه 2000/1 این شهر به دست آمده است.

واژه‌های کلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، مکان یابی، شهر کازرون، جایگاه‌های سوخت گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

1-1- طرح مسأله

رشد شهری در سراسر دو دهه آینده حتمی و اجتناب ناپذیر است این رشد عمدتا در کشورهای کمتر توسعه یافته اتفاق خواهد افتاد و این امر نوعی چالش را برای برنامه ریزان و مدیران شهری در پی خواهد داشت (عزیزی، 1383: 2). نرخ رشد سالانه جمعیت در بیشتر کشورهای جهان سوم معادل 2 تا 3 درصد است و این در حالی است که نرخ رشد شهرنشینی تقریبا دو برابر این مقدار است. علت افزایش رشد شهرها هجوم امواج عظیم مهاجران بیکار روستایی است. روستاهایی که به دلیل مشکل کمبود اشتغال و درآمد، دیگر توانایی حفظ جمعیت خود را ندارد و نتیجه آن فرار مردم و سکنه‌های آن‌ها به سوی شهرهاست (کورا، 1384: 1).

 این افزایش جمعیت شهرها مشکلاتی را در پی داشته است که از جمله آن می توان به توسعه کالبدی ناموزون شهرها، ایجاد محلات حاشیه­ای، فقر و افت استانداردهای زندگی، کمبود مراکز خدماتی  (حسامیان، 1378: 128)، به هم خوردن نظام توزیع خدماتی و نارسائی سیستم خدماتی اشاره نمود (صالحی، 1384: 124).

 امروزه زندگی در شهرها، با توجه به ساختار فضایی- کالبدی پیچیده مناسبت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی- اجتماعی، تعمیق و گسترش تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی و نیازهای فزاینده فرهنگی، فراغتی و اجتماعی شهروندان، بیش از هر دوره دیگری وابسته به خدمات است. لذا با توجه به نقش روز افزون فعالیت‌های خدماتی در نظام شهرنشینی، ضرورت جدیدی در روند برنامه ریزی شهری پدید آمده است و مسأله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی و نحوه دسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است (جمشیدزاده، 1387: 24).

 دسترسی یکی از مهمترین خصوصیات یک شهر خوب است و می توان آن را به صورت مختلف دسترسی به فعالیت­ها، دسترسی به کالاها و منابع، دسترسی به امکانات و اطلاعات تقسیم بندی کرد (بحرینی، 1377: 203). منظور از دسترسی نزدیکی مکانی- زمانی نسبت به محل کار یا استفاده از خدمات است که توسط تأسیسات خدماتی ارائه می شود(‌هاروی، 1370: 37). قابلیت دسترسی به شهر به فاصله و زمان مربوط می شود، عامل فاصله به صورت هزینه سفر، مصرف سوخت و یا انرژی بدنی و مانند آن بازتاب می یابد. هر چه فاصله بیشتر باشد زملان رسیدن به مقصد نیز بیشتر است در نتیجه هزینه‌ها بیشتر می شود، افزایش دو عامل یعنی فاصله و زمان به معنی دسترسی نامناسب و کاهش آن دو به معنی دسترسی مناسب است (سعیدنیا، 1378: 61).

 میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری می تواند نقش مؤثری در جابجایی فضایی جمعیت و تغییرات جمعیتی داشته باشد و از آنجایی که یکی از معیارهای توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی، توجه به توزیع متوازن امکانات و خدمات شهری است، لذا توزیع خدمات شهری باید به گونه ای باشد که عدالت فضایی برقرار شود (آقابابائی، 1388: 12). از این رو در انتخاب مکان مناسب برای یک مرکز خدماتی جدید و همچنین توزیع الگوی فضایی مراکز خدماتی، آنچه حائز اهمیت می باشد، مسأله تعادل و تساوی و یا به عبارتی برقراری عدالت می باشد (اسماعیلی، 1382: 106).

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 مکانیابی جایگاه‌های سوخت گیری به عنوان یکی از خدمات مورد نیاز شهروندان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در تعیین محل استقرار بهینه آنها عوامل بسیاری با شدت و ضعف متفاوت دخالت دارند. از این رو بهره گیری از مدل و تکنیکی که بتواند به گونه ای مطلوب به انجام عملیات وزن دهی و تلفیق عوامل مؤثر و نیز مکان یابی بهینه مراکز جدید بپردازد، از بدیهی ترین نیازهای برنامه ریزی شهری محسوب می شود. یکی از راه حل‌های اساسی برای حل این مشکل، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می باشد (الماس پور، 1379: 2).

 سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور ذخیره، بازیابی، تغییر، آنالیز و طراحی داده‌ها ایجاد شده است. عنصر اصلی یک GIS استفاده از یک سیستم مرجع مکانی است، به طوری که می تواند داده­های یک مکان خاص را در ارتباط با مکان­های دیگر آنالیز نماید (Richard, 2002: 541). بنابراین برخورداری از یک شبکه اطلاعات جغرافیایی پیشرفته و کامل، بهترین زمینه را برای برنامه­ریزی­های گوناگون فراهم می­آورد و موجب افزایش بهره­وری در اجرای طرح‌ها، حتی در بخش­های مختلف خدمات شهری می­شود (ویلیامز، 1376: 9).

 از مهمترین مشکلات شهر کازرون در رابطه با جایگاه‌های سوخت گیری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد می توان به توزیع ناعادلانه جایگاه‌های سوخت گیری، مکان­یابی نادرست، فاصله زیاد نسبت به مناطق مسکونی و دسترسی نامناسب اشاره کرد. بنابراین لزوم مکانیابی جایگاه‌های سوخت گیری جدید در شهر کازرون احساس می شود.

1-3- اهداف تحقیق:

1- بررسی نحوه توزیع فضایی جایگاه‌های سوخت گیری و تشخیص نواحی محروم از این جایگاه‌ها در محدوده مورد مطالعه؛

2- تعیین عوامل مؤثر در مکانیابی مراکز سوخت گیری و ترکیب آنها در محیط GIS به منظور ایجاد الگویی مناسب برای مکانیابی این مراکز در شهر مورد مطالعه.

1-4- روش تحقیق:

 روش تحقیق پژوهش حاضر ترکیبی از روش­های تحقیق اسنادی و توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق مشاهده میدانی، مطالعه طرح­های جامع و تفصیلی شهر کازرون و نقشه­های 2000/1 وضع موجود و تفضیلی این شهر به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار GIS و به کمک مدل تحلیل شبکه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و پس از طی مراحل ورود اطلاعات، مدیریت داده، تجزیه و تحلیل و پردازش داده­ها، ارزش گذاری، وزن دهی و ترکیب لایه­های اطلاعاتی مکان­های مناسب برای ایجاد جایگاه­های سوخت جدید مشخص گردید.

1-5- ویژگی‌های جغرافیایی محدوده مورد مطالعه:

 کازرون یکی از شهرهای استان فارس است که در غرب این استان واقع شده است، از شمال به شهرستان نورآباد ممسنی، از جنوب به شهرستان‌های فیروزآباد و فراشبند، از شرق به شهرستان شیراز و از غرب به استان بوشهر محدود می شود. ارتفاع آن از سطح دریا 890 متر می باشد (سازمان برنامه و بودجه استان فارس، 1375: 7). جمعیت شهر کازرون طبق سرشماری سال 1385، 84594 نفر بوده است که از لحاظ تعداد جمعیت نود و دومین شهر بزرگ کشور بوده است(www.sci.org.ir). شکل1 موقعیت شهر کازرون را نشان می دهد:

 

 

شکل 1- موقعیت شهر کازرون در سطح کشور، استان و شهرستان، ترسیم: نگارندگان

 

2- مبانی نظری

2-1- تعاریف و مفاهیم:

خدمات شهری: طیف وسیعی از خدمات را در بر می گیرد که هر کدام نیاز خاصی از شهروندان را برای زندگی مطلوب در محیط مصنوع برآوده می­نمایند مثل خدمات ایمنی و حمل­و­نقل (عسگری وهمکاران، 1380: 29).

مکان یابی: فعالیتی است که قابلیت‌ها و توانهای یک منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با با سایر کاربری‌ها و تسهیلات شهری برای انتخاب مکان مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد (فرهادی، 1378: 55).

تحلیل فضایی: تکنیک­های تحلیلی است که به مطالعه مکانیابی و ارتباط پدیده­های جغرافیایی با ابعاد فضایی می­پردازد و همچنین به منظور ارزیابی، تخمین، پیش­بینی، تفسیر مکانیابی و توزیع سیما و پدیده­های جغرافیایی مورد استفاده قرار می­گیرد. در تحلیل فضایی تعامل عنلصر چهارگانه انسان، مکان، زمان و فعالیت مورد تحلیل قرار می­گیرد(www.eo. Ca. Uk).

مدل تحلیل شبکه: شبکه، مجموعه ای از عوارض خطی مرتبط است که از طریق آن مواد، کالا و افراد منتقل می شوند یا در امتداد آن انتقال اطلاعات صورت می گیرد. مدل‌های شبکه ای در GIS به مثابه نمادسازی انتزاعی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌های همتاهایشان در جهان واقعی هستند (عزیزی، 1383: 65).

2-2- مدل­های تحقیق

2-2-1- تحلیل سلسله مراتبی(AHP): در این تحقیق برای مکانیابی جایگاه‌های سوخت گیری شهر کازرون از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از کارآمدترین تکنیک‌های تصمیم گیری است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 1980 مطرح شد (زبردست، 1380: 14). این فرایند به عنوان یک تکنولوژی مؤثر، جهت تعیین مکان بهینه استقرار تأسیسات از بین شاخص‌های چندمعیاری استفاده شده است و ضریب موضوعی و ارزش پارامترها را در مسایل چند موضوعی مشخص می کند (Yang, 2002: 33). این تحلیل از جامع ترین سیستم‌های طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است، زیرا امکان فرموله کردن مسائل رابه صورت سلسله مراتبی فراهم می کند. این روش ابزاری قدرتمند و انعطاف پذیر برای بررسی کمی و کیفی مسائل چندمعیاره می باشد که خصوصیت اصلی آن بر اساس مقایسه زوجی می باشد (Ngai, 2005: 29). به همین جهت در این تحقیق برای ارزش دهی به معیارها و انتخاب مکان مناسب از این مدل استفاده می کنیم.

2-2-2- مدل تحلیل شبکه: در تحلیل‌های مبتنی بر شبکه (Network) معابر و خابانهای شهری که نقش حیاتی و بنیادی در جابجایی‌های درون شهری ایفا می نمایند به صورت عوارض خطی به کار برده می شوند و به همین دلیل نتایج حاصل از این نوع تحلیل از درجه اطمینان بسیار بالایی نسبت به تحلیل‌های فضایی (Spatial Analysis) که فقط به صورت فضایی به تعیین بزرگترین مسیر بین دو نقطه می پردازند، برخوردار می باشند (اسماعیلی، 1382: 19).

3- یافته‌های تحقیق:

3-1- بررسی وضع موجود جایگاه‌های سوخت شهر کازرون شهر کازرون

 شهر کازرون هم اکنون دارای سه جایگاه سوخت گیری قابل استفاده و یک جایگاه در حال احداث می باشد که هر سه جایگاه قابل استفاده در سمت غرب این شهر و در فاصله نزدیک به هم قرار گرفته اند. شکل2 پراکندگی جایگاه‌های سوخت شهر کازرون و شعاع دسترسی به آنها را نشان می دهد:


 

شکل 2- پراکندگی و شعاع دسترسی به جایگاه‌های سوخت شهر کازرون

 

در این تحقیق برای یافتن شعاع دسترسی به جایگاه‌های سوخت از دستور Find service area، درمدل تحلیل شبکه استفاده شده است؛ برای این کار شعاع دسترسی 1000 متر و 2000 متر این جایگاه‌ها ترسیم شده است. همانگونه که از نقشه فوق پیداست اکثر مناطق شهر به خصوص مناطق شمالی و جنوبی شهر خارج از این شعاع عملکردی قرار گرفته اند و بخش‌هایی از این مناطق برای رسیدن به جایگاه‌های سوخت باید مسافت‌های بیش از چهار کیلومتر را طی کنند بنابراین لزوم مکان یابی مراکز جدید در این مناطق از شهر احساس می شود. از طرف دیگر اکثر این جایگاه‌های سوخت در مسیر جاده قدیم کازرون- شیراز قرار گرفته اند که با توجه تغییر این مسیر ارتباطی و کاهش تردد در آن لزوم مکانیابی در مسیر جدید کازرون- شیراز نیز احساس می شود.

3-2- مکانیابی جایگاه‌های سوخت جدید:

3-2-1- شناسایی معیارهای مؤثر در مکان یابی

 بر اساس هدف تحقیق که مکان یابی جایگاه‌های سوخت جدید در شهر کازرون است، لازم گردید این مکان یابی با یک سری معیارها و شاخص‌هاصورت گیرد. برای رسیدن به این هدف از اطلاعات توصیفی نظیر فاصله از خیابان‌های پر ترافیک و اطلاعات مکانی مانند نزدیکی به شبکه ارتباطی اصلی، نزدیکی به مراکز آتش نشانی، فاصله مناسب از مراکز مسکونی، فاصله از مراکز صنعتی، فاصله از جایگاه‌های سوخت موجود، شیب و کاربری اراضی تهیه گردید و با استفاده از قابلیت‌های GIS به لایه‌های اطلاعاتی مورد نیاز تحقیق تبدیل شد.

3-2-2- تعریف ارزش‌های مورد نظر یا سناریوهای موجود در تحقیق:

 در این مرحله وزن دهی به معیارها در نرم افزار Expert Choice صورت می گیرد. روش کار بدینگونه است که در ابتدا یک سلسله مراتب از مسأله مورد نظر ایجاد می شود که در این سلسله مراتب هدف، معیارها و زیرمعیارها مشخص می شود. در این پژوهش هدف، مکانیابی جایگاه‌های سوخت می باشد که معیارهای آن لایه‌های اطلاعاتی مانند فاصله از مراکز جمعیتی، نزدیکی به شبکه ارتباطی اصلی و زیرمعیارها فاصله مکان‌های مختلف شهر از شبکه ارتباطی و مراکز جمعیتی است. سپس عناصر موجود در هر سطح از سلسله مراتب به ترتیب از پایین به بالا نسبت به کلیه عناصر مرتبط در سطح بالاتر ارزیابی می شوند. از این رو گزینه‌های تصمیم بر اساس آخرین سطح شاخص‌های تصمیم ارزیابی و از سوی دیگر شاخص‌های تصمیم ارزیابی می شوند.

 چهار مرحله­ی بعدی در این روش به ترتیب عبارت‌اند از: ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی، محاسبه وزن معیارها، محاسبه­ی امتیاز نهایی گزینه‌ها و بررسی سازگاری منطقی قضاوت­ها است

1. ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی: در این روش معیارها باید دو به دو با یکدیگر مقایسه می شوند. سپس یک مقیاس اساسی را با مقادیر از 1 تا 9 برای تعیین میزان اولویت‌های نسبی دو معیار به کار گرفته می شود. در این ماتریس اگر معیار A دو براربر معیار B ارجحیت داشته باشد، معیار B به اندازه نصف معیار A ارجح دارد. ضمنا مقایسه هر معیار با خودش امتیاز 1 را منجر خواهد شد (ارجحیت معادل). بنابراین عدد یک در قطر اصلی ماتریس منظور می شود. جدول ذیل نمونه ای از این ماتریس‌ها را برای لایه نشان می دهد:

2. محاسبه وزن معیارها: این مرحله شامل عملیات زیر است:

 الف- جمع نمودن مقادیر هر ستون ماتریس مقایسه دوتایی. جدول شماره(1) مرحله ایجاد ماتریس مقایسه دوتایی و جمع نمودن مقادیر هر ستون را برای لایه فاصله از شبکه ارتباطی نشان می دهد:


جدول 1- ماتریس مقایسه زوجی برای لایه اطلاعاتی فاصله از شبکه ارتباطی.

مقایسه زوجی پارامترها و جمع نمودن مقادیر

 

1828-400

400-300

300-200

200-100

100-0

زیر معیار(به متر)

6

4

3

2

1

100-0

5

3

2

1

0.5

200-100

3

2

1

0.5

0.33

300-200

2

1

0.5

0.33

0.25

400-300

1

0.5

0.33

0.2

0.16

1828-400

17

10.5

6.83

4.03

2.08

جمع مقادیر

مأخذ: نگارندگان

 

ب، تقسیم نمودن هر مؤلفه ماتریس بر مجموعه ستونش (ماتریس حاصل ماتریس مقایسه دوتایی نرمال نشده نام دارد). ج- محاسبه میانگین مؤلفه‌ها در هر ردیف از ماتریس نرمال شده، یعنی تقسیم کردن مجموع امتیازات نرمال شده بر هر ردیف بر تعداد معیارها. این میانگین تخمینی از وزن نسبی معیارهای مقایسه شونده را ایجاد می کند، عددی که در این مرحله به دست می آید اهمیت معیارها یا زیرمعیارها را نشان میدهد. جدول (2) این مراحل را برای لایه فاصله از شبکه ارتباطی نشان می دهد:


جدول 2- محاسبه وزن معیارها با استفاده از روش مقایسه زوجی

وزن نهایی

وزن خام (نرمالیزه نشده)

 

 

1828-400

400-300

300-200

200-100

100-0

زیر معیار(به متر)

0.424

0.35

0.38

0.44

0.5

0.45

100-0

0.268

0.29

0.29

0.29

0.25

0.22

200-100

0.158

0.18

0.19

0.15

0.12

0.15

300-200

0.094

0.12

0.9

0.07

0.08

0.11

400-300

0.056

0.06

0.05

0.05

0.05

0.07

1828-400

1

1

1

1

1

1

جمع مقادیر

مأخذ: نگارندگان

 

 

همان گونه که از جدول فوق پیداست زیر لایه اطلاعاتی 100-0 متر با 0.424 بیشترین امتیاز و زیر لایه 1828-400 با 0.056 کمترین امتیاز را دارا است.

3. تعیین امتیاز نهایی (اولویت) گزینه‌ها: در این مرحله برای به دست آوردن وزن نرمال باید وزن هر یک از معیارها را در زیرمعیارهایش ضرب کنیم. عددی که در این مرحله به دست می آید وزن نهایی بوده و آماده ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی می باشد. جدول 3 مراحل به دست آوردن وزن نهایی را با استفاده از مدل AHP برای مکان یابی جایگاه‌های سوخت گیری نشان می دهد:


جدول 3- مراحل به دست آوردن وزن نهایی با استفاده از مدل AHP برای مکان یابی جایگاه‌های سوخت‌گیری.

وزن نرمال

وزن اولیه

زیرمعیار

وزن

معیار

وزن نرمال

وزن اولیه

زیرمعیار

وزن

معیار

0.083

0.424

100-0

0.195

شبکه ارتباطی اصلی

0.005

0.081

200-0

0.076

مراکز عمده جمعیتی

0.052

0.268

200-100

0.012

0.12

400-200

0.03

0.158

300-200

0.016

0.173

600-400

0.018

0.094

400-300

0.023

0.233

800-600

0.011

0.056

1828-400

0.038

0.393

2030-800

0.024

0.46

5-0

0.052

شیب

0.008

0.08

100-0

0.118

مراکز صنعتی

0.013

0.26

10-5

0.012

0.128

200-100

0.008

0.16

15-10

0.016

0.165

300-200

0.005

0.09

20-15

0.023

0.233

400-300

0.003

0.05

100-20

0.038

0.393

1394-400

0.014

0.323

200-0

0.044

مراکز آتش نشانی

0.008

0.072

200-0

0.118

مراکز مسکونی

0.011

0.243

400-200

0.047

0.399

400-200

0.08

0.189

600-400

0.03

0.259

600-400

0.006

0.145

800-600

0.018

0.158

800-600

0.004

0.101

3278-800

0.013

0.122

1424-800

0.01

0.069

500-0

0.132

جایگاه‌های سوخت موجود

0.007

0.076

100-0

0.094

خیابان‌های پرترافیک