سنجش میزان تأثیر زاویه تمایل آتریوم بر آسایش بصری دانش آموزان توسط کارایی نور روز در ساختمان های آموزشی شهر تهران " یک مطالعه میدانی و شبیه سازی"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ، تهران، ایران،

3 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به این موضوع که چگونه می توان از راهکارهای جدید جهت مهیا کردن آسایش بصری دانش آموزان و کاهش مصرف انرژی در ساختمان های آموزشی استفاده کرد، پرداخته شده است، چرا که ساختمان های آموزشی زمانی مورد استفاده قرار می گیرند که نور روز وجود دارد. به دلیل اهمیت نور روز در افزایش بهره وری و تأثیر آن بر سلامتی، رفاه و افزایش کارایی بصری در یادگیری، خواندن و نوشتن، ضرورتاً این نوع ساختمان ها مورد توجه واقع شده اند. هدف این مقاله بررسی تأثیر زاویه تمایل آتریوم بر عملکرد نور روز به وسیله تحلیل پارامترهای مؤثر است به گونه ای که تأمین کننده آسایش بصری باشد. در راستای تحقق این هدف یک مدرسه ابتدایی که دارای آتریوم مورب می باشد و در شمال غربی شهر تهران قرار دارد به عنوان نمونه مطالعاتی بر اساس روش تحقیق کمی و طبق ماهیت داده ها انتخاب شد که در راستای تحقق تحقیق میدانی، بر مبنای محاسبات کمی در روش تحقیق بنیادین-کاربردی بوده است. زاویه های تمایل متفاوت آتریوم برمبنای جهت گیری به سمت دیاگرام خورشیدی و تأثیر آن بر مقدار نفوذ نور روز در زمان های مشخص در 3 کلاس مجاور آتریوم با زاویه های تمایل رو به شمال و جنوب تحلیل شدند. نتایج محاسبه شده نرم افزارهای شبیه سازی رادیانس[1] و دیسیم[2] براساس موضوع ضوابط انرژی روشنایی، CIBSE (LG10[3]& Guide A)[4] و CIBSE(2007)[5] (طراحی مدرسه) و (طراحی محیطی) و شاخص سنجش اعتبار در ساختمان های سبز[6](LEED8.1) به عنوان شاخص های کمی برای بررسی سنجش اعتبار روشنایی بررسی شده اند و مورد استفاده قرار گرفتند. نهایتاً آزمون میدانی فوتومتریک با استفاده از ابزار سنجش روشنایی[7]  مورد استفاده قرار گرفت تا نتایج تحلیلی و یافته های تحلیل محاسباتی تأیید اعتبار شوند و بنابراین نتیجه گیری ارائه شد.[1] Radiance


[2] Daysim


[3] Chartered Institute of Building Services Engineers, a Guide for Designers, Daylighting and window design


[4] Chartered Institute of Building Services Engineers, a Guide for Designers, CIBSE, (2006). Environmental design: CIBSE guide A. 7th    ed., London: CIBSE: p. 2- 8.


[5] CABE, (2007), CABE‘s new schools design quality program, London


 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of the atrium inclination angel on visual comfort of students by the effectiveness of daylight in educational buildings of tehran (a field study and simulation)

نویسندگان [English]

  • A.R Tourani 1
  • S.M Mofidi Shemirani 2
  • M Tahbaz 3
2 Iran University of Science and Technology, department of architecture, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research it has been discussed how new solutions can be used in order to provide visual comfort of students and decrease the energy consumption in educational buildings, because the educational buildings are used when daylight exists. For the importance of daylight in increasing the productivity and its impact on the health, convenience and increasing visual efficiency in learning, reading and writing, these buildings have necessarily been considered. The purpose of this article is to investigate the effect of the inclination angle of atrium on the daylight performance by parametric analysis while visual tranquility has been provided. For achieving to goal of this research, a primary school which has a diagonal atrium and is located in the northwest of Tehran was chosen as a case study. Different inclination angles of the atrium based on the orientation towards the solar diagram and its effect on the amount of daylight penetration at certain times in 3 adjacent classes to the atrium with inclination angles towards north- south were analyzed. The calculated results of the simulator software Radiance and Daysim, according to the subject of the regulations of lighting energy CIBSE(LG10 & Guide A ) (1999&2006) and school design CIBSE (2007), were analyzed and used. Eventually the field photometric examination by the use of an illumination tool (Data Logger) was utilized to compare and validate the analytical results and the findings of the analysis by software and thus the conclusion was presented .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atrium
  • Inclination angel
  • Daylight efficiency
  • Radiance simulation software
  • Photometric experiment
Melika Shokuhmand, et al. (2016). Architectural Design of Future Sustainable Primary School in Iran Using Multi-Purpose Atrium, proceeding of 24th Rsearch World International , Istanbul, Turkey.
Kazemzadeh, M, et al. (2015). Influence of surface Parameter on adjacent space in atrium office building, Enginnering Science and Technology an International Journal(ESTIJ), 5(2), 246- 251
Zomorodian.Z.S, et al. (2016). The effect of window configuration on daylight performance in classrooms: A field and simulation study, international journal architect, Engineering, urban plan, 26(1);15-24
Calcagni,B. & Paroncini, M. (2004). Daylight Factor Prediction in Atria Building Desgns, Solar Energy, 76, 669-682.
Cole, R.J., 1990. The effect of the surfaces enclosing atria on the daylight in adjacent spaces. Building and Environment 25(1): 37-42
Vetch JA. Newshan GR. Determinated of Lighting quality I: state of the science, Journal of the illuminating Engineering Society,1998, NO. 1. Vol, 27, pp, 92-106
http://irimo.ir
BNV. New Construction – Technical Manual, Norwegian Green Building Council and BRE Global, (SD 5066A:ISSUE 1.1), 2012, pp. 391-397.)
Simm S, Coley D. The relationship between wall reflectance and daylight factor in real rooms, Architectural Science Review, 2011, No. 4, Vol. 54, pp. 329-334.
Mardaljevic J. 1995. “Validation of a lighting simulation program underreal sky conditions.” Lighting Research & Technology 27, pp 181-188
CIBSE, (2006). Environmental design: CIBSE guide A. 7th ed., London: CIBSE: p. 2- 8
Othman AR, Mazli MAM. Influences of daylighting towards readers‟ satisfaction at Raja Tun Uda public l ibrary, Shah Alam, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012, Vol. 68, pp. 244-257.
CABE, (2007). Leaflet of CABE’s new schools design quality program, London
Reinhart CF, Andersen M. Development and validation of a Radiance model for a translucent panel, Energy and Downloaded from ijaup.iust.ac.ir at 19:03 IRDT on Saturday March 25th 2017
 Dubois MC. Impact of Shading Devices on Daylight  Quality in Offices-Simulations with Radiance, 2001.
Reinhart CF, Mardaljevic J, Rogers Z. Dynamic daylight performance metrics for sustainable building design, Leukos, 2006, No. 1, Vol. 3, pp. 7-31.
Radiance & daysim website. Retrieved from http://www.Radiance ……com)
Boyer LL, Song KD. Daylighting prediction and sunlight strategies for atrium design in hot climates. NO-94–3-2, ASHRAE Transactions: Symposia. 1994. p. 676-81.
Roy G. 2000 & Mardaljevic J. 1995
 
Laouadi A., Reinhart CF. and Bourgeois D. 2008. “Efficient calculation of daylight coefficients for rooms with dissimilar complex fenestration systems.” Journal of Building Performance Simulation 1, pp 3-15
Hopkirk, N., 1999. Methodology for the development of a simple design tools for the energy demands in offices adjacent to atria, T21/C4-16/SUI/ 99-05, Swiss Federal Laboratories for Material Testing and Research (EMPA), Building section, Duebendorf, Switzerland.
Carla Balocco, R. C. (2008). Natural light design for an ancient building: A case study.
Journal of Cultural Heritage,
9, 172-178.
Nabil A, Mardaljevic J. Useful daylight illuminance: a new paradigm for assessing daylight in buildings, Lighting Research and Technology, 2005, No. 1, Vol. 37, pp. 41-57.
Mofidi shemirani, M and et al. (1389), Investigating the Climatic Performance of Internal Lighting Structures of Administrative Buildings, Case Study: Typical Buildings in Tehran's Climatic Area,The Scientific Society of Architecture & Urbanism (SAU) ، 1: 101-108
Murgul, V. (2015). Reconstruction of the Courtyard Spaces of the Historical Buildings of Saint-Petersburg with Creation of Atriums. International Scientific Conference Urban Civil Engineering and Municipal Facilities, 2015.
Phillips, D. (2004). Daylighting: Natural Light in Architecture. Architectural Press, Oxford.
Evans G. W. and Maxwell L., Chronic Noise Exposure and Reading Deficits: the Mediating Effects of Language Acquisition, Environment and Behavior, Vol. 29, No. 5, 1999, pp. 638-656.
Liberman, J. Light of the Future, New Mexico: Bear and Company Publishing, Lighting and Human Performance: A Review, Washington DC, and National Electronical Manufactures Association, light, Sight, and Photobiology Lighting Futures, Vol. 2. No. 3. 1991.
Dilouie C., Personal vs, automatic, Architectural lighting, Vol. 10, No. 3, 1996. Pp.46-49.
Poordeihihmi, SH & Seied Javadi, F. (1387), Daylight Effect on Human Behavior: Perceptual Process and Biological-Psychological Daylight, Soffeh Journal. 17(46): 67-75
Mahdavinejad, M.J, Tahbaz, M & et al. (1395). Optimization of proportions and how to use light refinement in the architecture of educational classes, Fine Arts magazine, Architecture & Urban planning, 21(2): 81-92
Le Corbusier. (1989). Towards a New Architecture. Oxford: Butterworth Architecture.
Gardestad, K. (1986). The Living Atrium-Design Guidelines for Quality Atriums. M.A. Thesis. Massachusetts Institute of Technology.
Calcagni, B. and Paroncini, M. (2004). Daylight Factor Prediction in Atria Building Design. Solar Energy, 76: 669-682.
Erlendsson, ö. (2014). Daylighting Optimization: A Parametric Study of Atrium Design. M. A Thesis. Stockholm University, Sweden.
Kim KS, Boyer LL. (1986). Development of daylight prediction methods for atrium design; p. 345-359. International Daylight Conference Proceedings II, November, Long Beach, CA.
Lim, Y.-W., Ahmad, M. H., & Ossen, D. R. (2010). Empirical Validation of Daylight Simulation Tool with Physical Model Measurement. American Journal of Applied Sciences, 7 (10)(Science Publications), 1426-1431.
Baker, N., Franchiotti, Steemers, (Eds.), 1993. Daylighting in Architecture, a European Reference Book. James & James, London
M.J. Bednar, “The new Atrium.” New York, McGraw-Hill Inc, 1986.
Mahdavinejad M, et al. Estimation of daylight
availability and illuminance on vertical south facing surfaces in Tehran, in Advanced
 
Materials Research, Trans Tech Publ, 2012.
Design I. Guide for daylighting schools, Guide for Daylighting Schools, 2004
Daylight
Quality in Offices-Simulations with Radiance, 2001.
Roy G. (2000). “A comparative study of lighting simulation packages suitable for use in architectural design.” Report of school of engineering, Murdoch University. Rockingham, Australia.
BNV. New Construction – Technical Manual, Norwegian Green Building Council and BRE Global, (SD 5066A:ISSUE 1.1), 2012, pp. 1-397.)
Simm S, Coley D. The relationship between wallreflectance and daylight factor in real rooms, Architectural Science Review, 2011, No. 4, Vol. 54, pp. 329-334.)
Kazemzadeh, M & Tahbaz, M. (1390). Measuring and studying the conditions of daylight in old Kerman homes (case study of Aminian homes), Fine Arts magazine, Architecture & Urban planning, 18(2): 17-26