تأثیر هویت مکانی بر ایجاد حس وابستگی و نقش آن در شکل گیری منظر شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هویت مکان، مفهومی کلی و پیچیده از احساسات انسان نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می آید. در واقع داشتن تعلق خاطر و ایجاد هویت مکانی – فضایی، از مفاهیم مهم در حس وابستگی شهروندان نسبت به محیط های شهری و همچنین زمینه ساز طراحی پایه های ادارکی و محتوایی برای شکل گیری منظر شهری در نقشه ذهنی و عینی شهروندان است. از این رو پژوهش حاضر در برخورد با مسأله تضعیف پیوند انسان- مکان، در تلاش است تا تأثیر هویت مکانی شهر یاسوج، برحس وابستگی شهروندان نسبت به محیط زندگی خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و در نهایت نقش هویت مکانی را در شکل گیری منظر شهری در بین شهروندان شهر یاسوج مورد کندوکاش قرار دهد. جامعه آماری پژوهش، کل شهروندان شهر یاسوج بوده که از این مقدار حجم جامعه، 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و میدانی و برای تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات از نرم افزار AMOS، SPSS و مدل واسپاس استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که که در بین نواحی 4 گانه شهر یاسوج، شهروندان ساکن در ناحیه 4، کمترین تعلق خاطر و هویت مکانی نسبت به شهر یاسوج و شهروندان ساکن در ناحیه 2 با وزن 3729/0، بیشترین تعلق خاطر و هویت مکانی نسبت به شهر یاسوج را دارا می باشند و نواحی 3 و 1 شهر یاسوج به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. در واقع شهروندان شهر یاسوج، تعلق خاطر و ارتباط هویتی زیادی (با میانگین(26/3) و حس وابستگی بالایی (با میانگین73/3) و شکل گیری منظر شهری بسیار زیادی (با میانگین 08/4)  نسبت به محل زندگی خود دارند. همچنین بین دو متغیر هویت مکانی و میزان وابستگی شهروندان شهر یاسوج و هویت مکانی و منظر شهری، همبستگی بالایی به ترتیب با میزان بتای 920/0 و 102/0 درصد وجود دارد. همچنین نتایج مدل نهایی برازش شده نشان داد، که هویت مکانی  به ترتیب با میزان بتای 65/، و 31/0 درصد به صورت مستقیم باعث افزایش حس وابستگی شهروندان نسبت به شهر یاسوج و شکل گیری نقشه ذهنی و عینی منظر شهری آنها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of spatial identity On Sense of dependency and role in shaping the urban landscape (Case study: Yasuj city)

نویسندگان [English]

 • مهرداد کریمی مشاور 1
 • Farshad Negintaji 2
1 ستادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
2 Ph.D. student at Bu-Ali Sina University in Hamedan, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Location identity General concept and the complexity of man's insights is Relative to the environment which there will be in adaptation and use human from the place. In fact, having belonging and creating spatial identity - space, Important concepts in citizens' sense of belonging Relative to urban environments  and also the basis for the design of religious and content bases For Urban Landscape Formation In the mind  and Objective map of the citizens. present study In dealing with The issue of weakening the human-space linkage Is trying to The Impact of Spatial Identity of the City of Yasuj On Feeling Citizens' dependency, Placed Measure and evaluate Relative to the your  live environment. And ultimately to examine the role of spatial identity in shaping the urban landscape among the citizens of Yasuj. The statistical population of the research was all citizens of Yasuj city, of this volume of community, 383 people were selected as samples. Research methodology is descriptive-analytical and field study for analysis of statistics and information using of software AMOS, SPSS and Waspas model. The results of the research show that in the four areas of the city of Yasuj, Citizens residing in District 4, the least fixation and of identity have Relative to city of Yasouj. And citizens living in area 2 with a weight of 0/3729, most fixation and identity have Relative to the city of Yasuj And Areas 3 and 1 of Yasuj City Respectively in the next rank. In fact, citizens of Yasuj city have fixation and a lot of identity (with an average of 3/26) and a sense of high affinity (with an average of 3/73) and The formation of a very large urban landscape (with an average of 4.0) Relative to their place of residence. Also, between two spatial identity variables and the degree of dependency of the citizens of Yasuj city and urban spatial identity variables and perspective city there is a high correlation with beta 0.920 and 0.102%. Also the results of the final model showed that Location identity in sequence with a beta of 0/65, and of 0.31 Directly Cause Increasing citizens' sense belonging of Relative to Yasuj and The formation of a mental and objective map of their urban landscape.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • local identity
 • sense of belonging
 • Yasouj
 • Urban Landscape
 1. آتشین بار، محمد (1388): «تداوم هویت در منظر شهری»، فصلنامه باغ نظر، دوره 6، شماره 12، صص 56-45.
 2. انصاری، مجتبی(1388)، بازشناسی انگاره های نظام بصری در محلات بافت فرسوده شهری(نمونه موردی: محله عباسی تهران)، نامه معماری و شهرسازی، شماره 2، صفحات 71-91.
 3. برک، آگوستین (1387): منظر، مکان، تاریخ؛ ترجمه: مریم منصوری، انتشارات باغ منظر.
 4. بقالی، عاطفه، قاسم زاده، بهنام و سمانه محمدی (1394): «بررسی ارتباط بین دلبستگی و رضایت مکانی بازدیدکننده گان از منظر تاریخی طبیعی روستای کندوان»، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 155.
 5. پاکزاد، جهانشاه (1386): مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری، انتشارات شهیدی، تهران.
 6. جانستون، رونالد (1379): مسئله جا و مکان جغرافیایی؛ تفحصی در جغرافیای انسانی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران.
 7. حیاتی، عقیل (1389): ارزیابی مؤلفه های هویت بخش محلات شهری(نمونه موردی: محله اوین تهران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: بوالفضل مشکینی، استاد مشاور: کرامت‌الله زیاری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران.
 8. حبیبی، سید محسن (1378): «فضای شهری، حیات واقعه ای و خاطره های جمعی»، نشریه علمی صفه پژوهشی، شماره 28، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران.
 9. دانش پایه، نسار، حبیب، فرح و شیرین طغیانی (1396): «تدوین شاخص های کالبدی موثر بر خلق حس مکان در توسعه جدید شهری»، نشریه مدیریت شهری، شماره 47، صص 130-119.
 10. دانش پور، سید عبدالهادی، سپهری مقدم، منصور و مریم چرخچیان (1388): «تبیین مدل «دلبستگی به مکان» و بررسی عناصر و ابعاد مختلف آن»، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، دوره1، شماره 38، صص 48-37.
 11. رحیمی، لیلا، رفیعیان، مجتبی و محمد باقری (1391): تبیین مؤلفه های" دلبستگی به مکان" در مقیاس محله و شهر و تحلیل تعمیم پذیری آن(نمونه موردی: محله تاریخی سرخاب تبریز)، مجله معماری وشهرسازی آرمان ‌شهر، شماره 17، سال دوم.
 12. زارع، لیلا (1394): «هویت بخشی به فضای شهری برای رسیدن به حس تعلق مکانی»، دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، تهران.
 13. سجاد زاده، حسن (1392): «نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدانهای شهری(نمونه موردی: میدان آرامگاه شهر همدان) »، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر، شماره 25، سال دهم.
 14. سیاف زاده، علیرضا، میره ای، محمد و مرتضی نوده فراهانی (1392): «نقش کیفیت منظر شهری در ایجاد حیات اجتماعی و هویت مکانی شهروندان (مطالعه موردی: بزرگراه نواب) »، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، شماره 11، صص 39-29.
 15. صالحی امیری، سیدرضا و امیر عظیمی دولت آبادی، (1387): «جهانی شدن و سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه متین. زمستان، شماره 41 ،صص 94 -69.
 16. طرح تفصیلی شهر یاسوج (1391): مهندسین مشاور راهه، اداره کل راه و شهرسازی کهکیلویه و بویر احمد، وزارت راه و شهرسازی.
 17. گرجی پور، پریا و کورش لطفی (1392)، «بررسی هویّت مکانی شهروندان با توجه به نقش کیفیّت منظر شهری(مطالعه موردی منطقه هفت اهواز) »، دومین کنفرانس شهرسازی، مدیریت و توسعه شهری، شیراز.
 18. لینچ، کوین (1387): تئوری شکل شهر؛ ترجمه: سید حسین بحرینی، دانشگاه تهران، تهران.
 19. محمودی، محمد مهدی (1385): «تأثیر بزرگراه های درون شهری در تغییر منظر شهری تهران»، فصلنامه هنرهای زیبا ، شماره 12، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران.
 20. محرمی، توحید (1383): هویت ایرانی- اسلامی ما در هویت ایران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران.
 21. مویر، ریچارد (1379): درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی؛ ترجمه: دره میرحیدر و یحیی صفوی، سازمان
  جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران.
 22. منصوری، سید امیر (1383): نقدی بربیانه همایش سیما و منظر شهری، مجله باغ منظر.
 23. منصوری، سید امیر (1389): چیستی منظر شهری؛ بررسی تاریخی تحولات مفهومی منظر شهری در ایران، مجله منظر، دوره 9، سال 2.
  1. Altman, I., Low, S. (1992): Place Attachment. New York, Plenum Press.
  2. Dovey, K. (1992): framing places: Mediating Power in Built Form, London, Routledge.
  3. Relph, E. (1976): Place and placelessness. London: Pion Limited.
  4. Scannell, Leila., Gifford, Robert. (2011), Defining place attachment: A tripartite organizing framework”, Journal of Environmental Psychology, 30, pp.1-10.
  5. Tuan, Y.F. (1977): Space and Place: Th Perspective of Experience. London: Edward Arnold. Relph, E. (1976), Place and placelessness. London: Pion Limited.
  6. Williams, D.R., Vaske, J.H. (2003), The Measurement of Place Attachment: Validity and Generalizability of a Psychometric Approach, Forest Science, 49)6(, 830-840.