بازطراحی مسیر عابر پیاده با رویکرد ارتقاء کیفیت حضورپذیری افراد در بافت تاریخی شهر یزد، نمونه موردی:پیاده روی خیابان فرخی شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاداسلامی واحدیزد

2 هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد- یزد

3 عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد بافق

چکیده

پیاده­روهابخشجدایی­ناپذیرشهرهاهستند آنچه که امروزه به عنوان پیاده­رو با آن روبرو هستیم، سرشار از بی­توجهی به نحوه حضور و حرکت پیاده­ها چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ روانی است. ارزش شهر به حضور پیاده و مردم ان شهر است. یافتن معیارهایی که بتوان به وسیله آنها حضورپذیری را ارتقاء داد، به عنوان یکی از اولویت­های اساس حرفه­مندان و تئوری­پردازان شهری تبدیل شده است که در این پژوهش به عنوان هدف در مسیرعابر پیاده محور خیابان فرخی شهر یزد، در نظر گرفته شده است. روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی، توصیفی است و از نظر هدف، کاربردی است. در این مقاله از شیوه مطالعات کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است. در این مقاله پیاده روی محورخیابان فرخی شهر یزد را مبتنی بر توصیف و تحلیل شرایط محیطی در نظام­های گوناگون طراحی شهری مورد بررسی قرار گرفته شده است. با استفاده از تحلیل سوات، وضعیت سایت مشخص گردید و راهبردهای تهاجمی مطابق با سایت، مورد توجه قرارگرفت. معیارهای باز طراحی پیاده­رو حاصل مطالعات نظری هستند که باتوجه به ان معیارها سه الترناتیو پیشنهاد گردیده است. در نهایت با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله­مراتبیAHP، الترناتیوها به ترتیب با امتیاز 0.20،0.38 و 1.37 بدست امده که الترناتیو سوم با امتیاز نهایی 1.37 به عنوان الترناتیو برتر انتخاب شد.. نتایج پژوهش حاکی از ان است در حوزه مطالعه عواملی چون مبلمان نامناسب و کفسازی ضعیف، همه شمولی، نورپردازی نامناسب در شب و.. وجود دارد که در حضورپذیری افراد دخیل و مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redesigned Pedestrian Path with the Approach to Improving the Quality of the Presence of Citizens, A Case study: Pavement in Farrokhi Street in Yazd

نویسندگان [English]

 • samira alizadehmoghadam 1
 • malihe zakerian 2
 • babak tashakiori bafghi 3
1 Azad Islamic University of Yazd
2 Assistant Professor Islamic Azad University of Meybod-Yazd.iran
3 Islamic Azad University of bafgh-Yazd
چکیده [English]

The pavements are an indispensable part of the cities. What we face today as the pavement is rife with the inattention to both physical and mental type of presence and movement of the pedestrians. The value of the city originates from the presence of pedestrians and people living in the city. Finding the criteria through which we can improve the capacity for presence has converted into one of the basic priorities of the urban practitioners and theorists and it has been set as the goal to achieve concerning the pedestrian path in the axis of Farrokhi Street of the city of Yazd.
The research method of the present research is analytical-descriptive and it is applied in terms of purpose. In the present paper the library, documental and field (observation) study methods have been employed to collect information. In the present paper, the pavement of axis of Farrokhi Street in the city of Yazd has been investigated based on the description and analysis of the environmental conditions in different systems of urban design. The status of the site was determined using SWOT analysis and the aggressive strategies according with the site were taken into consideration. The criteria to redesign the pavement result from the theoretical studies and three alternatives have been proposed considering these criteria. Finally, the alternatives were obtained with the scores 0.38, 0.20 and 1.37 respectively using the Analytical Hierarchy process (AHP) where the third alternative with the final score 1.37 was selected as the best alternative. The results of the research suggest that there are some factors in the study scope such as inappropriate furniture and weak flooring, all-inclusiveness, inappropriate lighting at night etc. that are involved and effective in the capacity for the presence of the people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • presence
 • Criteria
 • pavement
 • Farrokhi Street of the city of Yazd
 1. اکبری، پرویز و البرز داوودی(1394): «نقش پیاده مداری بر بهبود هویت رفتاری شهروندان در فضای شهر اسلامی،مطالعه موردی:خیابان فردوسی سنندج»، نشریه مطالعات شهر ایرانی،اسلامی،شماره 20،تهران.صص 59-49.
 2. تاجیک، آرزو و پروین پرتوی(1393) «مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرسازی،مطالعه موردی؛ فاز چهار مهرشهر کرج»،فصلنامه مطالعات شهری،شماره نهم،کردستان.صص96-81.
 3. حبیبی،کیومرث، حقی،محمدرضا و صداقت نیا، سعید (1393):«مقایسه تطبیقی قابلیت پیاده مداری در محلات مسکونی طراحی شده از دیدگاه ساکنین،نمونه مطالعاتی: محله هفت حوض و فاز یک شهرک اکباتان در شهر تهران»،انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران، شماره 8،تهران،صص 12-1.
 4. حقی،محمدرضا،ایزدی،محمدسعید و مولوی، ابراهیم (1394): «ارزیابی و مقایسه پیاده راه سازی وپیاده مداری در مراکز شهری ،مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر همدان»، فصلنامه مطالعات شهری، شماره سیزدهم،کردستان.صص31-17.
 5. رفیعیان،مجتبی،صدیقی،اسفندیار و پور محمدی، مرضیه (1390):«امکان سنجی ارتقاء کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازی محورهای شهری،نمونه مورد مطالعه: محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم»،نشریه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ،سال سوم،شماره یازدهم،اصفهان،صص:56-41.
 6. سلطانی،علی و رضا پیروزی (1392): «پیمایش قابلیت پیاده مداری محورهای فرهنگی تاریخی، مطالعات موردی: محور حافظ (شیراز) »،نشریه علمی پژوهشی هنر ومعماری بومی،شماره سوم،یزد،صص 77-65.
 7. محمدی،علیرضا و محمد جواد حاجی زاده(1395): «سنجش و رتبه بندی محلات شهری در نماگرهای شهر پیاده مدار،مطالعه موردی: شهر اردبیل»،نشریه پژوهش و برنامه ریزی شهری،شماره 26،مرودشت.صص 152-131.
 8. مدی،حسین و زهرا عطاری(1392) «پیاده رو،جایگاهی برای حضورشهروندان، نمونه موردی: پیاده روخیابان نواب تهران»اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدارتهران.انجمن محیط زیست کومش.
 9. مهندسین مشاور آرمانشهر ، (1388)،طرح تفصیلی یزد،وزارت مسکن و شهرسازی.
 10. kim, H, boumcaun. Chkanghong, , y.(2016). A people-centricse sensing approach to detecting sidewalk defects. Advanced Journal of the Engineering Informatics, Volume 30(4), pp: 660-671.
  1. 13.  Vittoria Corazza, M. Di Mascio, P and Moretti, L. (2016). Managing sidewalkpavement maintenance: A case study to increase pedestrian safety Residential area in Rome, Italy, Journal of the traffic andtransportation engineering.(englishedition).3:pp:203-214.
  2. 14.  Wicramasinghe, A.S, Dissanayake. (2017). Evaluation of pedestrians’ sidewalk behavior in developing countries. Journal of the Transportation Research Procedia (25).pp:.4068–4078.

11.  Oxley,J.O’HernS,Burtt, D and Rossiter. B (2018).Falling while walking: A hidden contributor to pedestrian injury. Journal of the Accident Analysis & Prevention. 114, pp:77-82.

 1. Stangl, P. (2011). The US Pedestrian Plan: Linking Practice and Research, Journal of the Planning Practice & Research, Vol.26, No. 3, pp. 289-305.
 1. Weinberger, R and N. Sweet.(2012). Integrating Walkability into Planning Practice. Journal of the Transportation Research Board,Transportation Research Board of the National Academies, Washington, No. 2322.pp. 20–30.