تبیین مولفه های کالبدی ریخت شناسانه در فضای شهری (نمونه مطالعاتی :محله قیطریه شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی،دانشکده هنر و معماری،گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران غرب، تهران، ایران.

2 استاد، دانشکده عمران معماری و هنر، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 زهرا سادات سعیده زرآبادی ،دانشیار، دانشکده عمران معماری و هنر، گروه شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

ریخت شناسی، مطالعه شهر را به مثابه سکونتگاه انسانی دارای فرم ، به انجام می‌رساند. ریخت‌شناسان به بررسی وتکوین عناصراصلی ریخت شناسانه، شامل ساختمان‌ها، کاربری اراضی، خیابان، و ساختار بافت می پردازند. شناخت شاخص های ریخت شناسی در راستای مولفه های کالبدی امری اساسی است، به طوری که مساله اصلی این است که آیا مولفه های ریخت شناسی قابل تبیین و طبقه بندی درکالبد فضای شهری می باشند.و همینطور آیاایجاد تغییرات ریخت شناسانه باعث بهبود عملکرد بافت خواهد شد. از این رو هدف از پژوهش حاضر، تدوین یک مجموعه همگن از دانش ریخت شناسی با امکان تبیین مولفه های کالبدی - ریخت شناسانه در راستای اولویت بندی آنها می باشد. محقق در این پژوهش با استفاده از روش مورد کاوی و تحلیل های دیاگرامی، سه مولفه اصلی کالبدی_ریخت شناسانه (الگوی خیابان, الگوی بلوک, الگوی قطعه) را به دست آورد. در همین راستا تکنیک تحلیل شبکه شهری(UNA)و آزمون تی‌ نمونه زوجی، به عنوان ابزار اصلی سنجش مولفه ها انتخاب گردید.در این راستا محله قیطریه به عنوان محله‌ای که دارای گونه بندی مختلف است به عنوان بستر مطالعه انتخاب گردید. شاخص های مرکزیت شامل توابع (دسترسی، بینابینی، ‌نزدیکی، جاذبه و مستقیم بودن)برای سه عامل کالبدی-ریخت شناسانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه راه بیشترین تاثیر را در عملکرد پنج تابع داشته است. وهمینطور در محله قیطریه وجود بلوک درشت دانه(مجتمع سبحان) بدلیل نبود دسترسی میان بافتی ایجاد اختلال در کل بافت کرده است. از این رو به منظور سنجش تاثیر تغییرات ریخت شناسانه، یک دسترسی جدید اضافه شده و برای سنجش میزان بهبود عملکرد بافت، از آزمون تی‌ نمونه زوجی استفاده گردید. نتایج آزمون نشان داد که ایجاد تغییر بهینه در ریخت باعث بهبود عملکرد توابع در کل بافت و کاهش ترافیک گشته است، هرچند که بیشترین تاثیرپذیری مرتبط با توابع دسترسی،‌ بینابینی و مستقیم‌بودن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining physical morphological components in urban space (Study sample: Gheytariyeh neighborhood of Tehran city)

نویسندگان [English]

  • nikoo aghvami 1
  • Hamid Majedi 2
  • Zahra sadat saeideh zarabadi 3
1 -PHD student, Department of Art and Architecture, ,Faculty of urbanism, west tehran, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 full professor, Department of Art and Architecture ,Faculty of urbanism, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 - Associative professor, Department of Art and Architecture, ,Faculty of urbanism, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Morphology examines the cities as the human resorts, which contain form. The morphologists study the process of urban development as well the progression of the morphologic element. The buildings, land development, streets, and texture structures are considered as the main elements of urban morphology. The main question is whether changes in morphology will lead to improvement in structural function. So, the aim of present study is to develop a unified model for morphological studies to explain the structural-morphologic components. Using a method called ad hoc scrutiny and diagrams analysis, the author has found three main structural-morphologic components (streets pattern, blocs pattern and zone pattern). In this regard, the technique of Urban Network Analysis (UNA) and the test of t-pair samples were chosen as the main tool. For this, Gheytarieh in Tehran was chosen as the study zone. It has planned, organic and semi-organic texture. The centrality indices which include accessibility, intermediacy, proximity, attraction and straightforwardness were evaluated in terms bloc, zone (area, shape, location), and roads network (the length and width of the route). It is worth to note that there was a huge building bloc in Gheytarieh (Sobhan Housing Complex) which distracted the whole location, since it obstructs the inter-textural accesses. Thus, in order to measure the effect of the morphological changes, the body modification was performed. The test of t-pair samples was carried out to measure the level of modification effects. The test results show that desired modifications in the form will lead to improvement in zone performance.
Extended Abstract:
Introduction: Morphology is the appearance study of the city, its gradual texture formation, and interactions between different components of textures affecting urban spaces such as streets, squares, buildings, and other public spaces (Zhouv & Gao, 2018:185-193). Due to the multiplicity of studies, this article simultaneously uses two methods and has been directed toward content analysis and explanatory purposes. To evaluate the concept of urban morphology, indices such as compaction, complexity (Makido et al, 2012:55-67), porosity-permeability (Silva et al, 2014:366-376), building plan area fraction, road area fraction, distance of first-row building to road, width-to-height ratio, building surface area to plan area ratio, height-to-width ratio (Hao et al, 2015:510-519), building height, road width, road area percentage to total area (Tang & Wang, 2007:1750-1764), occupancy coefficient, landscape, and outdoor and street (Wang & Kang, 2011:556-568) have been used. The application of these concepts and indices in areas of traffic smoothing, air (and noise) pollution reduction, and such areas will be reflected especially in metropolitan areas (Parilla and Trujillo, 2014:226-239). Physically, the three factors of road, passage network, and area, form and shape of the buildings have the highest impact level. (Karami et al., 2016:74). Therefore, understanding related morphological indices to the physical components are essential, since the main issue is that theoretical foundations are lacking all-encompassing concepts of urban morphology and not only the urban space bodies haven’t defined, but also no component explaining the urban physical-morphological space has been defined. So, by establishing a scientific link between the components of urban space and extracting the physical components and obtaining the main morphological indices, explaining the physical-morphological components can be set as the main goal of this research.
Methodology: Using case study and diagrammatic analysis, researchers in this study elucidated three main physical-morphological components (street pattern, block pattern, fragment pattern) and in this regard, urban network analysis technique for direct block and fragment analyzing capability selected as the superior method, and the paired t-sample test selected as the main tool of assessing the changes effects in the tissue. UNA technique has been used as an add-on in the ArcGIS software and the paired t-sample test in SPSS software has been used to validate the range of the performance enhancement. By calculating five centralized indices (accessibility, interconnection, proximity, gravity, and directness), UNA software uses spatial analysis of space networks. The data used were spatial data (at block and fragment level) in the form of indices such as area, shape, orientation (polygon data), and network length and width (path). To this end, the multivariant Gheytariyeh neighborhood was selected as the study context.
Results and discussion: Findings from the urban network analysis method showed street (access) is the most influential physical-morphological component. Therefore, making changes in access will have the highest impact on the physical structure. The block pattern is the second priority and block variety has a significant size-wise (area) effect on the morphology of the block. The fragment pattern is the third most influential component whose size (area) and their relationship to the access network, have significant effects on the texture. Also, the focus and centralized indices are higher in the central texture and the border of Kaveh Blvd. and Ghalandari Ave., in which the presence of a coarse block (Sobhan complex) due to lack of direct function (lack of access) has led to high traffic throughout its texture. Therefore, in the proposal, new access to the urban network was created by providing access from the eastern entrance on Kaveh Blvd. to the western entrance on Ghalandari Ave. The output maps also showed the overall improvement of the texture performance. Finally, the paired t-sample test was used to measure the improvement of tissue function.
Conclusion: The results showed that with the mean four accessibility indices changes, the Interstitial, the directness, and the proximity decreased, but the levels of standard and the mean deviation decreased significantly. That is, lower levels of traffic conceivable by reducing overall levels of indices and optimizing their distribution throughout the neighborhood. Also, in the paired t-sample test, a correlation test was performed that resulted positive for all indices, meaning that changes were more focused on blocks with the highest levels of the five indices. The results of the correlation test show a positive relationship and a reduction in the network cramming and traffic level in all ranges, which was the aim of the present study. The overall result of the assumptions and the urban network analysis techniques shows that if the average area of blocks and fragments be medium and the accesses be less obstructed in length, the texture performance is better and the scientific morphological changes in each part of the texture will improve the physical quality and reduce traffic cramming throughout the tissue.
Keywords: Urban Morphology, Urban Space, Urban Network Analysis, Block and Fragment Analysis, Centralized Indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Urban Morphology
  • Urban space
  • Urban Analysis
  • Block Analysis and Texture
  • Centrality Indicators
1-      Bouzir, T. A. K. and N. Zemmouri (2017). "Effect of urban morphology on road noise distribution." Energy Procedia 119: 376-385.
2-      Bonczak, B. and C. E. Kontokosta (2019). "Large-scale parameterization of 3D building morphology in complex urban landscapes using aerial LiDAR and city administrative data." Computers, Environment and Urban Systems 73: 126-142.
3-      Cremona, Matthew (2006): Public Places - Urban Spaces (Urban Design Dimensions), Group Translation of Urban Students, School of Architecture and Urban Planning. University of Science and Technology, Tehran, Iran.[in Persian]
4-      Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2014). Public Places Urban Spaces (Gharaei, Fariba., Shokoohi, Mahshid., Ahari, Zahra., & Salehi, Esmail,Trans.). Tehran, Iran: Art University.[in Persian]
5-      Drach, P., et al. (2018). "Effects of atmospheric stability and urban morphology on daytime intra-urban temperature variability for Glasgow, UK." Science of The Total Environment 627: 782-791.
6-      Ferdowsi, Sajjad, Shokri Firoozeh Jah, Perry (2015): Spatial-Physical Analysis of Urban Areas Based on Smart Growth Indicators. Journal of Urban Research and Planning, 6 (22), 15-32.[in Persian]
7-      Golkar, K. (2011). Creating sustainable place: reflections on urban design theory. University of Shahid Beheshti Publications, 112-146.[in Persian]
8-      Hao, Y., Kang, J., Krijnders, D., Wörtche, H.(2015) On the relationship between traffic noise resistance and urban morphology in low-density residential areas. Acta Acustica united with Acustica, 101(3),pp 510-519.
9-      Han, X., et al. (2018). "Analysis of the relationships between environmental noise and urban morphology." Environmental Pollution 233: 755-763
10-  Kropf, K. (2009). Aspects of urban form. Urban morphology 13(2), pp. 105-20
11-  Morganti, M., et al. (2017). "Urban morphology indicators for solar energy analysis." Energy Procedia 134: 807-814.
12-  Karami, Fariba, Rahnoor, Robab, Shojaeivand, Bahman (2016): Comparative Study of the Impact of Physical-Environmental Dimensions on Quality of Life in Cities. Case study: Ajabshir and Bonab. Scientific - Research Quarterly, Journal of Urban Planning and Research, 59-76(27)7.[in Persian]
13-  Marrone, P., et al. (2018). "Environmental performance of universities: Proposal for implementing campus urban morphology as an evaluation parameter in Green Metric." Sustainable Cities and Society 42: 226-239.
14-  Moudon, Anne vernez (1998). The changing morphology of suburban neighborhoods. In: Attilio petruccioli(ed.). "Typological process and design theory”. agha khan program for Islamic architecture, conference proceedings.
15-  Municipality of Tehran District 1 (2016): Detailed Plan of District 1 of Tehran Municipality .[in Persian]
16-  Madanipoor, A. (2008). Urban public and private spaces. Farshad Nourian, processing enterprises and urban planning, Tehran. [in Persian]
17-  Parilla, J., & Trujillo, J.L.(2014). Asia-pacific metro monitor 2014: engines of global growth. General Information 42: 226-239.
18-  .Moudon, Anne Vernez (1997). Urban morphology as in emerging interdisciplinary field. Urban morphology, 1, pp.3-10.
19-  Merrifield, A. (2000). Henri Lefebvre, A socialist in space. In M.crang and N.122-130
20-  Rietveld, T. and R. van Hout 2017. "The paired t test and beyond: Recommendations for testing the central tendencies of two paired samples in research on speech, language and hearing pathology." Journal of Communication Disorders 69: 44-57.pp
21-  Makido, Y., Dhakal, S., Yamagata, Y. (2012)Relationship between urban form and CO 2 emissions: evidence from fifty Japanese cities. Urban Climate; 2012, 2,pp 55-67.
22-  Sevtsuk A., Mekonnen M. (2012). Urban Network Analyses a Toolbox for ArcGIS 10. Singapore: Singapore University of Technology & Design in collaboration with MIT:124-132.
23-  Soltani, A., Panahi, N., & Niloufar. (2014). Capacity assessment of inter-city corridors based on structural features and links to adjacent activities; Case study of District 6 of Shiraz Municipality. Journal of Urban Research and Planning, 5 (19), 21-38.[in Persian]
24-   
25-  Zhou, H. and H. Gao 2018 "The impact of urban morphology on urban transportation mode: A case study of Tokyo." Case Studies on Transport Policy.
26-  Silva, L. T., Oliveira, M., Silva, J. F.( 2014) Urban form indicators as proxy on the noise exposure of buildings. Applied acoustics; 2014, 76,pp 366- 376.
27-  Tang, U. W., Wang, Z. S.(2007)Influences of urban forms on traffic-induced noise and air pollution: Results from a modelling system. Environmental Modelling & Software, 22(12), 1750-1764;
28-  Wang, B., et al. (2018). "Wind potential evaluation with urban morphology - A case study in Beijing." Energy Procedia 153:pp 62-67.
29-  Jhaldiyal, A., et al. (2018). "Urban Morphology Extractor: A spatial tool for characterizing urban morphology." Urban Climate 24:pp 237-246.
30-  Wang, B., et al. (2017). "Cross indicator analysis between wind energy potential and urban morphology." Renewable Energy 113: 989-1006.
31-  Wang, B. and Kang, J.(2011) Effects of urban morphology on the traffic noise distribution through noise mapping: A comparative study between UK and China. Applied Acoustics, 72(8), pp.556-568.
32-  Xu, Y., et al. (2017). "Urban morphology detection and computation for urban climate research." Landscape and Urban Planning 167:pp 212-224.
33-  You, Y. and S. Kim (2018). "Revealing the mechanism of urban morphology affecting residential energy efficiency in Seoul, Korea." Sustainable Cities and Society 43: 176-190
34-  Zhou, X. and H. Chen (2018). "Impact of urbanization-related land use land cover changes and urban morphology changes on the urban heat island phenomenon." Science of The Total Environment 635: 1467-1476.