رضایتمندی شهروندان کمال شهر از عملکرد زیباسازی با رویکرد پایداری محیط شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

         زیباسازی فضای­شهری ارتباط مستقیم با پایداری محیط­شهری دارد، به طوری­که عملکرد صحیح و عینیت کالبدی آن در شهرها، تأثیرات مطلوبی بر رضایتمندی شهروندان خواهد داشت. هدف این پژوهش ارزیابی رضایتمندی شهروندان کمال­شهر استان البرز از عملکرد زیباسازی با رویکرد پایداری محیط شهری است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا، توصیفی، همبستگی با رویکرد علی است. متغیرهای مستقل این پژوهش شامل کیفیت خدمات ادراک شده از قابلیت ملموسات، اعتماد،اطمینان، پاسخگویی، همدلی است. متغیروابسته نیز، رضایتمندی شهروندان است. جامعه آماری را شهروندان کمالشهر استان البرز تشکیل می­دهند. حجم نمونه ۲۵۲ نفر از پرسشنامه استاندارد سروکوال در پنج بعد ملموسات، اعتماد، اطمینان، پاسخگویی و همدلی تعیین شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزار spss و آمار ناپارامتریک تحلیل شدند. نتایج نشان دادکه بین گروههای سنی متفاوت در ابعاد ادراکات و انتظارات، شکاف کیفیت خدمات وجود دارد و بیشترین شکاف (7921/0-) مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال است. بیشترین میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات مربوط به بعد قابلیت اعتماد (83/3-) و کمترین به بعد ملموسات (92/1-) است. خروجی حاصل از نرم افزار آموس نیز نشان داد که با تغییر یک واحد در متغیر پاسخگویی و اعتماد به میزان 4/72 تغییر در میزان رضایتمندی شهروندان به دست خواهد آمد و در مجموع بین مولفه های رضایتمندی و پایداری محیط شهری (001/0= sig) ارتباط وجود دارد. پاسخگویی به عنوان هسته اصلی در میزان رضایتمندی شهروندان محسوب می شود. پاسخگویی دارای رتبه اول، اعتماد رتبه دوم و ملموسات دریافت شده رتبه سوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Satisfaction of the citizens of the city with the beautification performance with the urban sustainability approach

نویسنده [English]

 • ESMAEL NASIRI HENDEH KHALEH
associat profesor geography and urban planning in payame noor univer sity
چکیده [English]

          Beautifying urban space has a direct relationship with the sustainability of urban environment and if its proper functioning and its objective objectivity in cities will have favorable effects on satisfaction and ultimately on the soul and mind of the citizens. The purpose of this research is to assess the satisfaction of citizens of the city from the function of beautification with the approach Sustainability is the urban environment. The present research is applied in terms of applied and descriptive correlations with the causal approach. Independent variables of this research include the quality of perceived quality of workability, trust, assurance, accountability, empathy. Also, citizens' satisfaction is considered as a variable. The statistical society is composed of citizens of Kemal-Shahr province of Alborz province. The sample size of 252 people from the standard SERVQUAL questionnaire was determined in five dimensions: trust, confidence, accountability and empathy. Data were analyzed using spss software and nonparametric statistics. The results showed that there is a difference between age groups in terms of perceptions and expectations of service quality gap and the highest gap (0.7921) is for the age group of 30 to 40 years The highest gap is between expectations and perceptions related to the reliability dimension (3.83) and the lowest dimension (1.92). The output from Amos software also showed that by changing a unit in the response variable and trust, a change of 72.4 percent would be achieved in the level of satisfaction of the citizens. Overall, satisfaction and sustainability components of the urban environment (sig = 0.001) ) There is a connection. Accountability is at the core of citizens' satisfaction. First place accountability, second-place trust and received rankings Third, accountability and empathy are also in the next ranks. In other words, by changing a unit in the response variable, 72.4 changes will be achieved in the level of satisfaction of citizens.
Extend Abstract                                                                                                                                
Introduction:                                                                                                                                  
          Today, cities, as the focus of their activity, must focus on urban beautification in order to maintain their sustainability. Organizational performance of municipalities encompasses a wide range of citizens' satisfaction, including indicators that are critical to improving the sustainability of the urban environment. Environmental sustainability in cities is directly related to citizen satisfaction. Satisfaction is an important factor in urban sustainability and has a positive and reciprocal effect on citizens' satisfaction. Citizens 'satisfaction with the performance of urban landscaping indicators is based on the SERVQUAL model and attempts to answer the following question: What is the relationship between citizens' satisfaction and the performance of urban landscaping indicators? To answer this question, the hypothesis has been taken into account: There is a gap between the quality of beautification services and the expectations of citizens.                                                                 
Methodology:                                                                                                                                  
       The statistical population of the study is inhabitants of Kamalshahr (Alborz Province). Survey methods were used for conducting the research. The data gathering tool was conducted through the SERVQUAL questionnaire. Citizens' expectations and perceptions were assessed in terms of the SERVQUAL model in terms of tangibility, trust, trust, responsiveness and empathy. The time of data collection was June 1977 and the validity of the questionnaires was verified and revised by using face validity. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the research constructs (0.823). In order to verify the content validity, a questionnaire was first provided to a number of experts (professors and urban planning experts) and after making corrections, the final version of the questionnaire was prepared. In order to check the construct validity of the questionnaire, the factor loadings less than 0.5 were omitted and Cronbach's alpha coefficient was used to check the reliability of the questionnaire. The coefficient of which was 0.823 for all research constructs. That is, the questionnaire has appropriate reliability. For statistical analysis, correlation tests, regression analysis, Spss and Amos structural model were used.                                                                                     
Results and discussion:                                                                                                                 
        The highest average perceptions (4.22) and average expectations (6.9231)
Kruskal nonparametric test was used to compare the respondents' satisfaction. The results show that there is a significant difference between the mean levels of satisfaction with the level of education. The highest level of service quality gap belongs to people with university education (-3.228). As the average level of education increases, the expectations of the citizens increase and as shown in the table. The information indicates a gap between citizens' expectations and perceptions of urban beautification services. The greatest gap in the quality of beautification services relates to the reliability dimension of -3.83, which if not addressed in the long run beautifies the city of beautification. In terms of reliability, the difference between citizens' expectations and perceptions is also very clear. In fact, the speed and accuracy of experts in executing beautification plans and increasing municipal oversight of beautiful city performance is crucial to building trust among citizens. This means that the greater the gap, the lower the level of confidence in the quality of service reaches its lowest level. It didn't work out. The second gap related to the accountability dimension of 3.6 indicates that more citizen attention needs to be taken into account and that urban landscaping projects need more coordination. Responding to the gap of 3.6, citizens also expressed their dissatisfaction that their views were not used and that there was no clear and accurate information on the project process. The lowest quality gap was observed in the tangible dimension of -1.92 and indicates that more attention has been paid to this dimension.                                                           
Conclusion:                                                                                                                                
      The results showed that there is a significant difference between the age groups in these dimensions and the highest service quality gap (-0.721) was related to the age group of 30-40 years. The highest service quality gap (-0.721) belonged to the group. The age range is 2 to 4 years, and the lowest quality of life biodiversity services belongs to the age group above 50 years (-0.2483). As education increases, average perceptions of beautifying performance increase. Statistical analysis of the average citizen satisfaction with beautification services showed that the highest gap was related to the reliability dimension with -3.83 and the lowest gap was observed in the tangible dimension of -1.92, indicating that more attention was paid to the tangible dimension. This means that the greater the gap, the lower the level of confidence in the quality of service reaches its lowest level. It didn't work out. The lowest quality gap was observed in the tangible dimension of -1.92 and indicates that more attention has been paid to this dimension. Analyzing the perception of the difference between citizens' expectations and actual beautification performance in the city of Kamalshahr showed that there was a difference between all the investigated dimensions (perceptions and expectations) (F = 0.003, P = 0.001). It showed that the importance of the responsiveness dimension (4.3) received was the most important aspect of the SERVQUAL model and empathy as the last rating (2.8). In other words, by changing one unit in the accountability variable, 72.4 percent change in citizen satisfaction will be achieved. Overall, there is a direct and significant relationship between the components of satisfaction and sustainability of urban environment (sig = 0.001) and R_2 which explains 58.2% of the variance of urban environment sustainability, excluding the percentage of changes determined by the variable changes. It is original and predictable.                                                                                            
                                                                

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction
 • Urban perspective
 • Servqual model
 • City perfection
 • Perceptions and expectations
 1. Allen, (2008):Customer Satification Measurement,Journalof Management,No3,pp:1-11.
 2. Afthanorhan, (2019): Assessing the effects of service quality on customer satisfaction Journal of Management Science Letters, No 8, pp: 13-24.
 3. Abdelkader, (2019): Citizens and expatriates satisfaction with public services in Qatar – evidence from a survey, Journal of Emerald Insight,No3, pp: 311-323.
 4. Azadkhani, Pakzad and Tahmasebi Kia, Zahra (2016): "Investigating the Role and Function of Urban Furniture in Improving Urban Environment Quality and Citizens Satisfaction Case Study: Region 4 of Kermanshah", Journal of Urban Research and Planning, Seventh Year, No. 27 Marvdasht , Pp. 93-110.
 5. Crow, (2006:293): The Riverside and Berwyn Experience, Journal of Landscape and Urban Planning , No75, Vol3, pp: 282-295.
 6. Cullen, (2014): Town Scape, London Architectural Press.
 7. Ebrahimzadeh, Issa and Kamasi, Hossein (2014): "Evaluation and Analysis of Municipal Service Quality Based on SERVQUAL Model Case Study: Saqez Municipality", Urban Planning Studies Quarterly, No. 6, Mazandaran Pages 172-153.
 8. Golany, (2016): Geo-space In Urban Design, Newyork, Tohn Willey Press.
 9. Godfrey, (2015): The Study of Fundemental of Landscape (A New Approch) Oxford Press.
 10. Gharkhlo, Mehdi and Hosseini, Hadi (2006): "Indicators of Sustainable Urban Development", Journal of Geography and Regional Development, No. 8, pp. 153-163.
 11. Hersperger, (2019): Understanding strategic spatial planning to effectively guide development of urban regions, journal of cities, volume94, pp: 96-105.
 12. Holston, (2016): Urbsn and Image For Landscape,Amsterdam University Press.
 13. Hashemi, Ahmad, Abbasi, Abolfazl (2018): "Designing a Citizen Satisfaction Model for Citizens and Clients Management Services and Channels for Citizen Exploration in Pars Special Economic Zone", Urban Research and Planning Journal, Volume 6, Number 9, Marvdasht, pp. 162-151.
 14. Jianbo,laie, (2019): Spatial pattern of population mobility among cities in China: Case study of the National Day plus Mid-Autumn Festival based on Tencent migration data, journal of cities, volume94, pp: 55-69.
 15. Kopackova, (2019): Reflextion of citizens' needs in city strategies: The case study of selected cities، JOURNAL OF CITIES,VOLUME84, PP: 159-171.
 16. Lindlhom, (2017): Visible Image on Urban Landscape, Planning Theory, No11, pp: 1-15
 17. Manion, (2017): Sustainable Development and Urban Planning,London,Plut.
 18. Majidi Khamenei, Betol and Jangi, Hassan (2014): "Evaluation of Citizens' Satisfaction with the Performance and Performance of Beautification Indicators of Case Study: Tehran District 6 Municipality", Journal of Land Knowledge Research, Fifth Year, No. 7, Tehran, pp.103-89 .
 19. Mousavi, Elaheh and Sadeghi, Alireza (2016): "Improving the Visual Qualities of Aesthetics of Urban Landscape Case Study: Ahmadabad Mashhad Street", Urban Management Quarterly, Tehran, No. 43, pp. 114-99.
 20. Motamedi, Mohammad, Rasouli, Seyed Hassan, Nasiri, Mohammad (2019): "Evaluation of Citizens' Satisfaction with Urban Management Performance in Urban Services Case Study: Farouj City", Journal of Geographical Sciences Applied Research, No. 19, Tehran, No. 55, Pp. 99-116.
 21. Maleki, Saeed, Rasouli, Hosseini, Sayed Reza, Visi, Elham, Mokhtari, Sadegh (2015): "Measuring Citizens' Satisfaction with the Housing Quality of Housing Project Mehr Case Study: Sweet City of Ahvaz", Urban Research and Planning Journal, Sixth Year , No. 23, Marvdasht, pp. 168-155.
 22. Niktin, (2016): Pattern of Structural Landscape,Amesterdam Press.
 23. Nohlwerner, (2001):  Sustainable Landscape on Future Landscape Aesthetics, Journal of Landscape and Urban Planning , No54, pp: 223-237.
 24. Osman, (2013):  Servic Quality and Customer, Mediating Effect of Trust, No1, pp: 31-42.
 25. Preston, (2016): Introduction to chang Landscape,Newyork.
 26. Pour Ahmad, Ahmad, Hatami Nejad, Hossein and Ahmadi, Mohammad (2014): "Measuring Citizen Participation in Urban Landscape Case Study: District 6 of Tehran", Journal of Urban Planning Geographical Research, Volume 2, Tehran, page 322 -303.
 27. Rajdeep, (2010): SERVQUAL and Model of Service Quality Gaps, International Journal of Engineering Science and Technology, No2 , pp: 3297-3304.
 28. Sinash, (2016): Design Sustainable Development ,Routledg,London.
 29. Sosra,(2017): The Urban Landscape (A New Approach in Urban Planning) Newyork, Norton press.
 30. Sirvanci, (2015):  Critical Issues for Implement in Higher Education, Tom Mag, No16, pp: 382-386.
 31. Schimidber,  (2007):  Principles of Discovery and Beauty, Journal of Discovery Science,Vol47,pp: 26-38.
 32. Tripathy, (2019): Monitoring and modeling spatio-temporal urban growth of Delhi using Cellular Automata and geoinformatics,journal of cities, volume99, pp: 52-63.
 33. Tavenor, (2013): Visual and Cultural Sustainability Journal Landscape and Urban Planning, No17, pp: 2-12.
 34. Upadhyay,  (2012):  Influence of Destination Image,Journal of Marketing, Vol7, No3 ,pp: 259-272.
 35. Vahdat, Salman, Sajjadzadeh, Hassan and Karimi, Mehrdad (2015): "Explaining the Effective Dimensions of Street View to Improve the Reading of Urban Landscape", Urban Studies Quarterly, No. 15, Sanandaj, pp. 17-135.
 36. Williams, (2013): The Measurment of Place,Journal of Forest Science, No49, pp: 817-830.
 37. York, (2013): The Roles of Cultures Spaces in Malasia Historic Town , Procedia Social and Behavioral Science, No85, pp: 602-625.
 38. Zhang, (2016): Urban Design(New Approach in Planning), Conrnell University press.
 39. Zhang, (2014:229): Destination Image and Loyality,Tourist Management,Vol40, pp: 213-223.
 40. Zhou, (2010): Selection of city’d Enterance, College of Information and Electrical Engineering , Qingdao china.