تحلیل وضعیت شاخص های ایمنی پارک های منطقه ای و شهری (مطالعۀ موردی: شهر ارومیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پارک‌های‌ شهری بخشی از زیرساخت‌های عمومی‌اند که شهروندان می‌توانند از آن‌ها برای سرگرمی‌های بصری، زیست‌محیطی، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی ـ اجتماعی و تفریحی استفاده کنند. اما یکی از چالش‌های عمده در تحقق چنین کارکردهای حیاتی پارک‌ها، نبود ایمنی کافی است. بنابراین، سنجش کیفیت ایمنی پارک‌ها به منظور ارتقای کارآیی آن مقؤله مهمی محسوب می‌شود. هدف پژوهش، تحلیل شاخص‌های ایمنی پارک‌های منطقه‌ای و شهری ارومیه می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی ـ تحلیلی است. روش گردآوری داده‌ها، اسنادی و پیمایشی است. حجم نمونه با توجه به مقیاس عملکردی، وسعت و میزان جمعیت مناطقی که پارک-ها در آن قرار گرفته‌اند، از طریق فرمول کوکران معادل 380 نفر برآورد گردید. شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای نیز برای انتخاب نمونه‌ها بکار گرفته شد. ابزار پردازش داده‌ها شامل مدل تصمیم‌گیری چند معیاره الکتره جهت وزن‌دهی پارک‌های موردمطالعه از نظر شاخص‌های ایمنی و آزمون تحلیل مسیر و ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش روابط بین متغیرها و نیز ویژگی‌های فردی پاسخگویان است. نتایج حاصل از تحلیل یافته‌ها بیانگر این است: نخست، براساس مدل الکتره پارک گوللرباغی با تعداد چیرگی 5، در بهترین شرایط (رتبه اول) و پارک ساعت با تعداد چیرگی 1 (رتبه 5) در بدترین شرایط قرار دارد. دوم، مطابق نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر در ارتباط با مهم‌ترین شاخص‌های ایمنی در پارک‌های مورد مطالعه، شاخص ایمنی فیزیکی به عنوان عامل مستقیم در احساس ایمنی با بتای 394/0، شاخص روشنایی با بتای 179/0 و شاخص دسترسی فیزیکی با بتای 178/0 به‌عنوان شاخص‌های اصلی احساس ایمنی شناخته شدند. سوم اینکه مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر شاخص‌های ایمنی و ویژگی-های فردی پاسخگویان برابر 613/0 بدست آمده و سطح معنی داری کم‌تر از 05/0 نشان‌دهندۀ وجود همبستگی مثبت و معناداری بین این متغیرها است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the status of safety indicators for regional and urban park (Conditions: Urmia City)

نویسندگان [English]

 • hasan hekmatniya 1
 • mirnajaf mosavi 2
 • mahdi hoseinpour 3
 • akbar hamidi 4
1 Associate Professor of Geography & Urban Planning, Payam noor University, Tehran, Iran
2 Professor of Geography & Urban Planning, Urmia University, Urmia, Iran
3 geography, university of zanjan
4 geography, university of tehran
چکیده [English]

Abstract
          Urban parks are part of a public infrastructure that citizens can use for visual, environmental, educational, health, cultural, social and recreational entertainments. But one of the main challenges in realizing such vital functions of parks is lack of safety. Therefore, measuring the quality of park safety is important in order to improve its efficiency. The purpose of this study was to analyze the safety indexes of Urmia Regional and Urban Parks. The present research is applied in terms of its purpose and in terms of descriptive-analytic method. The method of data collection is documentary and survey. The sample size was estimated by the Cochran formula according to the scale and the population of 380 people at the areas where the parks were located. A random cluster sampling method was also used to select samples. Data processing tools include a multi-criteria decision-making model for checking the weight of the studied parks in terms of safety indicators and Pearson's path analysis and Pearson correlation coefficient for measuring the relationships between variables and the individual characteristics of the respondents.The results of the analysis indicate that: First, based on the model of the Gulflag Baghre Park with the number 5 is in the best conditions and the first rank and Saat Park with number 1 ranked 5th and is in the worst conditions. Second, according to the results of the analysis of path in relation to the most important safety indicators in the studied parks the physical safety index was recognized as a direct factor in the sense of safety with a beta of 394/0, a brightness index with a beta of 0.9 and an index of physical access with beta of 0.178 as the main indicators of safety sensitivity. Third, the Pearson correlation coefficient between two variables of immune indices and individual characteristics of respondents is equal to 613/0 and a significant level of less than 0.05 indicates a positive and significant correlation between these variables.
 
Key words: urban parks, safety indicators, ELECTRE model, path analysis, Urmia city.
  


 
  
 
 
Extended abstract
Introduction:
          Parks are part of the public infrastructure that citizens can use for visual, environmental, educational, health, cultural, social and recreational entertainment; But one of the major challenges in accomplishing such vital functions of parks is the lack of sufficient safety. If parks are perceived as unsafe, they may reduce visits and affect citizens' health, it also reduces citizens' sense of tranquility and participation in outdoor physical activity; In order to prevent and rebate the damages and dangers of using park services and facilities, including sharp cuts of objects and equipment, to secure these public environments that include floating social groups are indispensable and necessary. Hence, assessing the quality of parks safety is an important issue to improve its efficiency. In other words, the safety of parks is very important because of its great impact on different aspects of quality of life and sustainability of urban communities. First, this paper attempts to identify urban parks safety indicators and then analyze and prioritize the status and position of the regional and urban parks in these areas up to eventually provide to finding ways to improve the safety of these parks. Thus the main research questions are: 1) How is the quality and level of safety indicators of Urmiye Regional and Urban Parks?  2) What is the dispersion and spatial distribution of safety indexes in studied parks? 3) Is there a significant correlation between respondents' individual characteristics and safety indexes in study area?
Methodology:
        This research is an applied based on purpose and descriptive – analytical type. The method of data collection is documentary and surveying; All survey methods such as questioner, interview and field observation were used to match the data and indicators used with the existing facts. The designed questionnaire was performed with a five-point Likert scale, focusing on five key indicators. The validity of questionnaire was content-based, so that quality of measuring tool was improved after experts' review and elimination of duplicate and ambiguous questions. Cronbach's alpha test was used to assessment the reliability of research tools. Hence, questionnaire was completed by 36 people (6 people in each park) in the pre-test phase and its Cronbach's alpha coefficient was 0.885 indicating that questionnaire was suitable for data collection. The statistical population of this study is visitors of Urmiye parks. The sample size was estimated to be 380 person using Cochran formula. The number of samples were estimated in Forest Park, Ellar Baghei, Gollar Baghei, coastal, Tokhm-Morghei and Saat Parks, respectively, about 158, 89, 54, 29, 30 and 19 persons. Cluster random sampling was used to select of samples (each park was considered as a cluster). Data analyses tools including: multi-criteria decision making such as Electere,for weighting of studied parks in terms of safety indices and Path Analysis test and Pearson correlation coefficient for measuring the relationships between variables and individual characteristics of respondents. SPSS and Arc GIS software were used to perform the calculations and display results of the analyzes.
Results:
       To analyze of studied parks in terms of safety, a decision matrix was formed. The weight and importance of each criterion were calculated using Hierarchical Analysis (AHP). Among the indicators, physical accessibility (0.221) is more important. Lighting (0.220) is in second place, the calculated weights for physical safety index (0.126), safety feeling (0.122), and health safety (0.083) which are in next order.
After performing Electere model steps, it was distinguished that level of safety was not same between studied parks and there was a significant difference between them in terms of safety indices; The Gollar Baghei Park has the highest level of safety with "5" dominance. After that, Tokhm-Morghei parks with dominance of "4" are in the second rank and Coastal and Ellar Baghei parks with dominance of "3" are in the third place. Forest Park with dominance "2" is in the fourth rank and finally Saat Park with dominance "1" is at the lowest level. Among the five variables studied, variables of safety sense and health safety had no direct effect and were determined physical safety variable with coefficient of 0.394, brightness 0.179 and physical access with 0.178 had the most direct effect. The indirect effects of variables are that physical safety has no indirect effect and physical accessibility variable with coefficient (0.182) has the highest indirect impact. Pearson test was used to measuring of significant relationship between respondents' individual characteristics and safety indices. The correlation coefficient value among two variables is equal to "0.061" and since the level of significance is equal to "0.000" and its value is less than "0.05", so there is positive correlation between two variables.
 
Conclusion:
        The results of study in terms of measuring to spatial distribution of safety indices in the studied parks showed that spatial distribution was heterogeneous among these parks, respectively, results of Electre model represent Gullar baghei Park with dominance of 5, placed in the best condition (1st rank) and Saat Park with dominance 1 (5th rank) in the worst condition. In this context, results of Ebrahimzadeh's and Rustaei (2016) research are almost similar to those of present study. According to the results of Path Analysis test in relation to the most important safety indices in studied parks, it can be said that physical safety index as a direct factor in safety sense with 0.394 beta, brightness index with 0.179 beta and accessibility physical index with a beta of 0.178 are the main indicators of feeling safe. The results of Raya et al. (2006) research are similar to results of the present study in physical safety index and physical accessibility. It is also different from the results of Khakpour et al. (2017) research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Parks
 • Safety Indicators
 • VICOR model
 • Route Analysis
 • Urmia city
 1. American Planning Association, (2003): Great Safer Neighborhoods, City Parks Forum, Washington.
 2. Ariza, L. Gomidea, M. Ramos, A.N. Peter, A. Heukelbach, L.J, (2007): Survey of visitors to a National Park in the savannah region of northeast Brazil: Practices, incidents and hazardous situations, Travel Medicine and Infectious Disease, 5 (1), pp: 1-6.
 3. Arjomandi, Reza, Jozi, Seyed Ali, Nouri, Jafar and Azadeh Afsharnia (2008): "Health, Safety and Environmental Management in Urban Parks", Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 10, No. 2, pp. 75-89. (In Persian)
 4. Azadi Nejat, Saeed, Jalali, Seyed Gholamali and Seyed Hassan Ghodsipour (2009): "Prioritizing Design Criteria in Planning and Management the Safety of Urban Parks and Green Space Using Multi Criteria Decision Making", Second Conference on Safe Community of Tehran City, Tehran Municipality, pp. 1-7.  (In Persian).
 5. Balram, S. Dragicevi, C.S, (2005): Attitudes toward urban green spaces: integrating questionnaire survey and collaborative GIS techniques, Landscape and Urban Planning, 71 (2-4), pp: 147-162.
 6. Benedict, M. A. McMahon, E. T, (2002): Green infrastructure: Smart conservation for the 21st century, The Conservation Fund.
 7. Bonnie, K.L. Mak, C.Y, (2018): Examining fear-evoking factors in urban parks in Hong Kong, Landscape and Urban Planning, (171), pp: 42–56.
 8. Cohen, D. Marsh, T. Williamson, S. Derose, K.P. Martinez, H. Setodji, C McKenzie, T.L, (2010): Parks and physical activity: Why are some parks used more than others, Preventive Medicine, (50), pp: S9-S12.
 9. Dong, N. Chen, J. Zhang, S, (2017): Safety Research of Children's Recreational Space in Shanghai Urban Parks, Procedia Engineering, (198), pp: 612-621.
 10. Ebrahimzadeh, Isa and Mojtaba Ruosta (2016): "Analysis and Evaluation of Safety in Urban Parks (Case Study: Jahrom City)", Journal of Geography and Urban-Regional Planning, Vol. 6, No. 18, pp. 52-37. (In Persian).
 11. Ebrahimzadeh, Isa, Maleki, Saeed and Davood Hatami (2016): "Assessing the Safety Status of Urban Parks (Case Study: Izeh City Parks)", Journal of Urban Planning Research, Vol. 6, No .19, pp. 57-72. (In Persian).
 12. Farbod, S. Kamal, M. Maulan, S, (2014): Safety perception and concerns in naturalistic landscapes of urban parks in Malaysia, Security Journal, 30 (1), pp: 1–17.
 13. George, R, (2010): Visitor perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of Table Mountain National Park, Cape Town, Tourism Management, 31 (6), pp: 803-815.
 14. Gobster, P.H. Westphal, L.M, (2004): The human dimensions of urban greenways: planning for recreation and related experiences, Landscape and Urban Planning, 68 (2), pp: 147-165.
 15. Haque, A.M. Hossain, M.R. Farhan, M.H.M. Neema, M.N, (2013): An Innovative Approach to Assess the Quality of Major Parks in Environmentally Degraded Mega-City Dhaka, in International Conference on Computational Science and Its Applications, Springer Berlin Heidelberg, pp: 394-407.
 16. Hashim, NHM. Thani, SKSO. Jamaludin, MA. Yatim, NM, (2016): A Perceptual Study on the Influence of Vegetation Design towards Women's Safety in Public Park, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (234), pp: 280-288.
 17. Hobden, D. W. Laughton, G. E. Morgan, K. E, (2004): Green space borders: A tangible benefit? Evidence from four neighborhoods in Surrey, British Columbia, 1980–2001, Land Use Policy, 21 (2), pp: 129–138.
 18. Howard, A.W, (2005): the effect of safer play equipment on playground injury rates among school children. CMAJ, 172 (11), pp:1443-1446.
 19. Iran Statistical Center (2016): "Detailed Results of the General Population and Housing Census", West Azarbaijan Province, Urmiye. (In Persian).
 20. Khakpour, Baratali, Kamandarei, Mohsen and Seyed Mostafa Hosseini (2017): "Investigating the Status of Safety Indicators in Kerman Regional Parks", Journal of Geography and Urban Planning, Vol. 7, No. 22, pp. 71-84. (In Persian).
 21. Laghaei, Hassan Ali and Asghar Mohammad Tabari (2003): "Safety Management in Parks and Green Space in Tehran (Case Study: Tehran Municipality; District 3)", Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 5, No. 4, pp. 29-38. (In Persian).
 22. Mohammadi Hamidi, Somayeh, Kalantari, Mohsen and Mohammad Veysian (2015): "Analysis of Lighting Situation and Safety of Urban Spaces Using CPTED Strategies and Safety Audit Assessment Model (Case Study: Mellat Park of Zanjan)", Geographical Urban Planning Research, Vol. 3, No. 3, pp. 325-341. (In Persian).
 23. Mohammadi, Jamal, Mohammadi Deh Cheshme, Mostafa, Mansour Abafat Yeganeh (1): "Qualitative Assessment of the Role of Urban Green Spaces and Optimization of Citizens' Utility of it in Shahr-Kord", Quarterly Journal of Environmental Studies, Vol. 33, No. 44, pp. 95-104. (In Persian).
 24. Orumieh Parks and Green Space Organization (2016): Statistics and Information Section. (In Persian).
 25. Pánek, J. Pászto, V. Šimáček, P, (2018): Spatial and Temporal Comparison of Safety Perception in Urban Spaces. Case Study of Olomouc, Opava and Jihlava, GIS OSTRAVA: Proceedings of GIS Ostrava, (1), pp: 333-346.
 26. Pour Ahmad, Ahmad, Akbarpour Sareskanrood, Mohammad and Samaneh Sotoudeh (2009): "Urban Green Space Management in District 9 of Tehran Municipality", Journal of Human Geography Research, Vol. 41, No. 69, pp. 29-50. (In Persian).
 27. Rasoul Ghorbani (2008): "Evaluation of Park Deficiency in Tabriz Urban Areas Using Per capita / Park Method and Buffering Method", Journal of Soffeh, Vol. 17, Vol. 47, pp. 110-120. (In Persian).
 28. Raya, R. Rubin, V, (2006): Safety, Growth, and Equity: Parks and Open Space, Third of a five-part series on infrastructure equity by Policy Link.
 29. Roustaei, Shahrivar, Turkmanniya, Naeimeh and Masoumeh Hosseini (2014): "A Comparative Study of Spatial Justice in Urban Parks Safety Indicators (Case Study: Kohsangi Park and Vahdat Park of Mashhad)", Journal of Urban Studies and Research Regional, No. 22, pp. 109-126. (In Persian).
 30. Salehi, Ismail, Ramezani Mehrian, Majid, Majidi Afrasiabi, Hadi, Davoodi, Seyed Majid and Reza Basiri Mojdehi (2013): "Evaluation of Spatial Distribution of Urban Parks Using Network Analysis", Urban Management Quarterly, Vol. 12, No. 32, pp. 185-196. (In Persian).
 31. Saraei, Mohammad Hossein, Rezaei, Mohammad Reza and Seyed Mostafa Hosseini (2013): "Assessment Safety circumstance of Urban Parks (Case Study: Regional Parks of Yazd City)", Journal of Urban and Regional Studies, Vol. 5, No. 18, pp. 123-138. (In Persian).
 32. Veitch J. Ball K., Crawford D., Abbott G., Salmon, J, (2012): Park Improvements and Park Activity-A Natural Experiment, American Journal of Preventive Medicine, 42 (6), pp: 616-619.
 33. Ziyari, Karamatollah, Mohammadi Deh Cheshme, Mustafa, Pour Ahmad, Ahmad and Mohammad Bagher Ghalibaf (2012): "Prioritizing Immunization of Deteriorated Texture of Karaj Metropolis Using Multi-Criteria Evaluation model", Journal of Human Geography Research, No. 79, pp. 1-14. (In Persian).