تأثیر رضایتمندی سکونتی بر ماندگاری جمعیت در طرح‌های مسکن مهر شهر بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت شهری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

رضایتمندی سکونتی متأثر از طیف گسترده‌ای از شرایط ادراک‌شده عینی و ذهنی است و اغلب جهت ارزیابی ادراکات و احساسات ساکنین از واحد مسکونی، محله و محیط زندگی خویش بکار می‌رود. نهایتاً این مفهوم نشانه‌ای مهم مبنی بر وجود ادراکات مثبت ساکنین نسبت به کیفیت زندگی خویش تلقی می‌شود. رضایتمندی سکونتی بر مباحثی مانند تعلق مکانی، مشارکت، ماندگاری جمعیت به‌ویژه در شهرهای جدید و طرح‌های مسکن نو (مسکن مهر) تأثیر زیادی می­گذارد.. شناسایی عوامل مؤثر در میزان رضایت و نارضایتی سکونتی ساکنان، می­تواند در جهت تحلیل وضع موجود سکونتی، تصمیمات آتی به‌منظور ارتقای سطح کیفی محدوده­های سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار نواقص در سایر مکان­ها مؤثر واقع گردد. بنابراین، هدف پژوهش، بررسی تأثیر رضایتمندی سکونتی بر ماندگاری جمعیت در طرح مسکن مهر شهر بهبهان می‌باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و ازنظر گردآوری داده‌ها، پیمایشی می‌باشد.ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری شامل 804 نفر ساکن مجتمع می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران 280 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو متغیر اصلی (رضایتمندی سکونتی(کالبدی، اجتماعی، دسترسی، اقتصادی)، ماندگاری جمعیت) با 36 گویه است. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS21 و آموس 24 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد که ساکنان مجتمع مسکن مهر از شاخص‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و دسترسی رضایت پایینی دارند. با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری مشخص گردید شاخص‌های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، دسترسی که متغیر رضایتمندی را نشان می‌دهند بر ماندگاری جمعیت تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation effect residential satisfactions on population survival in Mehr housing projects (case study: Mehr housing Behbahan City)

نویسندگان [English]

 • mahmod Arvin 1
 • amin faraji 2
 • morteza Azand 3
1 PhD Student of Geomorphology, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Assisstanat Professor of Urban Management, University of Tehran, Qom, Iran.
3 MSc Student of Geography and Urban Planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Residential satisfaction influences by a wide range of objective and subjective perceived conditions and it is often used to assess perception and feelings of the inhabitants from residential units of their neighborhood and environment. Eventually, this concept deemed to be an important sign of positive perceptions of the life quality for residents. Residential satisfaction have a great impact on issues such as; place belonging, participation, population survival especially in new towns and new housing projects (Mehr housing). Identifying effective factors in the level of residents' satisfaction and dissatisfaction can be effective in assessing the status quo of the residence, making future decisions in order to improve the quality of residential areas and prevent repetitive defects in other places.Therefore, purpose of this research is effect residential satisfactions on population survival in Mehr housing project in Behbahan. In terms of purpose, the research is an applied, in terms of research method is descriptive - Analytical and in terms of data collection is survey. Statistical population included 804 residents that 280 persons were selected as samples by using a Cochran formula. Data were collected by questionnaire. The questionnaire consisted of two main variables with 36 items. collected data were analyzed by software SPSS21 and Amos24. The results show the residents of the Mehr housing complex have low satisfaction of the indicators of physical and Social, economic and access. Equation analysis reveals that indicators of physical, social, economic and access that show the satisfaction variable has a positive and significant effect on population survival.
 
Introduction
Base on the article “d” from sixth line of annual budget law in 1386 (shamsi) building of 1.5 million housing was ordered. Mehr housing project designed to create suitable situation for providing proper and affordable housing for all citizens specially for low income group, strengthening government authority in housing providing and finally to enhance the social justice and empowering low income group. There was always a lot of controversial dispute among academics and social and economic experts about resident satisfaction with regard to vast building and high cost of it.
Residential satisfaction influences by a wide range of objective and subjective perceived conditions and it is often used to assess perception and feelings of the inhabitants from residential units of their neighborhood and environment. Eventually, this concept deemed to be an important sign of positive perceptions of the life quality for residents. Residential satisfaction have a great impact on issues such as; place belonging, participation, population survival especially in new towns and new housing projects (Mehr housing).
Identifying effective factors in the level of residents' satisfaction and dissatisfaction can be effective in assessing the status quo of the residence, making future decisions in order to improve the quality of residential areas and prevent repetitive defects in other places. Therefore, purpose of this research is effect residential satisfactions on population survival in Mehr housing project in Behbahan.
Research methods
In terms of purpose, the research is an applied, in terms of research method is descriptive - Analytical and in terms of data collection is survey. Statistical population included 804 residents that 280 persons were selected as samples by using a Cochran formula. Data were collected by questionnaire. The questionnaire consisted of two main variables (residential satisfaction, population survival) with 36 items. The collected data were analyzed by software SPSS21 and. Amos24.
In this paper was tried to explain accessibility, economic, social and build environment indices with 6 indices as the first step visible indicators to second step which mean residential satisfaction with structural equation model. And in order to explain population stability indicator was used the 8 visible indices. In this research both measuring model include satisfaction with visible indicators and population stability indicator presented structural model (residential satisfaction on population stability).
Behbahan (total area is 3183.4 km2) county located in the south-west country and it is part on Khuzestan province. This county divided to 3 section (Aghajari, Zidon and Markazi), 3 cities and 5 country side. Behbahan city as a center of county has 2336.1785 square kilometer area and it is the cross-road of Ahvaz, Shiraz, Isfahan and Yasuj that make it special communication and transportation point of province.
Results and discussions
Analysis results in residential satisfaction demonstrate that studied indices about Behbahan Mehr Housing Project do not have the high score and it is mean that residents satisfaction in very low. Among all studied indices, build environment index has highest average and the another are economical index, social index and accessibility index. So the finding shows that population stability is low too.
The results show the residents of the Mehr housing complex has low satisfaction of the indicators of physical and Social, economic and access. Equation analysis reveals that indicators of physical, social, economic and access that show the satisfaction variable has a positive and significant effect on population survival. The main hypothesis showed that residential satisfaction has impact on population stability. So with regards to research findings it could said even though that Behbahan Mehr Housing Project was located in suburb and it can use the main city facilities and services but still residents do not have satisfaction about this project.
Conclusion
The result of satisfaction indices analysis is adaptable with the Maliki and et al (1394 shamsi) study about social index impact on Mehr Housing Project in Shirin-shahr (Ahvaz city). Also this paper finding is adaptable with Nghdi and et al (1394 shamsi) about residential satisfaction of Hamedan Mehr Housing Project. Naghdi et al demonstrate social index has impact on residents satisfaction. In general, Mehr Housing Project beside of a lot of it benefits has some inappropriate condition and lack of services that influence on the population stability and resident satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

 • Residential satisfaction
 • population survival
 • Mehr Housing
 • Behbahan City
 • STRUCTURAL EQUATION
 1. Abass, Z. I., & Tucker, R. (2018). Residential satisfaction in low-density Australian suburbs: The impact of social and physical context on neighbourhood contentment. Journal of Environmental Psychology, 56, 36-45.
 2. Abdul Mohit, M. A. (2010). Assessment of Residential Satisfaction in Newly Designed Public Low-Cost Housing in Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat International, 34, 18–27.
 3. Abdul Mohit.M & Azmi.D (2012) Assessment of Residential Satisfaction with Public Housing in Hulhumale’, Maldives. Procedia - Social and Behavioral Sciences 50. 756 – 770, www.sciencedirect.com113. Guy, S. (2002) Development And Developers: Perspectives On Property. University Of Newcastle: Blackwell Publishing.
 4. Adriaanse, C. C. M. (2007). Measuring residential satisfaction: a residential environmental satisfaction scale (RESS). Journal of housing and the built environment, 22(3), 287.
 5. Aiello, A., Ardone, R. G., & Scopelliti, M. (2010). Neighbourhood planning improvement: Physical attributes, cognitive and affective evaluation and activities in two neighbourhoods in Rome. Evaluation and Program Planning, 33(3), 264-275.
 6. Ajilian, Sh., Rafian, M., Aghsafari, A., (2016), residential satisfaction principle, dimesion and indicators in Mehr housing project, case study: Mehregan city, Journal of urban studies, No. 19.
 7. Ajza shakouhi, M., Arfaie, J (2015), Analysis of resident satisfaction of Bajestan Mehr housing project, Journal of urban research and planning, No. 22.
 8. Amerigo, M, Aragones, J.I, 1997. A theoretical and methodological approach to the study of residential satisfaction. J. Environ. Psychol. 17, 47–57.
 9. Amerigo, M. (2002). A psychological approach to the study of residential satisfaction. Residential environments: Choice, satisfaction, and behavior, 81-99.
 10. Amérigo, M., & Aragones, J. I. (1997). A theoretical and methodological approach to the study of residential satisfaction. Journal of environmental psychology, 17(1), 47-57.
 11. Aragones, J. I, Francescato, G, & Gärling, T. (Eds). (2002). Residential environments: Choice, satisfaction, and behavior., Bergin and Garvey, London pp. 1–14.
 12. 12.     Azizi, M., Arasteh, M., (2011), Analysis of resident satisfaction in Yazd city, Journal of Art university, No.8, pp111-130.
 13. Basolo, V., & Strong, D. (2002). Understanding the neighborhood: From residents’ perceptions and needs to action. Housing Policy Debate, 13(1), 83-105.
 14. Bonaiuto, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., & Ercolani, A. P. (1999). Multidimensional perception of residential environment quality and neighbourhood attachment in the urban environment. Journal of environmental psychology, 19(4), 331-352.
 15. Bonaiuto, M., Fornara, F., & Bonnes, M. (2003). Indexes of perceived residential environment quality and neighbourhood attachment in urban environments: a confirmation study on the city of Rome. Landscape and urban planning, 65(1-2), 41-52.
 16. Caldieron, J. (2011). Residential satisfaction in la perla informal neighborhood, San Juan, Puerto Rico.
 17. Campbell, A. Converse, P. E. & Rodgers, W. L. (1976). The quality of American life: Perceptions, evaluations, and satisfactions. Russell Sage Foundation.
 18. Chen, L., Zhang, W., Yang, Y., & Yu, J. (2013). Disparities in residential environment and satisfaction among urban residents in Dalian, China. Habitat International, 40, 100-108.
 19. Choudhury, I. (2005). ‘A conceptual model of resident satisfaction with reference to neighborhood composition’, Paper for XXXIII IAHS world congress on housing- transforming housing environments through design, September 27–30, Pretoria, South Africa.
 20. D'Apuzzo, M. Esposito, M. Festa, B.Nicolosi, V. Modelling vibrations induced by underground railways in urban areas (2014) International Conference on Traffic and Transport Engineering - Belgrade, November 27-28, pp. 496-504
 21. Davoudpour, Z., Ebrahimzadeh, M., (2011), Analysis of historical problem of housing and housing plan in IRAN, Journal of undratanding and power, NO.6.
 22. Dri pour, N., (2015), Analysis of social impacts in Mehr spatio-location segregation (case study: Omidiye city), M.A thesis, Shahid chamran University.
 23. 23.     Elham, Z., Sadeghi, A., Hosien-abadi, S., (2017), Analysis of resident satisfaction of Qom Mehr housing project, Journal of Architechture and Urbanism Association, No. 14, pp 173-184.
 24. Etminani-Ghasrodashti, R., Majedi, H., & Paydar, M. (2017). Assessment of Residential Satisfaction in Mehr Housing Scheme: A Case Study of Sadra New Town, Iran. Housing, Theory and Society, 34(3), 323-342.
 25. Fang, Y. (2006). Residential satisfaction, moving intention and moving behaviours: A study of redeveloped neighbourhoods in inner-city Beijing. Housing Studies, 21(5), 671-694.
 26. Fernández-Portero, C., Alarcón, D., & Padura, Á. B. (2017). Dwelling conditions and life satisfaction of older people through residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 49, 1-7.
 27. Firuzi, M., Nemati, M., Daripour, N., (2016), Assessment of resident satisfaction level of Mehr housing project in Khuzestan province with emphsise on sustainable housing (case study: Omidieh conty), Journal of human settlement planning, No.34, pp 53-66.
 28. Galster, G. C., & Hesser, G. W. (1981). Residential satisfaction: Compositional and contextual correlates. Environment and behavior, 13(6), 735-758.
 29. Ghosh, S (2006) Residential Differentiation, Mobility and Satisfaction.
 30. Gokhan, B. M. (2007), The Concept of Neighborhood in Contemporary Residential Environments: an Investigation of Occupants, perception. Doing, Thinking, Feeling Home. Netherlands.
 31. Gruber, K. J., & Shelton, G. G. (1987). Assessment of neighborhood satisfaction by residents of three housing types. Social Indicators Research, 19(3), 303-315
 32. Hamner, W. M., Hamner, P. P., & Strand, S. W. (1994). Sun-compass migration by Aurelia aurita (Scyphozoa): population retention and reproduction in Saanich Inlet, British Columbia. Marine Biology, 119(3), 347-356.
 33. Hassler, U, Kohler, N. Resilience in the built environment (2014) Building Research and Information, ‚Vol. 42(2), pp. 119-129.
 34. Hejazi, J., (2015), Assement of Mehr housing project in citizen point of view (case study: Mahshahr city), Journal of social development, No. 2.
 35. Huang, Z, & Du, X. (2015). Assessment and determinants of residential satisfaction with public housing in Hangzhou, China. Habitat International, 47, 218-230.
 36. Huang, Z., Du, X., & Yu, X. (2015). Home ownership and residential satisfaction: Evidence from Hangzhou, China. Habitat International, 49, 74-83.
 37. Ibem, E. O, & Aduwo, E. B. (2013). Assessment of residential satisfaction in public housing in Ogun State, Nigeria. Habitat International, 40, 163-175.
 38. Izadi, A., (2013), Analysis of suitable residensial environment in Isfahan city, M.A thesis, Isfahan University.
 39. Jahanshahloo,L, Daroudi,MR(2015) Presenting Evaluation Model of Residential Satisfaction in Mehr housing based on Fuzzy Network Analysis Process, Data Envelopment Analysis and Decision Science, Volume 2015, No. 2, Pages 156-170.
 40. Kamalipour, H., Yeganeh, A. J., & Alalhesabi, M. (2012). Predictors of place attachment in urban residential environments: A residential complex case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 459-467.
 41. Kamp, I.V, Leidelmeijer, K, Marsman, G, Hollander, A.D. 2003. Urban environmental quality and human well-being towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study. Landscape Urban Plan. 65, 5–18
 42. Lin, S., & Li, Z. (2017). Residential satisfaction of migrants in Wenzhou, an ‘ordinary city’of China. Habitat International, 66, 76-85
 43. 43.     Maleki, S., Hossieni, R., Veisi, E., Mokhtari, S., (2015), Measuring citizens satisfaction of Mehr housing project residential quality (case study: Ahvaz, Shirin Shahr), Journal of urban research and planning, No. 23, pp 155-168.
 44. Mccrea, R., Stimson, R., & Western, J. (2005). Testing a moderated model of satisfaction with urban living using data for Brisbane-South East Queensland, Australia. Social indicators research, 72(2), 121-152.
 45. Mohan, J., & Twigg, L. (2007). Sense of place, quality of life and local socioeconomic context: evidence from the survey of English housing, 2002/03. Urban studies, 44(10), 2029-2045.
 46. 46.     Naghdi, A., Belali, S., Mohamadrezaie, F., (2015), Analysis of residential satisfaction in Hamedan city and it`s sociological determinants, Journal of study and research in IRAN, No.3, pp 455-475.
 47. Parkes, A., Kearns, A., & Atkinson, R. (2002). What makes people dissatisfied with their neighbourhoods?. Urban studies, 39(13), 2413-2438.
 48. Perez, F. R., Fernandez, G. F. M., Rivera, E. P., & Abuin, J. M. R. (2001). Ageing in place: Predictors of the residential satisfaction of elderly. Social Indicators Research, 54(2), 173-208.
 49. Pourmohamadi, M., Asadi, A., (2014), Assement of Mehr housing project of Zanjan city, Journal of geographical practical science, No. 33.
 50. Rafian, M., Masoudi-rad, M., Rezaie, M., Masoudi-rad, M., (2014), Measuring state of resident satisfaction from quality point of view (case study: Zahedan city), Journal of geography and urban and regional planning, No. 12, pp 135-150.
 51. Rafian, M., Asgari, A., Asgarizadeh., (2008), Measuring resident satisfaction of Navab neighbor, Journal of human geography research, No. 67, pp 53-68.
 52. Rashid-nahal, R., Hosein, K.M., (2008), Mehr housing corporation, Tehran, Payegan Press.
 53. Riazi, M., & Emami, A. (2018). Residential satisfaction in affordable housing: A mixed method study. Cities.
 54. Sirgy, M. J., & Cornwell, T. (2002). How neighborhood features affect quality of life. Social indicators research, 59(1), 79-114.
 55. Shahabian, P., Saiedpour, S., Pirayegar, M., (2013), Measuring resident satisfaction of new and old texture in Rasht city, Journal of environment planning, No.24, pp41-62.
 56. 56.     Shaterian, M., Kaini, S., Sedighe, Gh., Raana, (2017), Socio-economical and physical impact assessment of Mehr housing from citizen view point (case study: Kashan), Journal of Geography, No. 3, pp 109-136.
 57. 57.     Shokrgozar, A., Sojudi, M., Mohamadzadeh, R., Shabanpour, A., Nazari, F., (2014), Measuring resident satisfaction of Mehr housing  (Case study: Rasht), Journal of environmental study, No.17, pp 79-90.
 58. Spielberger, C. (2004). Encyclopedia of applied psychology. Academic Press.
 59. Teck-Hong, T. (2012). Housing satisfaction in medium-and high-cost housing: The case of Greater Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat International, 36(1), 108-116
 60. Tu.k & Lin.L (2008) Evaluative structure of perceive d residential environment quality in high-density and mix d-use urban settings: An exploratory study on Taipei City, Landscape and Urban Planning 87, 157–171. www.elsevier.com/locate/landurbplan
 61. Van Kamp, I. Leidelmeijer, K. Marsman, G. & De Hollander, A. (2003). Urban environmental quality and human well-being: towards a conceptual framework and demarcation of concepts; a literature study. Landscape and urban planning, 65(1), 5-18.
 62. Wu, W., Wang, M. X., Zhu, N., Zhang, W., & Sun, H. (2019). Residential satisfaction about urban greenness: Heterogeneous effects across social and spatial gradients. Urban Forestry & Urban Greening, 38, 133-144.
 63. 63.     Yazdani, M., Nazfar, H., Fayazi, P., (2015), study and analysis of social-economical, environmental and physical indicators (housing satisfaction), case study: Meshkin shahr Mehr housing project, second conference of new research horizon in IRAN geography and planning, rchitechture and urbanism science,  Tehran, Assosiation of fundamental and new science development and expansion.
 64. Zanganeh, M., Ghahremani, M., Gudarzi, kh., (2017), Measuring resident satisfaction of Mehr housing quality in Hamedan city, Journal of Haft Hesar environmental studies, No. 22, pp 31-44.
 65. Zhang, C. & Lu, B. (2016). Residential satisfaction in traditional and redeveloped inner city neighborhood: A tale of two neighborhoods in Beijing. Travel Behaviour and Society, 5, 23-36.