بررسی آثار اقتصادی توریسم شهری کلانشهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشجو

چکیده

ا
         امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان صنعتی پویا و فراگیر، همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم جهانی را در برگرفته و پدیده‌ای است که از تحرک بالایی در تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی برخوردار است پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده گردشگری به لحاظ درآمد در رأس صنایع موجود دنیا و به لحاظ اهمیت بزرگ‌ترین بخش تجارت بین‌الملل را به خود اختصاص دهد. کلانشهر تبریز با داشتن غنای طبیعی و فرهنگی از دیرباز موردتوجه گردشگران بوده است. بدین منظور با در نظر گرفتن قابلیت گردشگر پذیری کلانشهر تبریز، هدف این مقاله بررسی آثار اقتصادی توریسم شهری کلانشهر تبریز هست تا ضمن منافع حاصل از آن، بتوان تأثیرات منفی آن را به حداقل کاهش داد. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی، به لحاظ هدف؛ کاربردی و در ارتباط با روش گردآوری اطلاعات از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) جمع‌آوری‌شده است. جامعه آماری شامل نمونه‌گیری از کلیه شهروندان کلانشهر تبریز در سال 1398 که طبق فرمول کوکران به تعداد 384 نفر به‌عنوان نمونه به‌طور تصادفی مورد پرسش قرار گرفتند. برای سنجش اعتبار، از نوع اعتبار محتوا استفاده‌شده است و برای ارزیابی متغیرهای تحقیق و پایایی سؤالات از ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌شده که با مقدار 81/0، برآورد شده است. پس از انجام مطالعات میدانی، برای جمع­آوری داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، از روش‌های آماری توصیفی شامل توزیع فراوانی، جداول و آمار استنباطی استفاده‌شده است که آمار استنباطی شامل آزمون T تک دامنه‌ای است و ارزش‌گذاری متغیرها با بهره‌مندی از طیف لیکرت صورت گرفته است و نرم‌افزار مورداستفاده نرم‌افزار آماری SPSS می‌باشد نتایج نشان می‌دهد که شهروندان اثرات مثبت گردشگری را بالاتر از حد طیف لیکرت ارزیابی نموده‌اند. با توجه به مقایسه متغیرهای مرتبط با اثرات مثبت اقتصادی گردشگری، ایجاد اشتغال و درآمدزایی با 15/4 درصد بیشترین تأثیر مثبت را دارد و بهبود سیستم حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها با 27/3 کمترین تأثیر مثبت را دارد. همچنین با توجه به متغیرهای مرتبط با اثرات منفی اقتصادی گردشگری تورم و افزایش قیمت‌ها با 05/4 درصد بیشترین تأثیر منفی و افزایش بیکاری با 3/2 درصد کمترین تأثیر منفی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Economic Effects of Urban Tourism of Tabriz Metropolis

نویسندگان [English]

 • rahim heydari 1
 • mahdieh tahooni 2
1 -
2 -
چکیده [English]

Abstract
Considering the tourism potential of Tabriz metropolis, the purpose of this paper is to investigate the economic effects of Tabriz metropolitan tourism in order to minimize its negative impacts. The research is descriptive-analytic, in terms of purpose, applied, and in relation to the method of data collection, library and field methods (questionnaire) were collected. The population consisted of all the citizens of Tabriz metropolitan area in 2019 who were randomly interviewed according to the Cochran formula of 384 persons. Content validity was used to measure the validity and Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the research variables and reliability of the questions was estimated at 0.81. After field studies, descriptive statistical methods including frequency distribution, tables, and inferential statistics were used to collect data and analyze data. The software used is SPSS statistical software. The results show that citizens have appreciated the positive effects of tourism above the Likert spectrum. Comparing the variables related to the positive economic impacts of tourism, employment and income generation with 4.15% had the most positive effect and the improvement of transport system and infrastructure with 3.27 had the least positive effect. Also, considering the variables related to the negative economic impacts of inflation and rising prices by 4.05%, the highest negative impact and unemployment increase by 2.3% had the least negative impact.
Key words: Tourism Industry, Urban Tourism, Economic Impacts, Tabriz Metropolis
  


 
  
 
 
Extended abstract
Introduction:
         Today, tourism is regarded as one of the foremost growing activities in the world and a means of raising the national income of countries. The industry is one of the fastest growing industries of the 20th century and is often used as a key or key to economic growth, both in developed and developing countries. Tabriz metropolis, as part of Iran's vast and beautiful body, has long been a tourist attraction with its natural and cultural richness. For this purpose, considering the tourism potential of Tabriz metropolis, the positive and negative economic impacts of tourism have been investigated from the perspective of the citizens in this city and the necessary suggestions for tourism development in terms of economic dynamics are presented. Thus, the main research questions are:1) Can tourism in Tabriz have positive effects?2) What are the positive effects of tourism in Tabriz metropolis?3) Does it have a negative impact if it has positive effects?4) What are the negative effects of tourism in Tabriz metropolis?According to the research questions, the hypotheses are presented as:1) Tourism in Tabriz can be effective in creating jobs and improving job opportunities and increasing purchasing power.2) Tourism in the city of Tabriz leads to increased inflation and its consequences.
Methodology:
The present study uses the "descriptive-analytical method" and the "documentary" method for examining the previous effects and changes. In terms of purpose it is an applied type, the basis of the study is based on field studies (completing the questionnaire); The positive and negative economic effects included 13 five-question closed-ended questions related to the research topic.Cochran sampling method with 95% confidence level and 5% error probability was used to estimate the statistical sample. The population of Tabriz city was 9 persons in 2019. The statistical sample was 384 persons using Cochran sampling method. The sampling method for accessing the samples is random sampling. Content validity was used to measure the validity and after confirming the content. Also, Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the research variables and the reliability of the questions, which was always more than 0.7 with a value of 0.81. After field studies, descriptive statistical methods including frequency distribution, tables, and inferential statistics were used for data collection and data analysis. SPSS software was used for statistical analysis.
Results:
       According to field studies, 54.95% of the respondents are men and 45.05% are women. According to the age group, the highest number of respondents was in the age group of 45-35 years The lowest number was in the age group of 65 and over. According to the activity status classification, the highest activity was in employee groups, freelance occupations and retirees are in the lowest education level and  illiterate in the lowest and in the bachelor level, respectively.
From the citizens' point of view, the positive effects of tourism are high. Comparing the variables related to the positive economic impacts of tourism, employment and income creation  had the most positive impact and improved transportation and infrastructure systems.   It has the least positive effect. From the citizens' point of view, tourism in Tabriz metropolitan area has negative economic effects too. Comparing the variables related to the negative economic impacts of inflation, inflation and price increase have the highest negative impact and unemployment increase has the least negative impact.
 
Conclusion:
      Although there are many historical sites, cultural heritage sites and museums in Tabriz metropolitan area, the impact of these factors on tourism economic indices cannot be investigated separately. Because a combination of these factors simultaneously affects the attraction of foreign tourists. According to field research, the majority of respondents were male and mainly in the age group 35-45 .  In terms of educational status, the respondents mainly have a university degree, especially a bachelor's degree . According to the respondents' activity status, most of the activities were in the employee , freelance and retirement groups, respectively. To test the hypotheses, a single-domain T-test was used that most citizens, despite the negative effects  of tourism on the economy of Tabriz (such as inflation and rising prices, rising costs of road maintenance and transportation systems, etc.) impact of tourism. Tabriz metropolitan area has been evaluated as positive and the results of this study are in line with the results of researchers who have done studies in this field and are included in the research background. Consistent with the findings of this study, Alrojafah et al., Who perceived the positive economic effects of urban tourism more than the negative effects of urban tourism, found that the economic effects of tourism in this study were 3.57% positive and 3.153% negative. also in line with research by Teimouri et al., Who found that tourism in the city of Tabriz increases income, employment and unemployment, so that in this study employment creation and income generation were 4.15%. The highest positive impact and the reduction of unemployment was 2.3% with the lowest negative impact.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism Industry
 • Urban Tourism
 • Economic Impacts
 • Tabriz Metropolis
 1. Agazade, Hamed, (2019): Tabriz and introduction of tourist attractions, www. blog.isic.ir / category (2019-07/06)
 2. Ayhan, C. Taşlı, T.  Ozkok, F. and Tatlı, H. (2020): Land use suitability analysis of rural tourism activities: Yenice, Turkey, Tourism Management, pp: 75-88.
 3. Barari, masoume, Firozmand, Maral and Hashempour, Fahime, (2016): ” An Analysis of the Economic Impacts of Urban Tourism from Citizens' Perspective (Case Study: Babolsar City)“, Journal of Geographical Sciences, No. 24, pp: 40-55
 4. Boivin, M. and G. Tanguay, (2019): Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Quebec City and Bordeaux, pp: 67-79.
 5. Estelagi, Alireza, (2011): “Sustainable Development Planning with Emphasis on Tourism (Case Study: Sarein and Surrounding Villages)”, Journal of Geography (Quarterly Iranian Journal of Geography), No. 30, pp: 129-144
 6. Enabestani, Aliakbar and Vesal, zeynab, (2016): “ Analysis of Factors Affecting Tourism Brand Creation in Rural Settlements”, Journal of Tourism Planning and Development, No. 16, pp: 127- 148
 7. Heydari Chiyane, Rahim, (2017): Fundamentals of Tourism Industry Planning, Fourth Edition, Samt Publications, Tehran
 8. Iran Statistics Center (2018): Statistical Yearbook of East Azerbaijan Province,2018
 9. Lee,Y-Ch. Huang, sh-l. and p-T. Pei-Ting Liao, (2019): Land teleconnections of urban tourism: A case study of Taipei’s agricultural souvenir products, Landscape and Urban Planning, pp: 1-13.
 10. Lepp, A. (2007):  Residents attitudes towards tourism in Bigodi village, Uganda, Tourism Management, No.28, pp: 876-885.
 11. Mehryar, Saeed and Razani, Mahdi, (2012): “A Critique on the Methods of Conservation and Restoration of Decoration in Mozaffarieh Mosque in Tabriz” , National Conference on the Use of Scientific Analysis in Archeology and Cultural Heritage, pp: 287-307
 12. Nasiri Hendi khale, Esmael, Hadavi, framarz and Zamani, Mahdi, (2016): “Identifying the Relationship between Tourism Development and Economic Growth in Zanjan Province” ,  Journal of Urban Economics and Management, No. 3, pp:75-94
 13. Oh, c, o. (2004): the contribution of fourism development economic growth in the Korean economy, tourism management, No.26,  pp:39-44
 14. Popoli Yazdi, Mohamad Hoseyn  and sagayi, Mahdi, (2014): Tourism (Nature and Concepts), Samt Publications, Ninth Edition, Tehran
 15. Rezvani, AliAsgar, (2009): Rural Tourism Development with Sustainable Tourism Approach, Tehran University Press, Tehran
 16. Ristica, D. Vukoicica, D. and Milincicb, M. (2019): Tourism and sustainable development of rural settlements in protected areas- Example NP Кopaonik (Serbia), Land Use Policy, No. 12, pp:1-11
 17. Sabag Kermani, magid, (2018): Regional Economics (Theory and Models), Fifth Edition, Samt Publication, Tehran
 18. Scott, N. And Ch, C. (2017): Innovation for sustainable urban tourism: Some thoughts on best practice, Revista De Administracao Publica (RAP), NO. 44 (5), pp: 171-190.
 19. Seyedayi, Seyed Eskandar and Rostami, Shahin, (2012): “Socio-Economic Impacts of Tourism Development (Case Study: Kermanshah City)”, Journal of Spatial Planning3, pp: 95-110
 20. Sharbati, Akbar, (2015): “Investigating the Role of Tourism in Economic Development of Golestan Province”, Journal of Geographical Space Preparation, No. 15, pp: 43-59
 21. Tchouamou Njoya, E. (2019): An analysis of the tourism and wider economic impacts of price-reducing reforms in air transport services in Egypt, Research in Transportation Economics, No.6, pp: 64-74
 22. Teymori, Erag, Hakimi, Hadi, KosheshVatan, Mohamad Ali and Dolati, Fateme, (2019): “Analysis and Analysis of Factors Affecting Tourism in Tabriz from the Perspective of Domestic Tourists”, Urban Tourism Quarterly, No. 6, pp: 33-43
 23. World Travel and Tourism Council (WTTC), (2017): Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2017
 24. www. unwto.org (2018): Retrieved from www.hotelnews resource.com/pdf8/ UNWTO 123008.pdf (2019/04/12)
 25. www.toptourism.ir/category (2019/08/06)
 26. www.farsnews.com/news (2019/08/06)
 27. www.irna.ir/news (2019/08/06)
 28. www.bartarinha.ir/fa/news (2019/08/06)
 29. www.bartarinha.ir/fa/news (2019/08/06)
 30. www. namnak.com (2019/08/06)
 31. www.eneshat.com/attractions-city/tabriz (2019/08/06)
 32. www.fa.wikipedia.org/wiki (2019/08/06)
 33. www.kojaro.com/www.isna.ir (2019/08/06)
 34. www. maramat2009.blogfa.com (2019/08/06)
 35. www.tabrizpedia.info (2019/08/06)
 36. www.mymoble.ir/blog/tabriz-museums (2019/08/06)
 37. www.irna.ir (2019/08/06)
 38. www.aftabir.com (2019/08/06)
 39. Zahedi, Shamsolsadat, (2014): Fundamentals of Sustainable Tourism and Ecotourism, Third Edition, Allameh Tabataba'i University Press, Tehran
 40. Zarabi, Asgar, (2011): “Economic, Social, Cultural and Environmental Impacts of Tourism Development (Case Study: Meshkinshahr City)”, Journal of Human Geography Research, No. 75, pp:35- 52