تحلیل تطبیقی شکوفایی شهری در مدل ادغامی کپلند (مطالعه موردی: مناطق شهری کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران.

2 "دانشجوی دکتری" دانشگاه شهید چمران اهواز. ایران.

چکیده

چکیده
شکوفایی شهری را می توان یکی از دیدگاه های نوین در نظام برنامه ریزی شهری دانست که در ارتباط با توسعه متعادل و هماهنگ در محیطی همراه با انصاف و عدالت مطرح می شود و از مفاهیمی است که از درون نظریه توسعه پایدار شکل گرفته است، لذا اهمیت بررسی آن در مناطق شهری به غایت احساس می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شکوفایی شهری و تناسب سنجی آن در مناطق شهری کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش؛ توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده های مورد نیاز  داده‌های پژوهش در گام نخست از طریق نرم‌افزار SPSS تلخیص و برای ورود به مدلها به صورت خام مهیا گردید و با استفاده از آزمون T test وضعیت شکوفایی شهری مناطق هشت گانه کرمانشاه موردسنجش قرار گرفت و در مرحله بعد در محیط برنامه EXCEL وارد گردیده و با بهره گیری از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور، الکتر،تاپسیس و مدل ادغامی کپلند، مناطق کرمانشاه از لحاظ شکوفایی شهری رتبه‌بندی و اولویت‌بندی گردیدند. نتایج آزمون T برای شاخص های شکوفایی شهری نشان داد که تفاوت بین مناطق در سطح شاخص های شکوفایی شهری معنی­دار است و بالاترین میزان اختلاف مربوط به منطقه یک(2/3) در شاخص بهره برداری می باشد، لذا بررسی این اختلاف با استفاده از مدلهای تصمیم گیری مهم و ضروری می باشد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد که براساس تحلیل مدل‌های بکارگرفته شده چند معیاره و مدل ادغامی کپلند(POSET) ترتیب درجه برخورداری و تناسب هر کدام از مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه در مجموع تلفیقی شاخص های شکوفایی شهری به ترتیب شامل مناطق یک، شش، هشت، سه، هفت، پنج، چهار و در نهایت منطقه دو می باشد. بنابراین منطقه یک شهری کرمانشاه بیشترین میزان و اولویت اول را از حیث شاخص‌های شکوفایی شهری را به خود اختصاص داده و آخرین منطقه نیز اختصاص به منطقه دو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Urban Prosperity in Copeland's Integration Model (Case Study: Urban Areas of Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Mohammadi Deh Cheshme 1
 • nazanin hajipour 2
1 Assossiated professor of geography and urban planning, shahid chamran university of ahvaz. Ahvaz. Iran
2 PhD student of geography and urban planning, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz. Iran.
چکیده [English]

Urban prosperity can be considered as one of the most recent views in urban planning, which is associated with balanced and harmonious development in an environment of fairness and justice, and is based on concepts derived from the concept of sustainable development. The present research is applied in terms of nature and method; descriptive-analytical and purpose-oriented. The data needed for the research data were first prepared by SPSS software and raw materials were entered into the models. Using the T test, the urban flourishing condition of the eight regions of Kermanshah was measured and then entered into the EXCEL program environment. And by using multi-criteria decision-making models such as Vicore, Electric, Tapiss and Copeld's integration model, Kermanshah regions were ranked and prioritized in terms of urban flourishing. T-test results for urban flourishing indicators showed that the difference between regions at the level of urban flourishing indicators was significant and the highest difference was in area 1 (3.2) in the operation index, Therefore, it is important to study this difference using decision making models. The final results of this study showed that based on the analysis of applied multi criteria models and the Copeland integration model (POSET), the ranking of the degree and suitability of each of the eight areas of the city of Kermanshah in a total of combined urban flourishing indicators, respectively, included areas one, six, eight, three , Seven, five, four and finally the second region. Therefore, the Kermanshah city has the highest priority and the first priority in terms of urban flourishing indicators, and the last one is allocated to the second region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • comparative analysis
 • Urban Prosperity
 • MCDM model
 • Kermanshah
 1. Ahadnejad, M., Hazeri, S., Meshkini, A. & Piry, I. (2018): dentifying the key factors influencing the urban prosperity with future study approach: the case study of Tabriz Metropolis. Journal Management System, 9(32), PP: 15- 30.
 2. Badrich, M. & Beilharz,S. (2002): Indicators of Sustainable Development, Translated and Edited by: Hadad Tehrani, N, & Moharramnejad, N., Environmental Protection Agency Publications, Tehran.468p.
 3. Daneshpour, H.R., Saeidi Rezvani,N. & Bazrgar, M.R. (2018): Evaluation of 11 regions of Shiraz city in terms of urban prosperity index with FAHP model. Journal of Research and Urban planning, 9(33), PP: 17-32.
 4. Ghasemi, M.R. (2008): Identification of less developed areas of the country, Volume 2, Isfahan Provincial Statistics and Information Office.
 5. Hafeznia., M.R. (2008): An introduction to the research method in humanities. Samt Publication, Tehran.
 6. HaghighatNaeini, G., Zayari, K. & rabieifar, V. (2013): EnvironmentalAssessment of Zanjan city from the perspective of sustainable development based on SWOT technique. Urban Regional Studies and Research, 4(16),PP: 105-130.
 7. Hoseini, S.A., Veisi, R. &  Ahmadi, S. (2012): Study and analyze of Shiraz park and green space, Biannual Journal of Urban Ecology Researches. 3(5), PP: 51-70.
 8. Maleki, S. & Modanlou Jouybari, M. (2016): Urban Prosperity.  Jahad daneshgahi Publication, First Edition. 284p.
 9. Mohammad Yarzadeh, S. & Shamsollahi, B. (2018): The Role of Public Spaces in the Realization of City Prosperity and Sustainable Development. Journal of Urban Economics and Management, 6(23), PP: 111-124.
 10. Mohammadpour Zarandi, H. & Tabatabaei Mozdabadi, SM. (2013): The Effect of Attracting Domestic and Foreign Investors and Public Participation on the Sustainable Development of the City. City Economics Quarterly, 4(15), PP: 2-14.
 11. Poorahmad, A., Behdoost, F. & Farhoodi, R. (2015): The Investigation of the Role Tourism in Urban Development of Kermanshah. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 4(15), PP: 85- 100.
 12. SafaeePour, M., Maleki, S., Hataminejad, H. & Modanlou Joebari, M. (2017): Evaluate and Measurement of Urban Prosperity Index (CPI) for Ahvaz of Metropolitan. Geography and Sustainability of Environment, 7(1), PP: 35-47.
 13. Safaeipour, M. & Ahmadi, Z. (2014): Assessing and Measuring of the Quality of Life Indicators in the Region of 4 in Ahvaz City. Quarterly Journal of Social Development, 9(2), PP: 63-84.
 14. Savage, M  and Ward, A. (2001): Urban Sociology, translation by Abolghasem Purreza. Samt Release. Tehran.
 15. Statistical Center of Iran, 2016.
 16. Taqvaei, M. & Aorgani Noroozi, A. (2007): An analysis on the spatial distribution of facilities, services and leveling of Chaharmahal va Bakhtiari provinces.Journal of Hiuman Sciences, University of Isfahan, 7(28), PP: 22-41.
 17. Ziari, K., Vahedian Beiky, L. & Parnoon, Z. (2011): The Study of Environmental Crisis and Local Distribution of Green Space in Tehran City. Urban Regional Studies and Research, 4(14), PP: 101- 114.
 18. Ziari, K., Zanjirchi, S.M. & Sorkhkamal, K. (2010): A Study and Measurement of the Development Degree of the Counties of Khorasan Razavy Province Using TOPSIS Technique
 19. https://fa.wikipedia.org
 20. Easterlin,  R.A.(1974):  "Does  Economic  Growth  Improve  the  Hunan  Lot?  Some Empirical Evidence”, In David, P.A.and M.W.Reder (eds.)Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramowitz.
 21. Habitat, U. N. (2013): CITIES OF YOUTH: CITIES OF PROSPERITY.
 22. Habitat, U. N. (2013): State of the world's cities 2012/2013: Prosperity of cities. Routledge.
 23. Jones, S., Tefe, M. &  Appiah-Opoku, S. (2015):  Incorporating  stakeholder  input  into transport  project  selection–A  step  towards  urban  prosperity  in  developing countries?. Habitat International,2( 45), PP: 20-28.
 24. opricovic, s. & tzeng, gh.( 2007), extended vikor method in comparison with outranking methods, European journal of operational research, 2(17).PP: 224-240.
 25. Stead, D. (2015): What  does the quality of  governance imply for urban  prosperity?. Habitat International,1( 45), PP: 64-69.
 26. Wong, C. (2015): A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and policy. Habitat International,2 ( 45), PP: 3-9.