تحلیل تطبیقی شکوفایی شهری در مدل ادغامی کپلند (مطالعه موردی: مناطق شهری کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیاوبرنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

         شکوفایی شهری را می توان یکی از دیدگاه های نوین در نظام برنامه ریزی شهری دانست که در ارتباط با توسعه متعادل و هماهنگ در محیطی همراه با انصاف و عدالت مطرح می شود و از مفاهیمی است که از درون نظریه توسعه پایدار شکل گرفته است، لذا اهمیت بررسی آن در مناطق شهری به غایت احساس می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی شکوفایی شهری و تناسب سنجی آن در مناطق شهری کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش؛ توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف، کاربردی است. داده های مورد نیاز  داده‌های پژوهش در گام نخست از طریق نرم‌افزار SPSS تلخیص و برای ورود به مدلها به صورت خام مهیا گردید و با استفاده از آزمون T test وضعیت شکوفایی شهری مناطق هشت گانه کرمانشاه موردسنجش قرار گرفت و در مرحله بعد در محیط برنامه EXCEL وارد گردیده و با بهره گیری از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور، الکتر،تاپسیس و مدل ادغامی کپلند، مناطق کرمانشاه از لحاظ شکوفایی شهری رتبه‌بندی و اولویت‌بندی گردیدند. نتایج آزمون T برای شاخص های شکوفایی شهری نشان داد که تفاوت بین مناطق در سطح شاخص های شکوفایی شهری معنی­دار است و بالاترین میزان اختلاف مربوط به منطقه یک(2/3) در شاخص بهره برداری می باشد، لذا بررسی این اختلاف با استفاده از مدلهای تصمیم گیری مهم و ضروری می باشد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد که براساس تحلیل مدل‌های بکارگرفته شده چندمعیاره و مدل ادغامی کپلند(POSET) ترتیب درجه برخورداری و تناسب هر کدام از مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه در مجموع تلفیقی شاخص های شکوفایی شهری به ترتیب شامل مناطق یک، شش، هشت، سه، هفت، پنج، چهار و در نهایت منطقه دو می باشد. بنابراین منطقه یک شهری کرمانشاه بیشترین میزان و اولویت اول را از حیث شاخص‌های شکوفایی شهری را به خود اختصاص داده و آخرین منطقه نیز اختصاص به منطقه دو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Urban Prosperity in Copeland's Integration Model (Case Study: Urban Areas of Kermanshah)

نویسندگان [English]

 • Mostafa Mohammadi Deh Cheshme 1
 • nazanin hajipour 2
1 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Shahid Chamran University of Ahva
2 MA in geography and urbanplanning at Shahid Chamran University of ahvaz
چکیده [English]

Urban prosperity can be considered as one of the most recent views in urban planning, which is associated with balanced and harmonious development in an environment of fairness and justice, and is based on concepts derived from the concept of sustainable development. The present research is applied in terms of nature and method; descriptive-analytical and purpose-oriented. The data needed for the research data were first prepared by SPSS software and raw materials were entered into the models. Using the T test, the urban flourishing condition of the eight regions of Kermanshah was measured and then entered into the EXCEL program environment. And by using multi-criteria decision-making models such as Vicore, Electric, Tapiss and Copeld's integration model, Kermanshah regions were ranked and prioritized in terms of urban flourishing. T-test results for urban flourishing indicators showed that the difference between regions at the level of urban flourishing indicators was significant and the highest difference was in area 1 (3.2) in the operation index, Therefore, it is important to study this difference using decision making models. The final results of this study showed that based on the analysis of applied multi criteria models and the Copeland integration model (POSET), the ranking of the degree and suitability of each of the eight areas of the city of Kermanshah in a total of combined urban flourishing indicators, respectively, included areas one, six, eight, three , Seven, five, four and finally the second region. Therefore, the Kermanshah city has the highest priority and the first priority in terms of urban flourishing indicators, and the last one is allocated to the second region.
 
Key words: Comparative Analysis , Urban Prosperity, MCDM model, Kermanshah  
 
 
1- INTRODUCTION              
Urban Prosperity can be considered as one of the most recent approaches in urban planning. Urban Prosperity has an unbreakable link with the quality of urban life and development. Urban Prosperity factors are multi-dimensional and complex issue. Understanding these complexities, access, valuation and measurement parameters is important. Also, the Urban Prosperity Initiative (CPI) pursues higher levels of sustainable development because it introduces cities and urban areas that In addition to producing and paying attention to the technology, it has to indicators such as happiness, vitality and dynamism, which urban management is less concerned with today. Urban Prosperity not only determines the indicators and scales, but also provides opportunities identifying and the potential for city intervention in their welfare and prosperity for local authorities and stakeholders.  
2- Theoretical Framework
Prosperity is a broad concept that is associated with balanced and harmonious development in an environment of justice. Urban Prosperity is one of the concepts that has emerged from the Theory of sustainable development. Urban Prosperity is a concept that, for the first time in the 1930s, was initially a debate around it, and to date, various studies have been done to complete it. But officially the City of Flourish theory was presented by the UN's Human Habitat Program (UNHCR) in 2012 during the economic crisis by Jon Klaus, Executive Director of Human Habitat. From Habitat's point of view, Prosperity is a kind of social construction that empowers human activities. Therefore, a Prosperity city is formed by integrating five vital dimensions (productivity, quality of life, infrastructure, equality and social participation, and the environment).
3- Methodology
The purpose of this research is applied and in terms of nature and method its descriptive-analytical research. Data and information are collected in both documentary and survey methods. The linear process of the present study in the form of study steps is:
Step1: Identify and encode the sub-criteria and components of urban Prosperity and data analyze using SPSS software;
Step2: Validation and analysis of the mean differences and significant variables in each of the eight areas of Kermanshah;
Step3: Assess the standard weight of each of the main variables through Shannon entropy to participate in the initial analysis;
Step4: Standardize or normalize decision matrices for each of the decision models;
Step5: Weigh out the normal matrix and determine the values ​​of the highest and lowest values ​​of the normal weight matrix;
Step6: Determine the utility indicators of the main indicators of each urban area using the models of VIKOR, TOPSIS, and Electre;
Step7: Integration in the direction of verification by using the Copeland integration model and determining the final priorities of the indicators in urban areas of Kermanshah;
Step8: Draw Priority and rankings Maps of urban Prosperity in each urban area using the Arc GIS10.2 software.
4- Results & Discussion
At first, in order to investigate the influential urban Prosperity indicators, t-test was used to identify the significant indicators. The results of the test for urban Prosperity indicators indicate that there is a significant difference between the regions at the level of urban Prosperity indicators, which indicates that there is a difference between regions at urban Prosperity level. The present study uses five main indicators with 14 sub-criteria and 55 Sub-component to evaluate and prioritize the urban Prosperity index of target regions, and each of the following sub indicators is distributed through a questionnaire distributed among experts and an existing statistics about each urban regions of Kermanshah were evaluated and ranked and multiplied by multi-criteria decision making models (ELECTRE, VIKOR and TOPSIS) and ultimately, by using Copeland's integration technique.
5- Conclusion & Suggestions
The results of t-test the urban Prosperity indicators of the regions showed that the indices had a high significance level. In other words, the difference between regions at the level of urban Prosperity indicators is significant and the highest difference is in region 1(3.2) in the productivity index, which indicates that there is a difference between areas at the level of urban Prosperity. Analysis of each of the effective indicators of urban Prosperity  in Kermanshah region using decision models showed that the total of indicators in each urban area using the VIKOR model consisted of 6, 1, 8, 7, 4, 3 , 2 and 5 Region, and in terms of Investigate in the TOPSIS model, these regions consisted of 7, 1, 6, 8, 2, 5, 3, 4, and using the model of the electre showed that the importance of the regions were 1, 8, 6, 3, 2, 7, 4 and 5.
Finally, Multi-criteria analysis of the applied models and Copeland integration model (POSET) showed that the Arrange of each 8 regions of Kermanshah in the total compilation of indices using the Copeland model, respectively, included areas 1, 6, 8, 3 , 7, 5, 4 and finally 2 region. Therefore, the 1 urban region of Kermanshah has the highest priority and the first priority in terms of urban Prosperity indicators and the last area is allocated to the 2 region. So according to the results, suggestions are presented as follows:
v  Improving the status of urban Prosperity indicators in low privileged areas and trying to improve it;
v  Modification of urban management approach to top-down planning, rather than down-up, in order to attract more attention to low-income areas;
v  Long-term, medium-term and short-term planning to improve urban Prosperity in low privileged region;
v  Developing and presenting executive studies for each of the 8 region of Kermanshah in order to identify the sub-sections facilitating the promotion of urban Prosperity;

کلیدواژه‌ها [English]

 • Analysis
 • Comparative
 • Urban Prosperity
 • MCDM model
 • Kermanshah
 1. Ahadnejad, M., Hazeri, S., Meshkini, A. & Piry, I. (2018): dentifying the key factors influencing the urban prosperity with future study approach: the case study of Tabriz Metropolis. Journal Management System, 9(32), PP: 15- 30.
 2.  Badrich, M. & Beilharz,S. (2002): Indicators of Sustainable Development, Translated and Edited by: Hadad Tehrani, N, & Moharramnejad, N., Environmental Protection Agency Publications, Tehran.468p.
 3. Daneshpour, H.R., Saeidi Rezvani,N. & Bazrgar, M.R. (2018): Evaluation of 11 regions of Shiraz city in terms of urban prosperity index with FAHP model. Journal of Research and Urban planning, 9(33), PP: 17-32.
 4. Ghasemi, M.R. (2008): Identification of less developed areas of the country, Volume 2, Isfahan Provincial Statistics and Information Office.
 5. Hafeznia., M.R. (2008): An introduction to the research method in humanities. Samt Publication, Tehran.
 6. HaghighatNaeini, G., Zayari, K. & rabieifar, V. (2013): EnvironmentalAssessment of Zanjan city from the perspective of sustainable development based on SWOT technique. Urban Regional Studies and Research, 4(16),PP: 105-130.
 7. Hoseini, S.A., Veisi, R. &  Ahmadi, S. (2012): Study and analyze of Shiraz park and green space, Biannual Journal of Urban Ecology Researches. 3(5), PP: 51-70.
 8. Maleki, S. & Modanlou Jouybari, M. (2016): Urban Prosperity.  Jahad daneshgahi Publication, First Edition. 284p.
 9. Mohammad Yarzadeh, S. & Shamsollahi, B. (2018): The Role of Public Spaces in the Realization of City Prosperity and Sustainable Development. Journal of Urban Economics and Management, 6(23), PP: 111-124.
 10. Mohammadpour Zarandi, H. & Tabatabaei Mozdabadi, SM. (2013): The Effect of Attracting Domestic and Foreign Investors and Public Participation on the Sustainable Development of the City. City Economics Quarterly, 4(15), PP: 2-14.
 11. Poorahmad, A., Behdoost, F. & Farhoodi, R. (2015): The Investigation of the Role Tourism in Urban Development of Kermanshah. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 4(15), PP: 85- 100.
 12. SafaeePour, M., Maleki, S., Hataminejad, H. & Modanlou Joebari, M. (2017): Evaluate and Measurement of Urban Prosperity Index (CPI) for Ahvaz of Metropolitan. Geography and Sustainability of Environment, 7(1), PP: 35-47.
 13. Safaeipour, M. & Ahmadi, Z. (2014): Assessing and Measuring of the Quality of Life Indicators in the Region of 4 in Ahvaz City. Quarterly Journal of Social Development, 9(2), PP: 63-84.
 14. Savage, M  and Ward, A. (2001): Urban Sociology, translation by Abolghasem Purreza. Samt Release. Tehran.
 15. Statistical Center of Iran, 2016.
 16. Taqvaei, M. & Aorgani Noroozi, A. (2007): An analysis on the spatial distribution of facilities, services and leveling of Chaharmahal va Bakhtiari provinces.Journal of Hiuman Sciences, University of Isfahan, 7(28), PP: 22-41.
 17. Ziari, K., Vahedian Beiky, L. & Parnoon, Z. (2011): The Study of Environmental Crisis and Local Distribution of Green Space in Tehran City. Urban Regional Studies and Research, 4(14), PP: 101- 114.
 18. Ziari, K., Zanjirchi, S.M. & Sorkhkamal, K. (2010): A Study and Measurement of the Development Degree of the Counties of Khorasan Razavy Province Using TOPSIS Technique
 19. https://fa.wikipedia.org
 20. Easterlin,  R.A.(1974):  "Does  Economic  Growth  Improve  the  Hunan  Lot?  Some Empirical Evidence”, In David, P.A.and M.W.Reder (eds.)Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramowitz.
 21. Habitat, U. N. (2013): CITIES OF YOUTH: CITIES OF PROSPERITY.
 22. Habitat, U. N. (2013): State of the world's cities 2012/2013: Prosperity of cities. Routledge.
 23. Jones, S., Tefe, M. &  Appiah-Opoku, S. (2015):  Incorporating  stakeholder  input  into transport  project  selection–A  step  towards  urban  prosperity  in  developing countries?. Habitat International,2( 45), PP: 20-28.
 24. opricovic, s. & tzeng, gh.( 2007), extended vikor method in comparison with outranking methods, European journal of operational research, 2(17).PP: 224-240.
 25. Stead, D. (2015): What  does the quality of  governance imply for urban  prosperity?. Habitat International,1( 45), PP: 64-69.
 26. Wong, C. (2015): A framework for ‘City Prosperity Index’: Linking indicators, analysis and policy. Habitat International,2( 45), PP: 3-9.