بررسی میزان اثرگزاری شاخص‌های اقتصادی در تحقق پذیری توسعه صنعت گردشگری در شهر فیروزآباد

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی جاذبه های مادی و معنوی گردشگری در شهر فیروزآباد با رویکرد کسب درآمد از جاذبه های متعدد و متنوع گردشگری و نهایتا رتبه بندی مولفه های اقتصادی موثر در توسعه گردشگری است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری در سال 1390 تا 1397 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برای گردشگران 388 نفر محاسبه گردید. همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 837/0  است که از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار می باشد. در خصوص روایی نیز بررسی ها بر اساس نظرات متخصصین نشان می دهد پرسشنامه از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پرالونگ و همچنین مدل تحلیل شبکه استفاده شده است. ارزیابی صورت گرفته از ارزش گردشگری قلعه دختر و آتشکده بر اساس روش پرالونگ نشان می دهد که شاخص قدمت معماری این دو اثر با ارزش 853/0  و 831/0 و معیار اجتماعی – اقتصادی این دو اثر به ویژه در جذب گردشگر و شکل گیری هسته های اجتماعی پیرامون آثار و قابلیت اقتصادی آنها نیز با 762/0  و 751/0 بیشترین نقش را در جذب گردشگران داشته اند. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه صنایع دستی (قالی – گلیم و گبه) ، محصولات دامی ارگانیک زندگی عشایری- انواع محصولات کشاورزی – میراث تاریخی ارزشمند که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال هستند با مقدار 089/0 بیشترین نقش را در رونق گردشگری در شهر فیروزآباد دارد. این نتیجه با نتایج مدل پرالونگ که اشاره با قابلیت اقتصادی شهرستان دارد، منطبق است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Economic Components in the Sustainable Development of the Tourism Industry Firozabad City

نویسندگان [English]

 • mohamadali abbasi kashkoli 1
 • Jalil Totonchi 2
 • abbas alavirad 3
 • MohamadAli Dehghantafti 2
1 Ph.DStudent of Economic Sciences, Department of Economics, Abarkouh Branch,Islamic Azad University, Abarkoh. Iran
2 Assistant Professor of Economic SciencesDepartment of Economics, yazd Branch, Islamic Azad University, yazd. Iran
3 AssociateProfessor of Economic SciencesDepartment of Economics, Abarkouh Branch, Islamic Azad University, Abarkoh. Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the physical and spiritual tourism attractions in Firozabad and to rank effective economic components in tourism development with the approach of earning revenue from these attractions. This is an applied research with a descriptive- analytical method. Tourists who have visited Firozabad attractions from 2011 to 2018 are the statistical population of this study. The statistical sample, calculated based on Kogan's formula, includes 388 tourists. The reliability of the questionnaire according to Cronbach's coefficient of induction is 0.837 which has a high reliability. For data analysis, this study used Pralong method and network analysis model. The evaluation of tourism value of Qal'eh Dokhtar and Atashkade based on Pralong method shows that the architectural antiquity index of these two works with the values of 0.853 and 0.831 and the their social- economic index, especially in tourism attraction and the formation of social cores around them, and also their economical capabilities with the value of 0.762 and 0.751 play major roles in attracting tourists. The results of the network analysis model show that the economic strength indices of Firozabad including valuable potentials in the areas of handicrafts(carpet, gabbe and kilim), tribal animal organic products, various agricultural products, valuable historical heritage which is the main reason of the formation of service business units and job creation, with the value of 0.089, have major roles in the tourism affluence in this city. Finally, this study has introduced some guidelines for organizing and promoting economic development in Firozabad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism Economic
 • Sustainable Development
 • Investment
 • Revenue Increase
 • Firozabad County
 1. Tulayi, Simin. (2007), A Review of the Tourism Industry, Tarbiat Moallem University Press, Tehran.
 2. Heidari Chianeh, Rahim (2010). Fundamentals of Tourism Industry Planning, Samat Publications, Tehran.
 3. Zomordian, Jafar (2005), Geomorphotourism of the Caspian Sea coast, Geography Magazine and Regional Development.
 4. Zangiabadi, Ali and Bagheri Kashkoli, Ali (2013), Analysis of the role of holy shrines in the development of religious tourism with emphasis on the role of shrines on the performance of development indicators (Case study: Imamzadeh Shahid), First International Congress of Imamzadegan, Organization Endowments and Charities, Isfahan.
 5. Shayestehfar, Mahnaz (2010), Tourist Attractions, Religious Buildings, Ports and Islands of the Persian Gulf, Book of the Month of Art, No. 149.
 6. Karachi, Roh Angiz (1396), Firoozabad, History and Culture, Publications of the Research Institute of Social Sciences and Cultural Studies, Tehran.
 7. Mohammadi, Hamid Reza and Kourosh Khosravi (2008), The Role of Pilgrimage Tourism in Socio-Economic Development of Rural Pilgrimage Settlements, Volume of Geography Education, No. 85.
 8. Nargesi, Shahin; Babaki, Ruhollah and Efati, Mahnaz (1397), A Study of the Relationship between Tourism, Economic Growth and Financial Development in Iran, Quarterly Journal of Financial Economics, Volume 12, Number 44.
 9. Niknami, Kamaluddin; Fazel, Leila (2016), Identification and introduction of the ancient route of Bishapour-Firoozabad (Ardeshir Khoreh) in the Sassanid period and the early Islamic centuries, Iranian Archaeological Research, No. 11.
 10. Alwani, Seyed Mehdi and Masoumeh, Pirooz Bakht (2006), The process of managing the world, Office of Cultural Research
 1. Brinkhuijsen, M. (2007), A study of landscape design for leisure in Dutch cultural landscapes (provisional title). Wageningen, Wageningen UR
 2. Gunn, C. A., (1994), Tourism planning: Basics, concepts, and cases, 3rd edition, Taylor & Frances, Washington.
 3. Hall, C. M., (2000), Tourism planning: Policies, processes and relationships, Illustrated edition, Prentice Hall, New York.
 4. Hall, C.M., Page, S. J. (2001), Tourism and Recreation. London: Routledge
 5. Haughton, G., 1997, Developing Sustainble Urban Development Models, Cities, No, 14
 6. Johnson, Lauren C. (2012), Selling Masculinity and Profiting from Marginality: Sex Work and Tourism in a Jamaican Resort Town, Doctoral Dissertation, University of South Florida
 7. Khazaee Fadafan, F; Danehkar, A and Pourebrahim, sh (2018), Developing a noncompensatory approach to identify suitable zones for intensive tourism in an environmentally sensitive landscape Ecological Indicators, No, 87; journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecolind
 8. Kozhokulov, S., Chen, X., Yang, D., Issanova, G., Samarkhanov, K., Aliyeva, S., (2019), Assessment of Tourism Impact on the Socio-Economic Spheres of the Issyk-Kul Region (Kyrgyzstan), Sustainability, 11, 3886; doi:10.3390/su11143886
 9. Marcotullio, Peter J. (2001). Asian Urban Sustainability in The Ara of globalization. Accepted 20 April, 2001, from the World Wide Web: http://www.elsevier.com /locate/habitatint.
 10. Ouariti, O. Z. & Hamri, H. M., 2014, Business tourism towards improving the tourism offer in Morocco: Case of seaside town of Agadir, IJBTS International Journal of Business Tourism and Applied Sciences, Vol. 2, No. 2
 11. Ramgulam, N., Raghunandan-Mohammed, K. & Raghunandan, M., (2012), An examination of the economic viability of sustainable business tourism in Trinidad, Review of Business and Finance Studies, Vol. 3, No. 2
 12. Taygibova, T.T. (2011), Theimpact of the tourism industry on the country’s economy and socio-cultural sphere. In Proceedings of the International Scientific Conference on Actual Questions of Economic Sciences, Ufa, Bashkortostan, Russia, 20 October 2011; pp. 125–128. (In Russian).