بررسی میزان اثرگزاری شاخصهای اقتصادی در تحقق پذیری توسعه پایدار صنعت گردشگری (مطالعه موردی:شهرفیروزآباد)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه ازاد واحد ابرکوه

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد ابرکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ابرکوه ، ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد یزد،دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی جاذبه های مادی و معنوی گردشگری در شهرستان فیروزآباد با رویکرد کسب درآمد از جاذبه های متعدد و متنوع گردشگری و نهایتا رتبه بندی مولفه های اقتصادی موثر در توسعه گردشگری است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق گردشگران بازدید کننده از جاذبه های گردشگری شهرستان در سال 1390 تا 1397 است. نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برای گردشگران 388 نفر محاسبه گردید. همچنین پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 837/0  است که از قابلیت اعتبار بالایی برخوردار می باشد. در خصوص روایی نیز بررسی ها بر اساس نظرات متخصصین نشان می دهد پرسشنامه از روایی محتوایی خوبی برخوردار است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش پرالونگ و همچنین مدل تحلیل شبکه استفاده شده است. ارزیابی صورت گرفته از ارزش گردشگری قلعه دختر و آتشکده بر اساس روش پرالونگ نشان می دهد که شاخص قدمت معماری این دو اثر با ارزش 853/0  و 831/0 و معیار اجتماعی – اقتصادی این دو اثر به ویژه در جذب گردشگر و شکل گیری هسته های اجتماعی پیرامون آثار و قابلیت اقتصادی آنها نیز با 762/0  و 751/0 بیشترین نقش را در جذب گردشگران داشته اند. نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز نشان می دهد شاخص های توان اقتصادی شهرستان فیروزآباد شامل پتانسیل های ارزشمند در حوزه صنایع دستی (قالی – گلیم و گبه) ، محصولات دامی ارگانیک زندگی عشایری- انواع محصولات کشاورزی – میراث تاریخی ارزشمند که منشا شکل گیری واحدهای تجاری – خدماتی و ایجاد اشتغال هستند با مقدار 089/0 بیشترین نقش را در رونق گردشگری در شهرستان فیروزآباد دارد. این نتیجه با نتایج مدل پرالونگ که اشاره با قابلیت اقتصادی شهرستان دارد، منطبق است. در نهایت برای ساماندهی و بهره وری توسعه اقتصادی گردشگری در این شهرستان راهبردهایی تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Economic Components in the Sustainable Development of the Tourism Industry (case studies: city Firozabad)

نویسندگان [English]

 • mohamadali abbasi kashkoli 1
 • Jalil Totonchi 2
 • abbas alavirad 3
 • MohamadAli Dehghantafti 4
1 student of economic sciences.department ofeconomics,abarkouh branch,Islamic azad university,abarkoh.iran
2 a
3 a
4 a
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the physical and spiritual tourism attractions in Firozabad and to rank effective economic components in tourism development with the approach of earning revenue from these attractions. This is an applied research with a descriptive- analytical method. Tourists who have visited Firozabad attractions from 2011 to 2018 are the statistical population of this study. The statistical sample, calculated based on Kogan's formula, includes 388 tourists. The reliability of the questionnaire according to Cronbach's coefficient of induction is 0.837 which has a high reliability. For data analysis, this study used Pralong method and network analysis model. The evaluation of tourism value of Qal'eh Dokhtar and Atashkade based on Pralong method shows that the architectural antiquity index of these two works with the values of 0.853 and 0.831 and the their social- economic index, especially in tourism attraction and the formation of social cores around them, and also their economical capabilities with the value of 0.762 and 0.751 play major roles in attracting tourists. The results of the network analysis model show that the economic strength indices of Firozabad including valuable potentials in the areas of handicrafts(carpet, gabbe and kilim), tribal animal organic products, various agricultural products, valuable historical heritage which is the main reason of the formation of service business units and job creation, with the value of 0.089, have major roles in the tourism affluence in this city. Finally, this study has introduced some guidelines for organizing and promoting economic development Firozabad.
Tourism is one the most dynamic industries in actual developing economic world and is an important factor in social and economic development in different regions and countries (Kozhokulov et al., 2019:1); in a way that it is known as one of the three most profitable industries throughout the world (Khazaee Fadafan et al., 2018:152). The industry has been increasing considerably and since its presence in economic process and has become an  important income and occupation creation potential in the industries such as petrochemistry (Shayestefar, 2010:68). Nowadays beyond something as an industry tourism isbecome a social – economic phenomenon throughout the world (Heydari Chiane, 2019: 1); in a way that Descartes (1979) names it the "Development Passport" (Zomorodian, 2006:62). Hence, tourism may be an appropriate field for social – economic development (Taygiboya, 2011:124)in the countries with developed markets economy (Mohammadi et al., 2008:36).
Methodology:
In line with previous defined goals this study is applicable and the research location was Firoozabad city from 2012-2017. The universeincluded the tourists visiting touristic places in 2012-2017. The statistic sample included 388 people by virtue of Cochran formula. The questionnaire reliability is 0.837 by virtue of Cronbach's alpha coefficient  which has a high validity.
Writer : 0913 151 9143       totonchi@iauyazd.ac.ir
Discussion;
Having assessed the tourism in Ghaleh Dokhtar and Fire Temple the findings indicated that the ancient architecture indices of both vestiges are 0.853 and 0.831, respectively and their social-economic criteria to absorb tourists and form social cores around them and economic potentials played the most important role in tourists absorption are 0.762 and 0.751, respectively.
The important factors priorities influencing tourists absorption by ANP model:
As you see the found maladjustment is 0.031; the maladjustment rate should not be more than 1 in this study; this error rate is acceptable by virtue of the high amount of the judgments and errors due to the survey (table 2 - 5).
Maladjustment Rate of Network Model ANP:
Indices


Economic Potential


Tourism Potentials


Tourism Attractions


Services Rate
Maladjustment Rate


0.0535


0.0228


0.03710


0.01067
 
Study Indices


General weight


Clusters Weight


Final Weight
Economic Potential


0.724


0.123


0.089
Tourism Potentials


0.647


0.108


0.069
Tourism Attractions


0.701


0.117


0.082
Services Rate


0.352


0.072


0.025
 
The findings from the network model indicate the Firrozabad city economic power indices include valuable potentials in different fields such as  handicrafts (Carpet, Klim and Gabeh), vegetal juices from Meymand, cattle organic products, nomadic life, agricultural products and historical heritage as the sources to create commercial – service centers and occupation with 0.089 rate as the most important element in tourism boom in Firozzabad.
Examining the relation between favorable economic elements creation (utility maximization) and stable development study in order to have  income in tourism industry:
Regression Analysis Statistics Between Favorable Economic Elements Creation And Stable Development Study In Order To Have More Income In Tourism Industry:
Multiple correlation coefficient


Determination coefficient


Adjusted determination coefficient


Standard error
0.587


0.345


0.332


1/96070
 
Analysis  confirms the  regression significance variance in 95 percent confidence level.
Analyzing variance and regression between favorable economic elements creation (utility maximization) and stable development study:
 
 
 
Changes source


Total Squares


Freedom grade


Squares mean


F quantity


Significance level
 
Regression effect


311.947


3


103.982


 
27.048


 
0.000
Remainder


592.027


154


3.844
Total


903.975


157


     0
 
The variable entered into the regression model indicates if one unit change appears in total economic elements utility maximization criterion deviation, 0.199 unit change is created in thestable developmentand income in tourism industry in Firoozabad.
Variables statistics entered in regression model:
 
Variable


Nonstandard coefficient


Standard coefficient


 
 T


Significance level
β


β Error


β
Width from starting point


5.800


0.633
 


    -


 9.161


0.000
Economic
elements utility maximization


 
.488


 
0.163


 
0/199


 
2.997


 
0.003
Holding a tourism festival


1.389


.199


.465


6.978


0/000.
Status of facilities and equipment


.437


.173


.168


2.523


./13
 
Conclusion and proposition:
The findings indicate that the
The ancient architecture indices of both vestiges are 0.853 and 0.831, respectively and their social-economic criteria to absorb tourists and form social cores around them and economic potentials played the most important role in tourists absorption are 0.762 and 0.751, respectively; so following strategies are proposed:
  - Investment in governmental and private sectors of  Firoozabad in order to develop the tourism facilities and services with emphasis on more income creation.
  - Protecting natural attractions  such as some mountainous locations and nomadic life which are unique.
 - Organizing and promoting the quality of guesthouses, restaurants and other touristic possibilities there.
 - Absorbing governmental and privateinvestments to repair historical and touristic places and monuments with emphasis on ecotourism (by developing ecotourism in the city and economic potential by increasing products and goods produced by the people).
 - Forming a committee of specialists in field of tourism for consultation in relation to tourism development  there.
The purpose of this study is to investigate the physical and spiritual tourism attractions in Firozabad and to rank effective economic components in tourism development with the approach of earning revenue from these attractions. This is an applied research with a descriptive- analytical method. Tourists who have visited Firozabad attractions from 2011 to 2018 are the statistical population of this study. The statistical sample, calculated based on Kogan's formula, includes 388 tourists. The reliability of the questionnaire according to Cronbach's coefficient of induction is 0.837 which has a high reliability. For data analysis, this study used Pralong method and network analysis model. The evaluation of tourism value of Qal'eh Dokhtar and Atashkade based on Pralong method shows that the architectural antiquity index of these two works with the values of 0.853 and 0.831 and the their social- economic index, especially in tourism attraction and the formation of social cores around them, and also their economical capabilities with the value of 0.762 and 0.751 play major roles in attracting tourists. The results of the network analysis model show that the economic strength indices of Firozabad including valuable potentials in the areas of handicrafts(carpet, gabbe and kilim), tribal animal organic products, various agricultural products, valuable historical heritage which is the main reason of the formation of service business units and job creation, with the value of 0.089, have major roles in the tourism affluence in this city. Finally, this study has introduced some guidelines for organizing and promoting economic development in Firozabad.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords:TourismEconomic
 • SustainableDevelopment
 • Investment
 • Revenue Increase
 • Firozabad
 1. Tulayi, Simin. (2007), A Review of the Tourism Industry, Tarbiat Moallem University Press, Tehran.
 2. Heidari Chianeh, Rahim (2010). Fundamentals of Tourism Industry Planning, Samat Publications, Tehran.
 3. Zomordian, Jafar (2005), Geomorphotourism of the Caspian Sea coast, Geography Magazine and Regional Development.
 4. Zangiabadi, Ali and Bagheri Kashkoli, Ali (2013), Analysis of the role of holy shrines in the development of religious tourism with emphasis on the role of shrines on the performance of development indicators (Case study: Imamzadeh Shahid), First International Congress of Imamzadegan, Organization Endowments and Charities, Isfahan.
 5. Shayestehfar, Mahnaz (2010), Tourist Attractions, Religious Buildings, Ports and Islands of the Persian Gulf, Book of the Month of Art, No. 149.
 6. Karachi, Roh Angiz (1396), Firoozabad, History and Culture, Publications of the Research Institute of Social Sciences and Cultural Studies, Tehran.
 7. Mohammadi, Hamid Reza and Kourosh Khosravi (2008), The Role of Pilgrimage Tourism in Socio-Economic Development of Rural Pilgrimage Settlements, Volume of Geography Education, No. 85.
 8. Nargesi, Shahin; Babaki, Ruhollah and Efati, Mahnaz (1397), A Study of the Relationship between Tourism, Economic Growth and Financial Development in Iran, Quarterly Journal of Financial Economics, Volume 12, Number 44.
 9. Niknami, Kamaluddin; Fazel, Leila (2016), Identification and introduction of the ancient route of Bishapour-Firoozabad (Ardeshir Khoreh) in the Sassanid period and the early Islamic centuries, Iranian Archaeological Research, No. 11.
 10. Alwani, Seyed Mehdi and Masoumeh, Pirooz Bakht (2006), The process of managing the world, Office of Cultural Research
 1. Brinkhuijsen, M. (2007), A study of landscape design for leisure in Dutch cultural landscapes (provisional title). Wageningen, Wageningen UR
 2. Gunn, C. A., (1994), Tourism planning: Basics, concepts, and cases, 3rd edition, Taylor & Frances, Washington.
 3. Hall, C. M., (2000), Tourism planning: Policies, processes and relationships, Illustrated edition, Prentice Hall, New York.
 4. Hall, C.M., Page, S. J. (2001), Tourism and Recreation. London: Routledge
 5. Haughton, G., 1997, Developing Sustainble Urban Development Models, Cities, No, 14
 6. Johnson, Lauren C. (2012), Selling Masculinity and Profiting from Marginality: Sex Work and Tourism in a Jamaican Resort Town, Doctoral Dissertation, University of South Florida
 7. Khazaee Fadafan, F; Danehkar, A and Pourebrahim, sh (2018), Developing a noncompensatory approach to identify suitable zones for intensive tourism in an environmentally sensitive landscape Ecological Indicators, No, 87; journal homepage: www.elsevier.com/locate/ecolind
 8. Kozhokulov, S., Chen, X., Yang, D., Issanova, G., Samarkhanov, K., Aliyeva, S., (2019), Assessment of Tourism Impact on the Socio-Economic Spheres of the Issyk-Kul Region (Kyrgyzstan), Sustainability, 11, 3886; doi:10.3390/su11143886
 9. Marcotullio, Peter J. (2001). Asian Urban Sustainability in The Ara of globalization. Accepted 20 April, 2001, from the World Wide Web: http://www.elsevier.com /locate/habitatint.
 10. Ouariti, O. Z. & Hamri, H. M., 2014, Business tourism towards improving the tourism offer in Morocco: Case of seaside town of Agadir, IJBTS International Journal of Business Tourism and Applied Sciences, Vol. 2, No. 2
 11. Ramgulam, N., Raghunandan-Mohammed, K. & Raghunandan, M., (2012), An examination of the economic viability of sustainable business tourism in Trinidad, Review of Business and Finance Studies, Vol. 3, No. 2
 12. Taygibova, T.T. (2011), Theimpact of the tourism industry on the country’s economy and socio-cultural sphere. In Proceedings of the International Scientific Conference on Actual Questions of Economic Sciences, Ufa, Bashkortostan, Russia, 20 October 2011; pp. 125–128. (In Russian).