برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار شهری با رویکردی ویژه بر شهر کم کربن (مطالعه موردی : شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

امروزه فعالیت های موجود در شهرها نظیر سوخت های خانگی و حمل و نقل، مدیریت نامطلوب پسماندهای شهری همگی به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب ازدیاد تولید گازهای گلخانه ای شده و اثرات نامطلوب بسیاری را بر تغییرات اقلیمی گذاشته است، بنابراین لازم است تا عوامل تاثیرگذار بر این مهم مورد بررسی قرار گرفته و به تعدیل اثرات نامطلوب آن پرداخت. هدف از انجام این پژوهش ارائه راهکارهای لازم برای تحقق شهر کم کربن و همچنین بررسی شاخص ها و مولفه های تاثیرگذار بر آن می باشد. به این صورت که ابتدا با ترکیب مدل های سوات و تاپسیس فازی برتری نقاط ضعف در محیط داخلی و تهدیدها در محیط خارجی بر یکدیگر مشخص گردید. سپس با استفاده از مدل کاپراس و استفاده از پرسشنامه ای شامل 6 مولفه و 30 شاخص به بررسی مهمترین مولفه های موثر بر تحقق توسعه شهری کم کربن پرداخته شد. در مرحله بعدی پژوهش با بررسی کیفیت ساختار ارتباطی و تاثیر استراتژی های برنامه ریزی راهبردی شهر کم کربن بر تحقق مؤلفه های آن در شهر سنندج با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار ایموس گرافیک، به بررسی" نقش برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر کم کربن در تحقق آن در شهر سنندج" پرداخته شد. نتایج نشان داده اند که مولفه توسعه شهری کم کربن بیشترین امتیاز را داشته و بر اساس معماری ساختار ارتباطی، برنامه ریزی راهبردی شهر کم کربن از طریق چهار استراتژی تبیین کننده آن دارای تاثیر مثبت و معناداری در تحقق شهر کم کربن، در قالب 6 مؤلفه آن می باشد که این میزان بر اساس رگرسیون وزن دار به دست آمده برابر با 486/0 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر آنست که تدوین استراتژی های دقیق و راهبردی در راستای شهر کم کربن می تواند در تحقق یک شهر کم کربن پایدار در قالب محیط زیست کم کربن، جامعه کم کربن، اقتصاد کم کربن، حمل ونقل کم کربن، توسعه شهری کم کربن و برنامه ریزی آن راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning of Sustainable Urban Development with Special Approach to Low Carbon City (Case Study: Sanandaj City)

نویسندگان [English]

  • Azar Moradi 1
  • Farzin Charehjoo 2
1 aster of Urban Planning, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning and Design, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Today, activities in cities such as household fuels and transportation, poor waste management of urban waste have all directly and indirectly led to an increase in greenhouse gas emissions and have had many adverse effects on climate change; Therefore, it is necessary to examine factors affecting this important issue and to moderate its adverse effects. Thus, first, by combining the SWOT and FTOPSIS models, the superiority of the weaknesses in the internal environment and the threats in the external environment were determined. Then, using the COPRAS model and using a questionnaire including 6 components and 30 indicators, the most important components affecting the realization of low carbon urban development were investigated. In the next phase, by examining the quality of communication structure and the impact of strategic planning strategies of low carbon city on the realization of its components in Sanandaj city by using modeling of structural equations in the form of Amos Graphic software, the "role of strategic planning for the development of the low-carbon city and its implementation in the city of Sanandaj" was examined. The results show that component of low carbon urban development has the highest score, and based on architecture of the communication structure, strategic planning of low carbon city through its four explanatory strategies has a positive and significant impact on the implementation of low carbon city, in the form of 6 components. This is based on the weighted regression obtained equal to 0.486. The results indicate that the formulation of detailed and strategic strategies for a low carbon city can be instrumental in achieving a sustainable low carbon city in the form of a low-carbon environment, low carbon economy, low carbon transportation, low carbon urban development and planning.
Extended abstract
Introduction
There is no doubt that sustainable development cannot be discussed without considering the issue of urbanization and its consequences. Coordinated development between different sectors, such as economic, social, and environmental systems, is an important part of urban sustainability that directly affects the quality of urban life. However, the consequences of rapid urbanization have created many challenges that have made cities the main cause of instability in the world. Today, about half of the world's population lives in cities, and by 2050 that population will increase to more than 50 percent. Studies show that cities will soon have about 90 percent of the population, 70 to 75 percent of carbon dioxide emissions, and 75 percent of energy consumption. In order to counter climate change and achieve the goals of reducing greenhouse gas emissions, various governments have taken many steps to reduce carbon emissions. In general, the start point of low-carbon cities dates back to 2002, when the Kyoto Protocol explicitly blamed various countries, especially industrialized ones, for developing appropriate climate programs and reducing carbon dioxide production. The protocol was presented as a guide to "increasing demand for CO2 emissions and reducing climate change in cities around the world".
Methodology
The present study is "applied-developmental" in terms of its purpose and a "descriptive-analytical" one in terms of its methodology. In this regard, for the collection of descriptive data, documentary studies of basic texts have been used as library studies. To collect analytical data, the survey method was used using a questionnaire. Thus, according to the macro variables and objectives drawn for research analysis, qualitative indicators in the form of strategies explaining the strategic planning of the low-carbon city and indicators explaining the low-carbon city in the form of a questionnaire, have been quantified through a survey of experts and citizens, and have been evaluated using analytical models and tools. According to the objectives of determining the priority of domestic and foreign environmental strategies and the final strategy of strategic planning of low carbon city in Sanandaj city and determining the priority of the components of sustainable low carbon city in this city, and also to assessing the impact of low-carbon city strategies on achieving sustainable low-carbon city components, a combination of SWOT model and fuzzy TOPSIS model (FTOPSIS) was used to prioritize domestic and foreign environmental strategies and the ultimate low-carbon strategic planning strategy; And the Capras model (COPRAS) was used to prioritize and determine the importance of sustainable low carbon city components, And structural equation modeling (AMOS) has been used to determine the quality of communication structure and the impact of strategic planning strategies of low carbon city on the realization of components of sustainable low carbon city in Sanandaj. According to the understudy variables and the subject and objectives of the research, two questionnaires were used. The first questionnaire is related to the explanatory strategies of sustainable low carbon city, which has been compiled in the form of SWOT schema using content analysis method as a content reading of relevant literature and experiences of Sanandaj city in the field of carbon production. The second questionnaire was compiled in the form of 6 macro components and 25 operational indicators. The sample size of the citizens is equal to 322 citizens of Sanandaj who have been selected based on Cochran's formula with statistical homogeneity of 0.7 and with a confidence level of 0.95 by non-probable random method.
Results and discussion
The validity obtained for the strategic planning questionnaire of low carbon city in Sanandaj was 0.79 and the component of stable low carbon city was 0.81, which was a suitable and high validity. Combining the SWOT model and FTOPSIS model, it was found that weaknesses in the internal environment and threats in the external environment are superior, and ultimately the final strategy is a defensive strategy. The results of structural equation modeling represent the results of COPRAS, which were performed using a questionnaire of 6 components and 30 indicators show that the component of low carbon urban development has the highest score and the final component is to reduce carbon in Sanandaj city.
Conclusion
The results show that based on the architecture of communication structure, strategic planning of low carbon city through its four explanatory strategies has a positive and significant effect on the realization of a stable low carbon city in the form of its 6 components. This amount is equal to 0.486 based on the weighted regression obtained. In fact, the results show that developing accurate and strategic strategies to have a low carbon city can pave the way for a sustainable low-carbon city in the form of a low-carbon environment, low-carbon society, low-carbon economy, low-carbon transportation, low-carbon urban development, and low-carbon planning. These results are in line with the results of previous research such as Hunter et al, Chan et al, An et al, and Rimi & Aliyu, and confirm them. The results of these studies also show that the criteria and characteristics of urban design and planning can have a potential impact on reducing carbon emissions and greenhouse gases. Therefore, considering the importance of the issue, adopting an approach based on strategic planning and correct understanding of the strengths and weaknesses in the current situation and opportunities and threats related to the future ahead in order to have a low carbon city and plan for improvement and they can help realize the components of a low-carbon city in Sanandaj.  The results also indicate that the development of accurate and strategic strategies in the direction of low carbon city can be achieved in the realization of a stable low carbon city in the form of low carbon environment, Low carbon society, low-carbon economy, low-carbon transportation, low-carbon urban development, and planning could be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse Gases
  • Low Carbon City
  • Structural Equations
  • Amos Graphic
An, Q; Sheng, S; Zhang, H; Xiao, H; & Dong, J. (2019). Research on the construction of carbon emission evaluation system of low-carbon-oriented urban planning scheme: taking the West New District of Jinan city as example. Geology, Ecology, and Landscapes, 3(3), 187-196. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/24749508.2018.1532209.
Badiee, l; Ezatpanah, B; Soltani, A. (2019). Explain and analyze the development of urban sustainability based on environmental components: case study of Sanandaj city. Research and Urban Planning, 10(36), 75-86, (In Persian).
bahrami, S; ramezani, J; Heydarzadeh, H; & Pourasghar Sangachin, F. (2018). Investigating the Relationship between Correlation of Carbon Dioxide emissions with Population, Urbanization Rate and GDP in Iran Using the Multivariate Regression Model. Journal of Environmental Science Studies, 2(4), 571-581, (In Persian).
Chan, E; Conejos, S; & Wang, M. (2017). Low Carbon Urban Design: Potentials and Opportunities. From book Creating Low Carbon Cities, 75-88. https://doi.org/DOI: 10.1007/978-3-319-49730-3_8
Cheng, J., Yi, J., Dai, S., & Xiong, Y. (2019). Can low-carbon city construction facilitate green growth? Evidence from China’s pilot low-carbon city initiative. Journal of Cleaner Production, 231(1), 1158-1170. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.327
Cheng, J., Zeng, G., & Fang, T. (2012). The Origin and Connotation of Low Carbon City: A Conceptual Framework. Presented at the Proceedings of fifth international joint conference on computational sciences and optimization (CSO), IEEE Xplore Publishers.
Destek, M. A., & Sinh, A. (2020). Renewable, non-renewable energy consumption, economic growth, trade openness and ecological footprint: Evidence from organisation for economic Co-operation and development countries. Journal of Cleaner Production, 242(118537), 1-11. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118537
Fallahi, F., & Hekmatifarid, S. (2015). Determinants of CO2 Emissions in the Iranian Provinces (Panel Data Approach). Journal of iranian energy economics, 2(6), 129-150, (In Persian).
Fathi, B; Khodaparast Mashhadi, M; Homayounifar, M; & Sajadifar, H. (2017). Comparative Study of Energy and Environmental Efficiency in Developing Countries: Desirable and Undesirable Output Approach. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 25(81), 85-121, (In Persian).
Fu, Y., & Zhang, X. (2017). Planning for sustainable cities? A comparative content analysis of the master plans of eco, low-carbon and conventional new towns in China. Habitat International, (63), 55-66. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.03.008.
Ghaemi Asl, M; M, Salimifar; Mahdavi Adeli, M; & Rajabi Mashhadi, M. (2017). Simulation of Low-Carbon Eco-City by Using Urban Waste and Photovoltaic Technology: Sustainable Energy Planning of Urban Sector in Holy Mashhad. Journal of Urban Economics and Management, 5(17), 67-81, (In Persian).
Ghazi, F; Charehjoo, F; & Mirmoghtadaee, M. (2019). Spatial Evaluation of Energy Performance at Neighborhood Scale Case Study: Sanandaj City. Space Ontology International Journal, 8(2), 77-88.
Griffiths, S., & Sovacool, B. (2020). Rethinking the future low-carbon city: Carbon neutrality, green design, and sustainability tensions in the making of Masdar City. Energy Research & Social Science, 62(101368), 1-9. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101368
habibi,  q, Rahimikakejub, A., & Abdi, H. (2012). Ecological Footprint Assessment of Urban Transportation; New Approach for Sustainability of Urban Transportation Planning). Geographical planning of space quarterly journal, 2(5), 99-117, (In Persian).
Heydari, A; Rahnama, M; & Heydari, H. (2019). Analysis of Urban Environment Sustainability in Kurdish Cities of Iran Using the Future Study Approach (Case Study: Saqqez City). Chapters, in: Vito Bobek (ed), Smart Urban Development, IntechOpen. DOI:10.5772/intechopen.86009
Hodkinson, G., Galal, H., & Martin, C. (2018). Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable urban future. In Collaboration with PwC.
Hosseini, H. (2018). Compressed city And sustainable urban development of Sabzevar. Scientific Journals Management System, 17(45), 93-116, (In Persian).
Hou, Y., Long, R., Zhang, L., & Wu, M. (2020). Dynamic analysis of the sustainable development capability of coal cities. Resources Policy, 66(101607), 1-8. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101607
Hunter, G; Sagoe, G; Vettorato, D; & Jiayu, D. (2019). Sustainability of Low Carbon City Initiatives in China: A Comprehensive Literature Review. Sustainability, 11(4342), 1-37. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3390/su11164342
Husain, D., Garg, P., & Prakash, R. (2019). Ecological footprint assessment and its reduction for industrial food products. International Journal of Sustainable Engineering, 1(1), 1-14. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/19397038.2019.1665119.
Kazemian, Gh; Rasouli, A; & Khazaei, M. (2017). New and renewable energies position in creating viable cities, case study Tehran city. Research and Urban Planning, 8(29), 99-118, (In Persian).
Khosravi, B. (2000). Designing the Carbon Free Urban Spaces (Nodes) (Case Study: Tajrish sq.) (Master Thesis). Tarbiat moddares, (In Persian).
Lafakis, C., Ratz, L., Fazio, E., & Cosma, M. (2019). The Economic Implications of Climate Change (MOODY’S ANALYTICS). London.
Li, W., & Yi, P. (2020). Assessment of city sustainabilitydCoupling coordinated development among economy, society and environment. Journal of Cleaner Production, 256(120453), 1-10. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120453
LOPA. (2000). Iran Environmental Protection Laws and Regulations Text of the Kyoto Protocol on the United Nations Framework Convention on Climate Change, Environmental Protection Agency. Law Office and Parliamentary Affairs, (In Persian).
Lotfi, S; Sholeh, M; Farmand, M; & Fattahi, K. (2016). Urban Design Criteria for Zero-Carbon Neighborhoods. Naghshe Jahan, 6(1), 80-92, (In Persian).
Maleki, S; Ashkezari, M; & Moadat, E. (2014). Analysis of Urban Ecological Pathology (Case Study of Yazd City). Journal od Arid Regions Geographic Studies, 5(17), 101-115, (In Persian).
Marsusi, N; Hosseinzadeh, R; & Seftralizadeh, E. (2015). Assessing the potential of urban areas for the development of the Boomshahr, model Study sample: Isfahan city areas. Journal of Research and Urban Planning, 6(21), 157-174, (In Persian).
McBain, B., Lenzen, M., Albrecht, G., & Wackernagel, M. (2018). Reducing the ecological footprint of urban cars. International Journal of Sustainable Transportation, 12(2), 117-127. https://doi.org/10.1080/15568318.2017.1336264
Ming, T., Ming, Q., Qijiao, S., & Ye, Q. (2020). Why does the behavior of local government leaders in low-carbon city pilots influence policy innovation? Resources, Conservation & Recycling, 152(104483). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104483
Mofidi, M. A. (2018). Developing principles and indicators of low carbon urban neighborhood form design. Case Study: Tajrish Neighborhood, Tehran (Master Thesis). Tehran art University, Art and Architecture Department, (In Persian).
Mohammadbagheri, A. (2014). The need to focus on the development of low-carbon cities in the urban management structure. Presented at the The first annual conference on architectural, urban planning and urban management research, yazd: Institute of Architecture and Urban Development of Mehrazi Road Ambassadors, (In Persian).
Molaei, M., & Basharat, E. (2016). Investigating Relationship between Gross Domestic Product and Ecological Footprint as an Environmental Degradation Index. Journal of economic research, 50(4), 1017-1033, (In Persian).
Mousavi, M; & Hammami, M. (2015). Modeling the effect of global carbon dioxide emissions on global warming. Environmental Science and Engineering, 1(2), 9-21, (In Persian).
Parizadi, P; & Salehi, AP. (2018). Spatial analysis of the factors influencing the unstable pattern of urban development (case study: baneh ciry). Geographical planning of space quarterly journal, 7(26), 100-114, (In Persian).
Pongthanaisawan, J., Wangjiraniran, W., Chuenwong, K., & Pimonsree, L. (2018). Scenario Planning for Low Carbon Tourism City: A Case Study of Nan. Energy Procedia, 152, 715-724. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.09.235
Razi, D. (2015). Assessment and analysis of Ecological foot print (Case study: Townships of Mazandaran province). Studies of urban structure and function, 3(10), 103-125, (In Persian).
Rimi, I; & Aliyu, Y. (2019). Low Carbon City: Strategies and Case Studies (Leal Filho W., Azul A., Brandli L., Özuyar P., Wall T. (eds) Sustainable Cities and Communities. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals). Springer, Cham.
Ruan, F., Yan, L., & Wang, D. (2020). The complexity for the resource-based cities in China on creating sustainable development. Cities, 97(102571), 1-10. doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.102571
Salehnasab, V. (2014). The Role of Low Carbon Economics in Reducing the Effects of Global Warming »,. Presented at the Climate change and a path to a sustainable future, Tehran: Institutional People’s Population Supporting Land Organization, (In Persian).
Shen, L., Wu, Y., Shuai, C., Lu, W., & Chen, X. (2018). Analysis on the evolution of low carbon city from process characteristic perspective. Journal of Cleaner Production, 1(1). https://doi.org/doi: 10.1016/j.jclepro.2018.03.190
siong,  ho chin. (2018). Energy saving cities, toward sustainable urban form. (F. Charehjoo, trans). Tehran: Avvaloakhar, (In Persian).
Sununta, N., Kongboon, R., & Sampattagul, S. (2018). GHG evaluation and mitigation planning for low carbon city case study: Dan Sai Municipality. Journal of Cleaner Production, (228), 1345-1353.
Tan, S., Yang, J., Yan, J., Lee, C., Hashim, H., & Chen, B. (2017). A holistic low carbon city indicator framework for sustainable development. Applied Energy, 185(2), 1919-1930. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.03.041
Toledo, R. F. de, Junior, M., Filho, F., & Costa, H. G. (2019). A scientometric review of global research on sustainability and project management dataset. Data in brief, 25(104312), 1-13. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104312
UN. (2019). World Urbanization Prospects: The 2018 Revision (World Urbanization Prospects: The 2018 Revision No. ST/ESA/SER.A/420). New York: United Nations.
Yang, Xuan; & Li, Rongrong. (2018). Investigating Low-Carbon City: Empirical Study of Shanghai. Sustainability, 10(1054), 1-14. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3390/su10041054
Zare, Yaser; shahriyari, leila; parhodeh, saaed; & karbakhsh, ali. (2020). An Analysis of the Effects of Nano Concrete On Sustainable Urban Development (Case Study: Shiraz Metropolis). Research and Urban Planning, 10(39), 75-88, (In Persian).
Zhao, L., Zha, Y., Zhuang, Y., & Liang, L. (2019). Data envelopment analysis for sustainability evaluation in China: Tackling the economic, environmental, and social dimensions. European Journal of Operational Research, 3(275), 1083-1095. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.12.004
Ziyaei, M., Ghaderi, E., & Ahmadi, S. (2018). Determine the Carrying Capacity and Ecological Footprint in the Destinations of Nature Walking (Case Study: Zarivar Lake). Geography and territorial spatial arrangement, 7(25), 56-39, (In Persian).