تحلیل اهمیت – عملکرد شاخص‌های حکمروایی خوب در شهر میراث جهانی یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 هیات علمی دانشگاه یزد

3 کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه مازندران

چکیده

   در هر جامعه­ای هنگام جست و جو برای راه حل توسعه پایدار، همواره حکمروایی خوب به عنوان یک ابزار حیاتی برای پیشبرد توسعه پایدار مطرح می­گردد و به صورت یک عنصر حیاتی در استراتژی­های توسعه پایدار گنجانیده شده است. در همین راستا و به منظور ایجاد بستر مناسب توسعه گردشگری به ویژه در شهرهای مقصد گردشگری، حکمروایی خوب شهری و نزدیک شدن به شاخص­های آن ضرورتی اساسی است. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی میزان اهمیت و عملکرد هر یک از شاخص­های حکمروایی خوب در شهر میراث جهانی یزد است. تا از این طریق از یک سو به مهم­ترین و کم اهمیت­ترین شاخص­ها پی برد و از سوی دیگر میزان عملکرد هر یک از شاخص­ها تعیین شود تا کمبودها مورد توجه قرار گیرد و برنامه­ریزی­هایی جهت ارتقاء شرایط انجام شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره پژوهش­های توصیفی -  پیمایشی است. به منظور گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای و روش­های میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری کارشناسانی است که تحصیلات دانشگاهی دکتری در رشته­های مرتبط با امور شهری دارند. جهت نمونه­گیری از بین کارشناسان از روش نمونه­گیری قضاوتی که یکی از شیوه­های نمونه­گیری هدفمند است استفاده شده است. برای تحلیل داده­ها نیز از روش IPA[1] بهره گرفته شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد از بعد اهمیت، مشارکت با میانگین  00/7، پاسخگویی و عدالت با میانگین 60/6 با اهمیت­ترین و شاخص­های اجماع­سازی با میانگین 80/3، شفافیت و تمرکززدایی با میانگین 00/4 کم اهمیت­ترین شاخص­ها شناخته شده­است. از طرفی از نظر میزان عملکرد شاخص اثربخشی و کارایی با میانگین 60/6 بیشترین عملکرد و مشارکت با میانگین 80/3، پاسخگویی، مسئولیت­پذیری و امنیت با میانگین 20/4 کمترین عملکرد را به خود اختصاص داده است از طرفی با توجه به نتایج آزمون t همبسته و با عنایت به اینکه مقدار Sig (سطح معناداری) در همه شاخص­ها برابر با صفر و کمتر از 05/0 است لذا تفاوت میانگین­ها در همه شاخص­ها از سطح معناداری برخوردارند و از سویی نتیجه رابطه (P-I) نیز در اکثر شاخص­ها منفی شده است که این نشان دهنده فاصله همه شاخص­ها از وضعیت ایده­ال است.[1] Impornace – Performance Analysis

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Importance Analysis - Performance of Good Governance Indicators in Yazd World Heritage City

نویسندگان [English]

 • mahbobeh nori 1
 • mohammad reza rezaaei 2
 • mansooreh yarahmadi 3
1 PhD student, Geography and Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran
2 yazd
3 M.Sc., Geography and Urban Planning, University of Mazandaran
چکیده [English]

In any society, when looking for a sustainable development solution, good governance is always seen as a vital tool for promoting sustainable development, and has been incorporated as a vital element in sustainable development strategies. In this regard, in order to provide a suitable context for tourism development, especially in the cities of tourism destination, good urban governance and approach to its indicators is essential. Libraries and field methods including interviews and questionnaires were used for data collection. The statistical population is experts who hold doctoral degrees in urban affairs. Judicial sampling is one of the methods of purposeful sampling among the experts. IPA has also been used to analyze the data. The findings show that in terms of importance, participation with mean of 7.00, accountability and justice with mean of 6.60, and consensus indices with mean of 3.80, transparency and decentralization with mean of 00 / 4 The least important indicators are known. On the other hand, in terms of performance level of effectiveness and efficiency index with average of 6.60 highest performance and participation with average of 3.80, accountability, responsibility and security with average of 4.20 has the lowest performance. The results of the t-test were correlated with the Sig (significance level) in all indices being equal to zero and less than 0.05, so the mean differences in all indices had a significant level. PI) is negative for most indicators as well, indicating that all indicators are far from ideal.
Extended Abstract
Introduction
The process of rapid urban development has had many economic and social consequences for developing countries. Among the various approaches proposed in the field of urban management, good urban governance is one of the most important approaches. Nowadays, this model is considered the only way to get out of the stalemate of poverty and underdevelopment of cities in international forums and among experts. So now the approach that is being introduced as the most effective, least costly, and most sustainable way to implement urban management is good urban governance. Thus, it is now accepted in the world that sustainable urban development is achieved if the goals of democracy, equality in service and environmental protection are combined with the formation of good urban governance. On the other hand, due to the growing importance of tourism and the competitiveness of the tourism market around the world, tourism destinations are increasingly competing with each other to attract tourists and trying to increase their share of the industry and its revenues. Meanwhile, studies show that the phenomenon of tourism, while being influenced by the rules of governance, also affects the realization of governance. Yazd city, as the largest and most important tourism area in Iran, should provide all its citizens and activists in this field with the aim of providing a platform for any tourism activity and a platform for participatory space and sustainable investment in the tourism economy and by providing a model for assessing good governance in urban tourism policy, should try to develop sustainable development and urban income and provide better services to tourists. Therefore, in this research, the main goal is to identify and analyze the importance - performance of good urban governance indicators in the historical and touristic city of Yazd.
Methodology
The present study is applied in terms of purpose and is in the category of descriptive-survey research. Library methods and field methods, including interviews and questionnaires, have been used to collect data. The questionnaire was designed based on 10 main indicators of governance in order to measure the importance of each of the indicators and their performance with a 9-point Likert scale. The statistical population is experts whose workplace or residence is in Yazd city. For sampling among experts, the method of judgment sampling, which is one of the methods of purposive sampling, has been used. In this study, in order to provide a questionnaire to experts in the importance-performance model, 50 experts were identified and questioned, and finally the data collected by the importance-performance model (IPA) were analyzed.
Results and discussion
In line with the main purpose of this study, which is to investigate the status of good governance indicators in the tourist city of Yazd, the World Heritage City, the results of the research according to the obtained averages show that in terms of importance, participation with an average of 7.00, accountability and Justice with an average of 6.60 is the most important indicator of good urban governance, and consensus indicators with an average of 3.80, transparency and decentralization with an average of 4.00 are considered the least important indicators. On the other hand, in terms of performance, each of the indicators should be noted that effectiveness and efficiency with an average of 6.60, the highest performance and participation with an average of 3.80, accountability, responsibility and security with an average of 4.20, have the lowest performance. On the other hand, among the ten indicators examined, two indicators of participation and accountability are in the weak area, i.e. despite the high importance of the index, it has low performance, which is a priority for corrective action and improvement in the system weaknesses. The indicators of effectiveness - efficiency, justice and security are in the acceptable range, which indicates the importance and high performance and indicates that the indicators in this area are relatively favorable and this situation should be kept on. The indicators of responsibility and decentralization are in the area of indifference, both of which are low in importance and performance, but these indicators are not a threat to the system.
 
Conclusion
Considering that Yazd city, as the first brick city and the second historical city in the world, welcomes a large number of domestic and foreign tourists every year, but in the field of implementing the indicators of favorable governance in tourism, appropriate policies and actions have not been taken so far. So there is a long way to achieve these indicators in Yazd, while economic prosperity and the participation of managers in this field will lead to economic prosperity in other urban sectors and sustainable economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • good governance
 • Tourist Cities
 • Importance - Performance (IPA)
 • Yazd World Heritage City
 1. Beltran, S., &  Noferini, A., (2010). Committee of the Regions' White Paper on Multi-Level Governance; Some Comments, GPL.
 2. Boley, B.B., McGehee, N.G., & Hammett, A.T., (2017). Importance performance analysis (IPA( of sustainable tourism initiatives: The resident perspective, Tourisn Managenent, NO. 58, pp. 66-77.
 3. Caber, M., Albayrak,T., & Matzler,K., (2012). Classification of the destination attributes in the content of competitiveness (by revised importance-performance analysis), Journal of Vacation Marketing, Vol. 18, No. 1, pp. 43–56.
 4. Ebrahimzadeh,  I., & Asadian, M. (2013). Analysis and Assessment of Good Urban Governance in Iran Case study: Kashmar City, Geography and urban-regional signature, Vol.3, No. 6, pp. 17-30.
 5. Ebrahimzadeh, I.,  Kazemizad, Sh., & Eskandari Sani, M.  (2011). Strategic Planning for Tourism Development, Emphasizing on Religious Tourism (Case Study: Qom City), Human Geography Research, No. 76, pp. 115-141.
 6. Eskildsen, K., & Kristensen, K., (2006). Enhancing IPA, Productivity and Performance Management, Vol.55, No. 1, pp. 23-41.
 7. Farajirad, A., & Seyed Nassiri, S.J.(2010). Analytical Approaches in Sustainable Development of Urban Tourism, territory, Vol.7,No.25, pp. 29-40.
 8.  Farzin,  M.R.,  Abdi, N., &  Bagheri, F., (2018). Importance –Performance Analysis Assessing supply and demand's perception of tourism development using (case study: village of Sulaghan), Geography and Development, Vol.16, No. 51, pp. 175-196.
 9. Gani, A., & Duncan, R., (2007). Measuring good governance using time series data: Fiji Islands. Journal of the Asia Pacific Economy, Vol.12, No. 3, pp.367-385.
 10. Ghafari, M., Ranjbarian, B., &  Fathi, S. (2015). Developing a model for explaining tourism destination brand equity (Case study: Isfahan City), Journal of Business Management, Vol. 6, No. 4, pp. 845-866.
 11.  ghanbari, S.,  Dehghan, M.H & Miraki Anari, H. (2016). Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in Rural Tourism Case Study: Villages in the Central Anar Township, Tourism Management Studies, Vol.10, No. 32, pp. 1-20.
 12. Gjerde, M., & deSylva, S., (2018). Governance and recovery: comparing recent disaster recoveries in Sri Lanka and New Zealand. Procedia engineering, 212, 527-534.
 13. Haus, K., & Michael, J., ( 2013). Urban Leadershipand Community Involvement: Ingredients for Good Governance? SAGE Publications، Urban Affairs Review 2011, 47: 256 Originally Published Online 1 December 2010.
 14. Hosseini, A., Pourahmad, A., Oroji, H., & Alizadeh, M. (2013). The Priority of Measuring the Strategies for Development of Cultural Tourism in Alamut, Qazvin, Human Geography Research Quarterly, Vol.45, No. 3, pp. 1-17.
 15. Hubner, A., Phong, L. T., & Chau, T.S., (2014). Good governance and tourism development in protected areas: The case of Phong Nha-Ke Bang National Park, central Vietnam. Koedoe, Vol. 56, No. 2, pp. 1-10.
 16. kazemy, M., esmaeilei, M.R., & beigi firozi, A. (2013).  Establishment and Selection of Strategy for Tourism Development in Lorestan Province Based on Swot Analysis and Quantitative Strategic Planning Matrix, Geography and Development, Vol. 11, No, 32, pp. 47-60.
 17. Kioe Sheng, Y., (2013). Good Urban Governancein Southeast Asia, SAGE Publications, Environment and Urbanization ASIA1(2) 131147© 2010 National Instituteof Urban Affairs (NIUA).
 18. Kitcharoen, K., (2007). The importance-performance analysis of service quality in administrative department of private universities in Thailand. ABACJ. Vol.24, No. 3, pp. 20-46.
 19. Lee, T., &Liu, R., (2011). Strategy formulation for the recreational areas of Central Taiwan: An application of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threat), analysis Journal of Hospitality Management and Tourism, Vol. 2, No. 3, pp. 38-47.
 20. Malekhoseini, A., (2017). Investigating the role of good urban governance in tourism management and planning in Semnan city,  New attitudes in human geography, Vol. 9, No. 3, pp. 1-23.
 21.  Meshkini, A., &  Moazzen, S. (2015). Good Urban Governance Analysis in Cities Sustainability Case Study: Ajabshir City, Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning, Vol. 8, No. 29, pp. 99-132.
 22.  Mohammadi, J., &  Kamali Bagharahi, I. (2016).  Analysis the Good Urban Governance Indicators for Urban Development Strategy Case Study: the Old Texture Areas of Kerman City, Geography and Territorial Spatial Arrangement, Vol.6, No. 21, pp. 153-170.
 23.  MohammadPourjaberi, M. (2014). Analyzing the role of tourism in citizens life quality with emphasis on subjective Indicators Case study: Fasham City (Shemiranat County), Urban Turism Quarterly, Vol. 1. No. 1, pp. 35-45.
 24.  Nasrollahi, Z., & MoosabeikiDehabadi, F., (2015). Importance-Performance Analysis Sustainable Tourism Based on environmental, social and economic aspect, Urban Tourism Quarterly, Vol. 2, No. 1, pp. 25-59.
 25. Pilevari, N. (2016). A Model of Good Urban Governance Evaluation- District 10 of Tehran, Organizational Resources Management Researchs, Vol.5, No.4, pp. 27-48.
 26. Poorahmad, A., Piri, E., Mohammadi, Y., Parsa, Sh., & Heydari, S. (2018). Good Urban Governance in Urban Neighborhoods (Case: Marivan City). Journal of Urban Economics and Management, Vol. 6, No. 24, pp. 81-98.
 27. Rahnama, M., Mafi, E.,  & Asadi,R.(2010).Analyzing Good Urban Governance Location in Mashhad Using Swot, Journal of Geography and Regional Development, No. 40, pp. 41-82.
 28. Ramesht, M.H., & Faeyzelahi, M. (2013). Prioritization and ranking of tourism centers in Ebrahimabad plain of Yazd, Journal of Spatial Planning, Vol.3, No. 2, pp. 1-18.
 29. Rezvani, M.R.,  sabaghpour, M., &  shafia, S. (2017). The Role of the Key Players in the Governance of E-tourism in Iran, Tourism Management Studies, No. 40, pp. 41-82.
 30.  Safaee pour, M.,  Hosseini, N.A & Gheysari, N. (2015). On the Relationship Between Citizens' Satisfaction of the Municipal's Performance and the Urban Environment's Sustainability Indexes, Case Study: Dezful, Journal of Urban Ecology Researches, Vol. 6, No. 11, pp. 25-40.
 31.  Saraei, M.H., & Shamshiri, M. (2013). Tourism situation study in the city of Shiraz towards sustainable development using the SWOT Technique, Geography and Environmental planning, Vol. 24, No. 1, pp. 69-88.
 32. Stewart, K., (2008). Designing good urban governance indicators: the importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver. Journal of Cities, Vol.23, No.3, pp. 196-204.
 33.  Tabibi, M.R.,  Hosseini, A., &  Rezaei, T. (2016), Evaluating the Good Urban Governance Indexes in Tourist Destination Cities, Using IPA method (Case Study: Tonekabon), Urban Tourism Quarterly, Vol. 2, No. 3, pp. 219-231.
 34.  Taghvayee, A.A., & Taghdar, R. (2009). An analysis on urban well governing (an analysis approach), urban management, No, 23, pp. 45-58.
 35. Taplin, R., (2012). Competitive importance–performance analysis of an Australian wildlife park ,Tourism Management, Vol.33, pp. 29-37.
 36. UNTWO (2013). Governance for the Tourism Sector and Its Measurement, Issue Paper Series, Oct 2013.
 37. Viken, A., Johnston, M., Nyseth, T., & Dawson, J., (2014) Responsible Tourism Governance: A Case Study of Svalbard and Nunavut. Tourism Destination Development: Turns and Tactics, pp. 245-61.
 38. Virtudes, A., (2016). Good Governance Principles in Spatial Planning at Local Scale. Procedia engineering, 161, 1710-1714.
 39.  yousefi, J., (2018). Importance-Performance Analysis of Religious Tourism Services (The Case of the City of Birjand(, Tourism Planning and Development, Vol. 7, No. 24, pp. 38-58.
 40.  Zayyari, K. (2011). A Study on Peace and Security in Neighborhoods of Yazd, Human Geography Research Quarterly, No. 76, pp. 1-11.