بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با هویت محیطی در بین شهروندان شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام‌آباد غرب، ایران.

2 رئیس شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد استان کرمانشاه- معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلام آبادغرب

چکیده

هویت محیطی یکی از ابعاد هویت است که به یک موقعیت جغرافیایی خاص گره خورده و مربوط به نگرانی افراد یک جامعه برای مشکلات محیطی است که در یک مکان تأثیر می‌گذارند و می‌تواند مجموعه‌ای از گرایش‌ها و نگرش‌های مثبت را نسبت به عناصر و الگوهای هویت‌بخش در سطح یک جامعه به وجود آورد.هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با هویت محیطی در بین شهروندان شهر ایلام است. این پژوهش با رویکرد کمی و روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفت. داده‌های مورد نیاز از راه پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان 18 سال به بالای شهر ایلام با 580158 نفر که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 384 نفر مشخص و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. برای روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای برآورد پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که بیشتر متغیرها سطح آلفای بالای 75/0 را داشتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری SPSS و AMOS استفاده شده است. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می‌دهد که ضریب بتا برای متغیر میزان تعاملات اجتماعی برابر (812/0Beta=)، برای روابط و مناسبات خویشاوندی یا اقوام برابر (351/0Beta=) و برای خاطرات و یادبودهای مربوط به شهر ایلام برابر (110/0Beta=) است. این سه متغیر روی هم رفته 73 درصد از تغییرات آن را پیش‌بینی کرده‌اند. همچنین نتایج حاصل از مدل اندازه گیری براساس شاخص های ریشه میانگین مربعات باقیمانده (RMR) برابر 053/0، شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد (RMSEA) برابر با 069/0، شاخص کای اسکوئر بهنجار (نسبی) (CMIN/DF) برابر 82/2 و شاخص برازش تطبیقی (CFI) برابر 916/0 مدل را مورد تأیید قرار می دهند. یافته‌ها نشان می‌دهد که هویت محیطی نه تنها به عنوان یک ویژگی فردی بلکه به عنوان یک مؤلفه اصلی فرهنگی در بین شهروندان ایلام متأثر از ارتقای زمینه‌های اجتماعی مانند افزایش تعاملات اجتماعی، تقویت خاطرات جمعی و تاریخی و همچنین افزایش مناسبات خویشاوندی بین ساکنان آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of social factors related to environmental identity among Ilam citizens

نویسندگان [English]

 • sodabeh pakzad 1
 • Ali moradi 2
1 Department of Sociology, Eslam Abad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor of Sociology, Eslam Abad Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-e-gharb. Iran. (moradi.pop@gmail.com)
چکیده [English]

Abstract
       The main purpose of this study is to investigate the social factors related to environmental identity among the citizens of Ilam city. This study was performed with quantitative approach and descriptive survey method. The required data were collected through a researcher-made questionnaire. The statistical population included citizens aged 18 and above in the city of Ilam with 580158 people, who were identified using the Cochran's formula, 384 people, and their cluster sampling method was studied. Cronbach's alpha was used to validate the research instrument and Cronbach's alpha was used to estimate its reliability. Most variables had alpha levels above 0.75. SPSS and AMOS statistical software were used to analyze the data. The results of multivariate regression show that the beta coefficient is equal for the variable of social interactions (Beta =0.812), for kinship relations or relatives equal to (Beta =0.351) and for memories and memories related to the city of Ilam (Beta =0.101) Is. Together, these three variables predict 73% of the changes. Also, the results of the measurement model based on the root indices of the remaining average squares (RMR) equal to 0.053, the root index of the estimated average squares of error (RMSEA) equal to 0.699, the norm of the normal (relative) Chi-square (CMIN / DF) index equal to 2.82 and the Adaptive Adjustment Index (CFI) of 0.916 confirm the model.
Introduction
Environmental identity is one of the dimensions of identity that is tied to a specific geographical location and is related to the concern of people in a society for environmental problems that affect a place and can a set of positive tendencies and attitudes towards identifying elements and patterns at level one. Created society. Environmental identity represents a positive emotional bond between person and place; In such a way that the person defines himself as a part of the place and in connection with the place. In fact, environmental identity and attachment to place and living environment, various aspects of the individual's relationship with the environment, conceptualization and connection and psychological connection of the individual with the environment from different aspects are examined. Ilam province is one of the cultural regions of Iran with a mountainous environment and natural landscapes, which to a large extent has highlighted the effects of identity and environmental belonging in the minds of citizens. Accordingly, in this study, the effects and role of social contexts such as people's family history, natural landscape of the city (mountainous, vegetation, waterfalls), religious beliefs, kinship and tribal relations, memories and memories related to The city of Ilam as well as social interactions on environmental identity have been studied and therefore the present study seeks to answer the main question of what are the social factors related to environmental identity among the citizens of Ilam?
Methodology
The study paradigm is positivist with a quantitative approach and descriptive survey. In terms of the purpose of the present study, it is fundamental, in terms of breadth of breadth, and in terms of time, a cross-sectional study. The statistical population of the present study is 580158 people over the age of 18 in all citizens of Ilam city. Due to the large number of statistical population and research logic, sampling was used. The Cochran's formula was used to determine the sample size, which were 384 people. Random cluster sampling was used to select the samples. A researcher-made questionnaire is made to collect information. In this study, data analysis was performed using SPSS and AMOS software at both descriptive and inferential levels. Credit validity of the research method and Cronbach's alpha coefficients were used to measure the reliability of the research instrument. For the variables, at least 0.72 for the social interaction variable and 0.84 for the environmental identity fluctuated, which also indicates high reliability. It is in variables.
Results and discussion
The results show that variables such as gender and age group do not have a significant statistical effect on environmental identity and it can be said that the observed difference is due to error. The results show that the mean scores of environmental identity were different in the five study groups and there was a significant relationship between the education of the respondents and their environmental identity. The results of the correlation between people's family history, social interactions, religious beliefs, kinship relations, memories and recollections with environmental identity are significant; but the city's natural landscapes (being mountainous, vegetation, waterfalls, etc.) and the environmental identity do not have a significant relationship. The results of regression coefficient show that the three variables of social interactions, relationships and kinship relations and relatives and memories and memorials related to Ilam city have entered the regression equation in order of importance. The value of T is significant for these three variables at 95%. Measurement criteria The Amos environmental identity factor model shows that the measurement model has a relatively good fit. The RMR index or root mean of the residual mean, the absolute GFI index, the AGFI absolute fit, the CFI adaptive fit index, and the Louis Tower (TLI) and the relative Chi-Square index show the overall improvement for the model.
Conclusion
It can be said that the city of Ilam, considering the unity and harmony of the city in terms of ethnic diversity and the fact that people raise livestock in rural and nomadic habitats around it, and the land and ancestral lands are relatively limited to this area, is considered a city. In this regard, customs and traditions also play an important and fundamental role in creating and strengthening the sense of belonging to the city under study, because many of these customs and roots have their roots in the thousands of years of ethnic life that

کلیدواژه‌ها [English]

 • environmental identity
 • Kinship relations
 • Spatial belonging
 • collective memories
 1. Asadi, A., Mawdudi, M. And Hosseinabadi, S. (2020). Modeling the relationship between urban vitality and the sense of spatial belonging in Qaen city, Quarterly Journal of Urban Planning, 11(40), 17-30. (In Persian)
 2. Brieger, Steven A. (2019). Social Identity and Environmental Concern: The Importance of Contextual Effects, Environment and Behavior, 51 (7), 828-855.
 3. Castells, M. (2001): The Emergence of Networking Society, translated by Aligian and Khakbaz, Tehran: New Plan. (In Persian)
 4. Clayton Susan D. (2012). Environment and Identity, The Oxford Handbook of Environmental and Conservation Psychology, Print Publication Date: Sep 2012Subject: Psychology, Social PsychologyOnline Publication Date: Nov 2012
 5. Coser, L. (1996) The Life and Thought of Sociological Elders, translated by Mohsen Thalasi, Scientific-Cultural Publishing.
 6. Edoward, R. (2017): Nietzsche in his book The Place and the Sense of Laccani, which is originally the doctoral dissertation of August and Jizu, the first critical works of modernism in the field of human and transnational geography.
 7. Falahat, M. S., (2006). The concept of spatial sense and its constituent factors, Journal of Fine Arts, 26, 56-77.
 8. Ghiasvand, Elham (2019). “The effect of social capital on the quality of life of residents of urban neighborhoods”, Chapter of Engineering Consulting Engineer, 45(2). 12-28. (In Persian)
 9. Giddens, A. (2006): Sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran, Ney Publishing, 16th edition. (In Persian)
 10. Habibi, Hadi (2018). “Analysis of the role of urban spaces in creating social capital”, Journal of Fine Arts, 3(2), 10-27. (In Persian)
 11. Hassani, Ali (2003). “A Study of Factors Affecting the Social Solidarity of Baloch Students in Relation to National Identity”, Faculty of Humanities, Tabriz, 7(10), 44-59. (In Persian)
 12. Hayati, Aqil (2019). Evaluation of the components of the identity of urban neighborhoods, master's thesis, geography and urban planning of Modares Teacher Training University.
 13. Javadi, Mahsa; Budagh, Mehrnaz; Makani, Vida (2015). “An Introduction to the Concept of Identity of the Human Environment Built by the Components of Place, Space, and Body”. Quarterly Journal of Urban Management. 14(4)1139-159. (In Persian)
 14. Kazemian, Gholamreza; Salehi, Ismail; Ayazi, Seyed Mohammad Hadi; Nozarpour, Ali; Imani Jajarmi, Hossein; Saeedi Rezvani, Navid and Abdollahi, Majid (2013). Urban Management: Fundamentals and Areas, Tehran, General Department of Social and Cultural Studies. (In Persian)
 15. Kopnina, H.(2012). The Lorax complex: Deep ecology, ecocentrism and exclusion. Journal Integration Environment Science. 9,  235–254.
 16. Lewicka, M. (2010). What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place attachment. Journal of environmental psychology, 30(1), 35-51.
 17. Majidzadeh, Y. (1991): History and Civilization of Ilam, Tehran, University Press. (In Persian)
 18. McAdams, D.P.; Olson, B.D. (2010). Personality development: Continuity and change over the life course. Annu. Rev. Psychol., 61, 517–542.
 19. Meijers, F.; Lengelle, R. Kopnina, H. (2016). Environmental Identity and Natural Resources: A Dialogical Learning Process, Academic Editor: Antonio A. R. Ioris.
 20. Mirgardar L., Hadi, L. F. (2018): The importance of spatial identity and its role in urban development, Tehran, Institute of National Studies, Iranian Civilization. (In Persian)
 21. Padilla, M. A. & Perez, W.(2003). “Acculturation, Social identity and Social Cognition: A New Perspective”. Hispanic Journal of Behavioral Sciences, 25(1), 35-55.
 22. Payton, M. Angela P. (2019), Influence of Place Attachment and Social Capital on Civic Action: A Study at Sherburne National Wildlife Refuge, master’s thesis of Natural Resources Science and Management Program, University of Minnesota.
 23. Rafian, Mojtaba and Seifai, Mahsa (2019). “Public Urban Spaces; Qualitative Review and Evaluation”, Journal of Fine Arts, 5(23), 35-42. (In Persian)
 24. Ralph, E. (2017): Location and sense of Lamkan, translated by Jalal Tabrizi, Simai Danesh Publications, Tehran, first edition. (In Persian)
 25. Saffari Nia, M. (2013): An Introduction to Urban Psychology, Tehran, Tisa Publications. (In Persian)
 26. Sharifi, Mohammad; Mohammad Hossein Ramasht; Mojtaba Rafieian; Yousef Ghavidel (2013). Identity of place and its perception with a geosystemic approach, geography and environmental planning, 24(2), 1-22. (In Persian)
 27. Shokooi, Hossein and Tabrizi, Jalal (2017). “The effect of technological urban modernization on creating a sense of possibility (case study: the new project)”, Teacher of Humanities-Space Planning and Planning, 7(2), 141-162. (In Persian)
 28. Sinirella (1997). Moving Towards a European Identity, Using Tajfel's Social Identity Theory and Using the Questionnaire, Relationship between National and European Identity among British and Italian Students, Journal of youth and society, 30(2).
 29. Town, R. (2016). Examines the ways that people find semantic belonging to the place, Journal of Planning Literature, 20(4).
 30. Warsi, Hamid Reza; Mehdi, Amel Bafandeh, Mohammadzadeh Mohammad (2017). “Investigating and analyzing the components of urban identity and its relationship with the place of spatial suspension of residents of the new city of Golbahar”, urban research and planning, 1(2), 17-36. (In Persian)
 31. Yelsedik et al. (2010). Religion as Identity: Toward Understanding the Dimension from a Social Identity Perspective, Journal of marriage and the family, 2(3), 199 – 209.
 32. Zarifpour Langroudi, A .; Alborzi, F .; Soheili, J. (2020). Explaining the role of urban views in creating attachment to place among citizens (case study: residential views of Tehran), Quarterly Journal of Urban Planning, 11(40), 217-232. (In Persian)