ارزیابی و سنجش شاخص‌های پایداری اجتماعی و نقش آن در رضایتمندی ساکنین شهر نورآباد با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و اکوتوریست، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و اکوتوریست، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

         پایداری اجتماعی شهری درگرو تأمین رفاه نسبی، مشارکت شهروندان، تحقق عدالت اجتماعی، امنیت و افزایش بینش اجتماعی برای همه اعضای جامعه است؛ که دست‌یابی به آن از آرمان­های مدیریت شهری است. هدف این پژوهش ارزیابی شاخص‌های پایداری اجتماعی و بررسی نقش این متغیر در رضایت‌مندی از زندگی در محلات شهر نورآباد است. حجم نمونه با بهره‌گیری از فرمول کوکران 382 برآورد و پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ به مقدار 897/0 محاسبه شد که نشان‌دهنده مطلوبیت ابزار پژوهش است. برای تجزیه ‌و تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها از آزمون آماری T-Test و جهت تبیین و مدل‌سازی اثرات نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزار های SPSS و AMOS استفاده گردید. در ابتدا وضعیت پایداری اجتماعی با آزمون T تک نمونه‌ای بررسی گشت که نتایج حاصل از این آزمون حاکی از آن است که وضعیت اکثر شاخص‌های پایداری اجتماعی در محدوده موردمطالعه در وضعیت قابل‌قبولی قرار ندارند و تمامی شاخص‌ها با میانگین 63/2 پایین‌تر از حد متوسط­اند. تحلیل یافته‌های منتج از مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر این نکته است که از بین شاخص‌های مورد سنجش پایداری اجتماعی عامل پیاده­مداری و سرزندگی شهری بیشترین بار عاملی را با وزن عاملی 78 /0 (با سطح معناداری بیش از 95/0) را دارا می‌باشد. درنهایت مشخص شد که بین پایداری اجتماعی و رضایت‌مندی ساکنین از محلات رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Evaluation of Social Sustainability Indicators and its Role in Satisfaction of Noorabad Residents Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

 • kamran dolatyarian 1
 • rasool Heydari 2
 • mohsen shaterian 3
1 MSc Student of Geography and Urban Planning, Kashan University
2 Associate Professor of Geography & Urban Planning, Kashan University
3 Professor of Geography & Urban Planning, Kashan University
چکیده [English]

           Urban social sustainability is based on the provision of relative welfare, citizen participation, and the realization of social justice, security, and increased social vision for all members of society. That achievement of its level is one of the most important goals of urban managers. The purpose of this study was to assess the social sustainability indicators in norabad city and examine the role of this variable in satisfying life in urban areas. The sample size was calculated using Cochran's formula of 382 questionnaires. The reliability of the research tool was estimated using Cronbach's alpha with a value of 0/879, indicating the utility of the questionnaire. For analyzing the descriptive and inferential statistics, t-test was used in SPSS software. Structural equation modeling in AMOS software was used to explain and model the effects. At first, the social sustainability status was tested by a single-sample T test. The results of the T-test showed that the majority of social sustainability indices were not in a satisfactory condition and all indicators were 2.63 lower than the average. Analysis of the results of structural equation modeling indicates that among the indices of social sustainability, pedestrian and urban vitality factors have the highest factor load with regression weight (0/78) and P-value (0/000). Finally, it was found that between social stability and satisfaction of residents from neighborhoods, the factor weight is 0.50 which indicates the confirmation of the research hypothesis and its significance.
Extended Abstract
Introduction:
        The city of Noorabad has been experiencing rapid population growth in recent decades, from a population of 2253 in 1345 to more than 71,000 in 1395. This increase in population has been a precursor of urbanization over urbanization. The high population growth of the city and its incompatibility with the physical state, together with the combination of rural texture and accession to the city, and the quasi-tribal and quasi-traditional status of the urban community have led to a certain social status of the city. Social sustainability of the city has undoubtedly strengthened the satisfaction of the urban environment. Therefore, in this study we investigate and explain the most desirable social sustainability indicators in relation to the planned and organic neighborhoods of Noorabad city with sub-indicators such as urban justice (social justice and social justice).
Methodology:
The method of this study is descriptive-analytical. The data were collected by field research and questionnaire and randomly distributed in Noorabad city. Descriptive and inferential analysis of data was done by T-Test in SPSS software and structural equation modeling in AMOS software was used to explain and model the effects.
Results and discussion:
        Findings of the second-order factor model show that pedestrian and urban vitality had the highest factor loadings of 0.78 and had a better position than the other indices. After that there is the educational factor which is in second place with 0.77 factor load. Urban justice factor with a factor of 0.76 ranked third, followed by public safety factors with a factor of 0.74, with a factor of 0.70, with a factor of 0.70, ranked fifth and sixth, a combined factor of social sustainability with a factor of 0.70. Includes four sub-indicators of sense of belonging with a factor of 0.93 social trust with a factor of 0.89 Social participation with a factor of 0.59 Social responsibility with a factor of 0.44 ranks seventh and economic factor with a factor of 0.40 in Ranked eighth, the aforementioned factor is divided into three sub-indices with 0.95 factor loadings of job satisfaction with 0.78 factor loadings and 0.76 factor loadings; It can be said that among the multiple factors of social sustainability in the city of Noorabad, the factor of urban vitality is more important than other factors in people's view and the research hypothesis that economic factor is the most important factor in the social sustainability of the city of Noorabad is rejected; Monthly purchasing power of regression weight 0.76 among economic variables job satisfaction, job satisfaction with regression weight 0.78 and among investment economic variables, satisfaction with capital investment in city with regression weight 0.46 was highest.
 Conclusion:
          The results of single sample T-test showed that Noorabad city is in a state of instability in terms of social sustainability indices. Also structural equation modeling was used to identify variables and factors affecting its social sustainability. Then, based on the theoretical foundations of the research, the second-order factor model was adjusted based on the six variables: hidden, economic, security, urban justice, pedestrian, and sense of belonging, social responsibility, social trust and social participation. Findings of the second-order factor model show that according to the citizens' viewpoint, pedestrian factor has the most factor with regression weight (0.78), followed by educational factor with regression weight (0.77). Regression weight (0.74) was ranked third in the public security variable, while the index of social security and the composite index (social trust, social participation, social responsibility, sense of belonging) were jointly ranked fourth (0.70).

کلیدواژه‌ها [English]

 • OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 • Sustainability
 • STRUCTURAL EQUATION
 • Modeling
 • NOURABAD CIT
 1. Boshagh Mohammad Reza, Seidai Sayed Eskandar, Jamini Davood, (2012) Social Housing Sustainability Analysis in Rural Areas, A Case Study of Azna Villages, Journal of Regional Planning, 2(5), pp:11-1.(In Persian)
 2. Bramley, G., Dempsey, N., Power, S., Brown, C., & Watkins, D. (2009). Social sustainability and urban form: evidence from five British cities. Environment and planning A, 41(9),pp: 2125-2142.
 3. Cicognani, E., Pirini, C., Keyes, C., Joshanloo, M., Rostami, R., & Nosratabadi, M. (2008). Social Participation ,Sense of Community and Social Being :A study on American Italian and Iranian University Student. Soc Indic. Res, (98),pp: 97-112.
 4. Colby, A., Beaumont, E., Ehrlich, T., & Stephens, J. (2003). Educating citizens: Preparing America's undergraduates for lives of moral and civic responsibility (Vol. 6). John Wiley & Sons.
 5. Cook, K. S. (2001). Trust in Society. New York: Russell Sage.
 6. Dempsey, N. Bramley, G,Power, S. Brown, C. (2011). The Social dimension of Sustainable development: Defining Urban social Sustainability, Sustainable development,19(5),PP: 289
 7. DFID (2002),Indicators for Socially Sustainable Development. http://livelihood. org/info/docs/wssd wssdindbr. Pdf.
 8. Egger, S. (2006). Determining a sustainable city model. Environmental Modelling & Software, 21(9),pp: 1235-1246.
 9. Fanni, Zohreh, Al-Boghbish, Davood (2018) Neighborhood Management and Social Sustainability of Urban Life, Case Study of Velenjak Neighborhood, Area One, Tehran Sociological Studies, 8(25), pp: 62-43. (In Persian)
 10. Feng, L., Xusheng, L., & DAN, H. (2009). Measurement indicators and an evaluation approach for assessing urban sustainable development: A case study for China's Jining City.
 11. Gates, R., & Lee, M. (2005). Definition of Social Sustainability. Director of Social Planning, in Consultation with the Manager of the Sustainability Group: Policy Report and Social Development to Vancouver City Council,pp: 1-6.
 12. Glasson, J., & Wood, G. (2009). Urban regeneration and impact assessment for social sustainability. Impact Assessment and Project Appraisal, 27(4),pp: 283-290.
 13. GTZ (2004).,Chance for Socially sustainable Development ,Programme Office for Development ,Programme Office for Social and Ecological Standards.
 14. Gundelach, B. , Freitag, M. )2014(. Neighborhood diversity and social trust: an empirical analysis interethnic contact and group-specific effects. Urban Studies Journal, Vol. 51(6),pp: 1236-1256.
 15. Hadi Zadeh Zargar, Sadegh, Nastaran, Mihan, Ghasemi, Vahid (2013) Evaluation of Social Sustainability Indicators Using Network Analysis Process, Journal of Applied Sociology, 2(3), pp: 173-155. (In Persian)
 16. Hosseini, Seyyed Hadi, Karimzadeh, Hossein, Mireh Mohammad (2011) Analysis of Sustainability Level of Development in Sabzevar, Geographical Studies of Arid Regions, 2(6), pp: 15-32. (In Persian)
 17. Hutchins, M.J. and J.W, Sutherland. (2008). An exploration of measures of social sustainability and their application to supply chain decisions, Journal of Cleaner Production, 16 (3),pp: 1688–1698.
 18. Jahanbakhsh, Esmaeil, Haghighian Mansour, Rakei Bonab, Neda (2018) Sociological Explanation of Social Sustainability in Tabriz Neighborhoods, Journal of Urban Research and Planning, 8(31), pp: 63-82. (In Persian)
 19. Jomehpour, Mohammad, Mokhlesian Sepideh (2015) The Level of Neighborhood Sustainability and its Relationship with Social Development in Nazi-Abad, Tehran, Human Geography Research, 49(2) pp: 425-411. (In Persian)
 20. Khoshfar, Gholamreza, Bargahi Reza, Karami, Shahab, (2014) Social Capital and Urban Sustainability, Case Study of Gorgan, Journal of Urban Studies, 8(1), pp: 20-3. (In Persian)
 21. Landorf, C. (2011). Evaluating social sustainability in historic urban environments. International Journal of Heritage Studies, 17(5),pp: 463-477. http://dx.doi.org/10.1080/13527258.2011.563788.
 22. Martakakita. M Broberg, A. Haybatollahi, H(2015).context-sensitive study of the social sustainability of Urban settings. Envirnment and planning,47.pp:1-24.
 23. McKenzie, S. (2004). Social Sustainability: Towards some Definitions. The Journal of Hawke Research Institute, (27), 23. Ecological Economics 48:pp: 369-384.
 24. Milligan, M. J. (1998). 'Interactional past and potential: the social construction of place attachment', Symbolic Interaction, 21:1, pp: 1-33.
 25. Moffat. I. Hanley. N. Wilson. M. D. (2001). Measur ing and modeling sustainable Development Taylor&Francis Press,London,first eddition,305 pages
 26. Ogbazi.J.U(2013) ,Alternative Planning approaches and the sustainable cities programme in Nigeria,Habitat International.N 40,pp: 109-118.
 27. Roca-Puig, V. (2019). The circular path of social sustainability: An empirical analysis. Journal of cleaner production, 212, pp: 916-924.
 28. Safari, Ali Akbari, Masoud, Jamini, Davood (2015) Spatial Distribution of Social Sustainability Indicators in Rural Settlements of West Iran, Case Study, Oramanat Zone of Kermanshah Province, Regional Planning Quarterly, 6( 24),  pp:141-152. (In Persian)
 29. Sarai, Mohammad Hossein, rousta, Mojtaba, Asadi, Amir, (2013) Social Sustainability Assessment in Jahrom Neighborhoods, Zagros Journal of Geography and Landscape Planning, 5(15), pp: 15-1. (In Persian)
 30. Shakoui, Hossein, (2003), New Perspectives on Urban Geography, Tehran: Position Publications. (In Persian)
 31. Shiae, Esmaeil, Daneshpour, Seyed Abdollahadi, Rousta, Maryam (2014) Modeling Spatial Indicators of Social Sustainability Using Delphi Method and Shannon Technique, Arman Shahr Architecture and Urban Development,2(19), pp: 129-119. (In Persian)
 32. Sklair. L and Miller. D. (2010). Capitalist globalization, corporate social responsibility and social policy Critical Social Policy , pp:180-390.
 33. Stedman, R. C. (2003), 'Is it really a social construction? The contribution of physical environment to Sense of place', Society and Natural Resources, 16, pp: 671-685.
 34. Teymouri, Iraj, Rahmatollah, Farhoudi, Rahnemaei, Mohammad Taghi, Gharakhloo, Mehdi (2012) Assessment of Social Sustainability Using Fuzzy Logic, Case Study of Tehran, Geography (Quarterly Journal of Iranian Geography Association), 10(35),pp: 19-19.
 35. United Nations. (2014). Building a more sustainable world through education. http://www. doe. ir/.
 36. Vallance, S., Perkins, H. C., & Dixon, J. E. (2011). What is social sustainability? A clarification of concepts. Geoforum, 42(3),pp: 342-348.
 37. Weingaertner, C., & Moberg, Å. (2014). Exploring social sustainability: Learning from perspectives on urban development and companies and products. Sustainable Development, 22(2),pp: 122-133.
 38. Williams, Katie, et al. (2001). Achieving Sustainable urban form” , E &FN Spon, Form: Evidence from Five British Cities, Environment and Planning, A, (41), pp: 21-25.
 39. Yu, X. J., & Ng, C. N. (2007). Spatial and temporal dynamics of urban sprawl along two urban–rural transects: A case study of Guangzhou, China. Landscape and Urban Planning, 79(1),pp: 96-109.
 40. Zellner. Moira & et al, (2008). A new framework for urban sustainability assessment: Linking complexity, information and policy ,computers, Enviroment and urban systems, article in press, pp: 1-9.