تاثیر نوع سازماندهی مجتمع های مسکونی بر ایجاد پدیده ی جزیره گرمایی نمونه موردی: مجتمع های مسکونی میان مرتبه ی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه ازاد شیراز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

در نیم قرن اخیر، به‌ویژه در کلان‌شهرهای کشور با افزایش جمعیت شهرنشین ساخت بی‌رویۀ مجتمع‌های مسکونی رواج بیشتری یافته‌است. این مسئله افزایش دمای هوای مناطق شهری نسبت به حومه شهر و مناطق روستایی را به همراه داشته‌است. از آن‌جایی که فرم سازماندهی مجتمع‌های مسکونی در ایجاد شرایط آسایش محیطی نقش بسزایی را ایفا می‌کنند، این پژوهش با هدف دستیابی به آسایش حرارتی و کاهش اثرات پدیدۀ جزیرۀگرمایی در فضای ایجاد شده به واسطۀ مجتمع‌های مسکونی میان‌مرتبه، به دنبال ارائۀ فرم بهینه مجتمع‌های مسکونی برای شهر شیراز می‌باشد. از این رو فرضیۀ پژوهش با تمرکز بر فرم مجتمع‌های مسکونی و تاثیر عوامل اقلیمی موثر بر آن که تاثیر بسزایی در تعیین و ایجاد شرایط آسایش حرارتی بیرونی در فضای باز شهری دارد، شکل گرفته‌است. در این راستا، روش تحقیق به کار رفته در این مقاله به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش‌شناسی، روش تحقیق کمی است. لذا تحقیق بر پایۀ‌ دو راهبرد استدلال منطقی تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه‌ای از یک سو و سنجش کمی، بر پایۀ نرم‌افزار (نسخه Envi-met 4 Basic) از سوی دیگر بنا شده‌است. این پژوهش به تحلیل و مقایسه شش الگوی متفاوت فرم در شهر شیراز پرداخته‌است. از این رو داده‌های دمایی 12 ظهر 1تیر ماه 1397 به عنوان انقلاب تابستانی مبنای ارزیابی و مورد استفاده قرارگرفته‌است. معیارهای مورد سنجش عبارتند از: متغیرهای اصلی آسایش حرارتی بیرونی نظیر، دمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت باد و دمای متوسط تابشی. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پلان های خطی و مجموعه‌ای منظم در 3 معیار دمای معمولی، رطوبت نسبی و سرعت باد مطلوب‌تر عمل کرده‌اند. پلان های مرکزی تک عنصری و مرکزی چندعنصری دارای رفتار مشابه و در ردۀ بعد قرار گرفتند و نامطلوب ترین وضعیت متعلق به فرم مجموعه‌ای نامنظم می‌باشد. این در حالیست که بهترین وضعیت در دمای متوسط تابشی متعلق به پلان مرکزی تک عنصره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Residential Complex Organization on Heat Island Phenomena in Residential Areas. Case Study: Mid-rise Residential Complex in Shiraz

نویسندگان [English]

 • ali akbar Heidari 1
 • malihe Taghipour 2
 • neda ghahreman izadi 3
2 azad university
3 islamic azad university of shiraz
چکیده [English]

In recent years, with the increase in the population of cities, urban construction has also increased and as a result, a variety of industrial activities have been developed in them. This has led to the formation of phenomena known as climate wisdom in cities, which has become a major issue in science today. Since the shapeof the organization of spaces in urban blocks plays a significant role in shaping this, so the present study examines the impact of the shape and shape of residential buildings as the most important constituent components of urban blocks. The issue concerns the formation of thermal islands. this study aims to achieve thermal comfort and reduce the effects of heat island phenomena in the space created by mid-rise residential complexes in order to Provide the optimum form of residential complexes for Shiraz. In this regard, the research method used in this article is applied research in terms of purpose and in terms of methodology, quantitative research method is used. Therefore, the research is based on two logical reasoning strategiesin one hand for analyzing library resources is used and on the other hand quantitative measurement is done by using basic form of Envi-met 4 Software. This study has analyzed and compared six different organization in the Shiraz. Hence the temperature data of 12 noon 1 July 1397 has been used as the basis for the summer revolution. The results show that the best condition at the average radiant temperature belongs to the single element central plan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizing
 • Residential Complex
 • Thermal Island
 • Envi-met
 1. 1-      Ahmadi Vanahri, Armaghan, Ghaffari, Ali, Tahabaz, Mansoureh, (2017): "Evolution of the body of the city and its thermal reflection Case study: Isfahan", journal of Architecture and Urban Planning - No. 17.

  2-      Akbari, H., Rose L. S., (2008): "Urban surfaces and heat island mitigation potentials:, Journal of the Human-Environmental System, 11: 85-101.

  1. 3 -Alijani, Bohlool, Toulabi Nejad, Meysam, Sayadi, Fariba, (2017): "Calculation of thermal island intensity based on the studied urban geometry: Bagh alley neighborhood of Tabriz", Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, Fourth Year, Issue, Fall 3, 2017, Pages 99-112.

  3-      Allegrini, Jonas, Carmeliet, Jan, (2018): "Simulations of local heat islands in Zürich with coupled CFD and building energy models", Urban Climate Volume 24, Pages 340-359.

  4-      Amiri, Reza, Alim Mohammadi, Abbas, Alavi Panah, Seyed Kazem, (2007): "Study of spatio-temporal variability of heat in relation to land use in the urban area of Tabriz using Landsat ETM + data and thermal and reflective TM, environmental, Thirty-third year, No. 43, Fall 2007, pp. 107-120.

  5-      Arbabi A., Yousefi A., (2010): "a Survey on climatological elements (temperature, precipitation and relative humidity) impact on climatological changes in big city of Tehran and formation of heat islands in the last two decades", The 1 st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University - Mashad Branch, Iran, 26-28 April 2010.

  6-      Atkinson, B W, (2003): "Numerical modelling of urban heat-island intensity", Journal of Boundary Layer Meteorology, 109(3), 285-310.

  7-      Azizi, Ghasem, (2005): Climate Change, Qoms Publications, Tehran.

  8-      Azizi, Ghasem, Shamsipour, Ali Akbar, Mahdian Mahforozi, Mojtaba, Miri, Morteza, (2013): "Influence of the intensity of the urban heat island of Tehran from synoptic patterns, environment, year 39, number 4, pages 55-66.

  9-      Biddulph, Mike, (2007): "Introduction to Residential Layout, Amsterdam", Architectural Press.

  10-  Bottyan, Z., Unger, J, (2003): "A multiple linear statistical model for estimating the mean maximum urban heat island", Theor. Appl, Climatol, 75, 233–243.

  11-  Cambi, Enrico,(2003), ‎Tipologie residenzia con pa

  12-  Chen, W., Zhang, Y., Gao, W., Zhou, D, (2016): "The Investigation of Urbanization and Urban Heat Island in Beijing Based on Remote Sensing", Journal of Social and Behavioral Sciences 216, 141 – 150.

  13-  Chiara, J, D, & Crosbie, M, J, (1999): "Time-saver Standards for building Types:, New York": McGraw-Hill pub.

  14-  Debbage, N, Shepherd, J.M. (2015): "The urban heat island effect and city contiguity", Computers, Environment and Urban System, Vol. 54.

  15-  Duana, Shuangping, Luob, Zhiwen , Yangc, Xinyan, Li,Yuguo, (2019): "The impact of building operations on urban heat/cool islands under urban densification: A comparison between naturally-ventilated and airconditioned buildings" , Applied Energy, Volume 235, Pages 129-138

  16-  Einifar, Alireza, Ghazizadeh, Seyedeh Neda, (2010): "Typology of Tehran residential complexes with open space criteria", Armanshahr, No. 5.

  1. 18-Farhadi, Hamed, Faizi, Mohsen, Sanaieian, Hanyieh, (2019): "Mitigating the urban heat island in a residential area in Tehran: Investigating the role of vegetation, materials, and orientation of buildings", Sustainable Cities and Society, Volume 46, , 101448
  2. 19- Gartland, L, (2010): "Heat Island: understanding and mitigating Heat in Urban Areas", Routledge.
  3. 20- Ghazanfari Moghadam, Mohammad Sadegh, Alizadeh, Amin, Naseri Moghadam, Mahyar, Farid Hosseini, Alireza, (2010): "Study of the effect of urban heat island on the trend of climate change in Mashhad", Journal of Water and Soil, Volume 24, Number 2, June and July, pp. 366 - 359.
  4. 21- Hove, L. W. et al, (2015): "Temporal and spatial variability of urban heat island and thermal comfort within the Rotterdam agglomeration",  Building and environment. Vol. 83.
  5. 22-Karami Rad, Sina, Aliabadi, Mohammad, Habibi, Amin, (1397): "Assessing the effect of urban geometry on external thermal comfort conditions at the micro-climate scale"; consecutive issue 29. Year 8.
  6. 23-Karlessi T., Santamouris M., Synnefa A., Assimakopoulos D., Didaskalopoulos P., Apostolakis K., (2010): "Development and testing of PCM doped cool colored coatings to mitigate urban heat island and cool buildings", Building and Environment, Pp 1-10.
  7. 24- Khaledi, Shahriyar, (1374), Applied cllmatology, Qoms Publishing.
  8. 25- Khan, A., Chatterjee, S, (2017): "Numerical simulation of urban heat island intensity under urban–suburban surface and reference site in Kolkata, India", Journal of Modeling Earth Systems and Environment, 2-71.
  9. 26- Kuang, W., Yang, T., Liu, A., Zhang, C., Lu, D., Chi, W., (2017): "An Eco City model for regulating urban land cover structure and thermal environment: taking Beijing as an example", Sci. China Earth Sci. 60 (6), 1098–1109.
  10. 27- Li, H., Zhou, Y., Li, X., Meng, L., Wang, X., Wu, S., Sodoudi, S, (2018): "A new method to quantify surface urban heat island intensity", Science of the Total Environment, 624, 262–272.
  11. 28- Loupa, G. et al, (2016): "Energy flux parametrization as an opportunity to get Urban Heat Island insights: the case of Athens, Greece (Thermopolis 2009 Campaign)",  Science of the Total Environment, Vol. 542.
  12. 29- Lowe, s. A, (2016): "An energy and mortality impact assessment of the urban heat island in the US", Environmental impact Assessment Review, vol. 56.
  13. 30- Mahdeloei S., Hamidi Farahani F., Shakori M.J., (2012): "The role of roof gardens in saving energy and reducing the heat island phenomenon", Annals of Biological Research, 3 (4):1704-1707.
  14. 31- Malakooti, H., (2010): "Meteorology and air-quality in a mega-city: application to Tehran, Iran, PhD Dissertation of École des Ponts ParisTech", Universite Paris Est.
  15. 32- Mi, Z., Guan, D., Liu, Z., Liu, J., Viguié, V., Fromer, N., Wang, Y, (2018): "Cities: the core of climate change mitigation", Journal of Cleaner Production 207, 582-589.
  16. 33- Moradzadeh, Mohammad, (1999): Physical Simulation of a Heat Island and Temperature Pattern, M.Sc. Thesis, Institute of Geophysics, University of Tehran.
  17. 34-  Motamedi, Mina, (2003): A Study of the Interaction between Local (Mountain) Tours and the Heat Island Phenomenon in Tehran, Master Thesis in Meteorology, Institute of Geophysics, University of Tehran.
  18. 35- Mousavi-Baygi, Ashraf M., Miyanabady A., (2010): "The Investigation of Tehran’s Heat Island by using the Surface Ozone and Temperature Data", International Journal of Applied Environmental Sciences, Vol. 5, No. 2, pp. 189–200.
  19. 36- Mousavi Baigi, Mohammad, Ashraf, Samaneh, Farid Hosseini, Alireza, Mianabadi, Ameneh, (2012): "Study of the thermal island of Mashhad using satellite images and fractal theory, Geography and Environmental Hazards", Volume 1, Number 1 ,pp. 35-49.
  20. 37-Oberndorfer E., Lundholm J., Bass B., Coffman R.R., Doshi H., Dunnett N., Gaffin S., Kohler M., Liu K.K.Y., Rowe B., (2007): "Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services", BioScience, 57(10): 823-833.
  21. 38- Oke, T. R. (1973): "City size and the urban heat island", Atmos, Environ., 7, 769–779.
  22. 39- Onishi, A., Cao X., Ito T., Shi F., Imura H., (2010): "Evaluating the potential for urban heat-island mitigation by greening parking lots", Urban Forestry & Urban Greening, pp. 1-10.
  23. 40-Parsaee, Mojtaba, Mastani Joybari, Mahmood , A. Mirzaei, Parham, Haghighat, Fariborz,(2019): "Urban heat island, urban climate maps and urban development policies and action plans", Environmental Technology & Innovation Volume 14, 100341
  24. 41- Peymanorad, Amir Hossein, (2015): "Study of the form of urban blocks with the approach of external thermal comfort in Tehran", Master Thesis, Supervisor: Nazanin Nasrollahi, Ilam University.
  25. 42-Pfeifer, Günter. & Brauneck, Per. (2008): "Courtyard Houses: A Housing Typology", Berlin, Springer.
  26. 43- Polyzoides, Stefanos. & Sherwood, Roger & Tice, James, (1992): "Courtyard Housing in Los Angeles: A Typological Analysis",Princeton, Architectural Press.
  27. 44- Pompeii W.C., Hawkins T.W., (2011): "Assessing the Impact of Green Roofs on Urban Heat Island Mitigation: A Hardware Scale Modeling Approach", the Geographical Bulletin 52: 52-61.
  28. 45-Price, A, Jones, E.C, Jefferson, F, (2015): "Vertical Greenery Systems as a Strategy in Urban Heat Island Mitigation. Water, Air, & Soil Pollution", vol. 226, no 8.
  29. 46-Ramezani, Bahman, Dokht Mohammad, Seyed Maryam, (2010): "Knowledge of the spatial boundary of the formation of a heat island in the city of Rasht", Journal of Urban Research and Planning, first year, first issue, pages 64-49.
  30. 47-Rangzan, Kazem, Firoozi, Mohammad Ali, Taghizadeh, Ayub, Mehdizadeh, Ramin, (2013): "Study and analysis of land use role in the formation of thermal islands using S.R and GIS : Case study: Ahvaz", the first seminar National Application of GIS Economic, Social and Urban Planning, Tehran.
  31. 48- Ranjbar Saadatabadi, Abbas; Azadi, Majid; Ali Akbari Beidakhti, Abbas Ali; Sadeghi Hosseini, Seyed Alireza; (2005): "Case Study of Tehran Heat Island and its Numerical Simulation", Journal of Earth and Space Physics, Volume 31, Number 1, Pages 63-78.
  32. 49-  Rosenfeld A.H., Akbari H., Romm J.J., Pomerantz M., (1998): "Cool communities: strategies for heat island".
  33. 50- Savio, P., and Team, (2006): "Mitigating New York City’s Heat Island with Urban Forestry, Living Roofs, and Light Surfaces, New York City Regional Heat Island Initiative Final Report", New York State Energy.
  34. 51- Savio, Y., (2006): "Measures to Mitigate Urban Heat Islands", Quarterly Review, vol.18.
  35. 52- Secretariat of the Supreme Council of Urban Planning and Architecture of Iran, (2004): Regulations of Urban Planning and Architecture and Civil Development Plans, Iran Development, Tehran.
  36. 53- Schneider, Friederike, (1997): "Floor Plan Atlas, Housing,Basel", Boston, Birkhäuser.
  37. 54- Shahmohamadi P., Cubasch U., Sodoudi S., Che-Ani A.I., (2012): "Mitigating Urban Heat Island Effects in Tehran Metropolitan Area", Chapter 11 of the book: Air Pollution – A Comprehensive Perspective.
  38. 55- Shamsipour, Ali Akbar, Mahdian Mahforozi, Mojtaba, Akhavan, Hanieh; Hosseinpour, Zeinab, (2012): "An Analysis of the Daily Behavior of the Heat Island of Tehran ", Environmental Science, Volume 38, Number 4, Pages 45-56.
  39. 56- Shokri Kouchak, Saeed, Behnia, Abdolkarim, (2011): "The effect of island warming phenomenon on local climate change in the metropolis of Ahvaz, Irrigation Science and Engineering", Journal of Agriculture, Volume 34, Number 1, Pages 35-43.
  40. 57- Small, C., & Miller, R. B, (1999): "Monitoring the Urban Environment from Space", Lamont Doherty Earth observatory. NY, USA: Columbia University Palisades.
  41. 58- Smith, C., Levermore, G, (2008): "Designing urban spaces and buildings to improve sustainability and quality of life in a warmer world, Energy Policy", 36: 4558–4562.
  42. 59- Solecki W.D., Rosenzweig C., Pope G., Parshall L, Wiencke M., (2008): "The Current and Future Urban Heat Island Effect and Potential Mitigation Strategies in the Greater Newark", New Jersey Region, United States Department of Energy (DOE).
  43. 60- Sundborg, A, (1950): "The local climatological studies of the temperature conditions in an urban areaTellus", 2, 222-232
  44. 61- Suomi, J., Käyhkö J., (2010): "The impact of environmental factors on urban temperature variability in the coastal city of Turku", SW Finland, International Journal of Climatology, DOI: 10.1002/joc.2277.
  45. 62-Swain, S., Therivel, R., (2014): "Environmental impacts of civil emergency plans and their exemption from SEA", Journal of Environmental Assessment Policy and Management, 16(3), 1-16.
  46. 63- Synnefa, A., Karlessi T., Gaitani N., Santamouris M., Assimakopoulos D.N., Papakatsikas C., (2011): "Experimental testing of cool colored thin layer asphalt and estimation of its potential to improve the urban microclimate", Building and Environment, 46: 38-44.
  47. 64-Taghipour, Maliheh, (2014): "The role of spatial permutation in environmental design on social interaction of residents, residential complexes in Shiraz", PhD thesis, Supervisor: Hossein Soltanzadeh, Islamic Azad University of Tehran Markaz.
  48. 65- Vardoulakis, E. Karamanis, D. Mihalakakou, G, (2014): "Heat island phenomenon and cool roofs mitigation strategies in a small city of the elevated tempertures", Advance in Buiding Energy Research, Vol. 8, no. 1.
  49. 66- Yue, Wenze, Liu, Xue, Zhou, Yuyu, Liu,Yong , (2019): "Impacts of urban configuration on urban heat island: An empirical study in China mega-cities", Science of The Total Environment, Volume 671, Pages 1036-1046.