ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری با رویکردی آینده پژوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه شاخص پژوه

2 شاخص پژوه

چکیده

محیط طبیعی بستر توسعه پهنه های شهری محسوب می شوند و ارتباط تنگاتنگی میان نحوه حیات شهر و فعالیت های شهروندان با کیفیت های زیست محیطی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری با رویکردی آینده پژوهانه بوده است. به منظور دستیابی به این هدف، علاوه بر سطح بندی زیست پذیری بافت، به گونه شناسی وضعیت زیست پذیری بافت پرداخته شد. همچنین به تشریح نقش عوامل فرامحلی(کلان) در ساختار بافت شهر زنجان پرداخته شد برای دستیازی به این هدف، مباحث نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات تحلیلی مورد نیاز به طرق مشاهده میدانی(مصاحبه با شهروندان ساکن بافت و خبرگان و متخصصین امر) جمع آوری گردید. همچنین به فراخور نیاز تحقیق از نرم افزارهای SPSS, Lisrel برای آماده سازی و پردازش داده های مورد نیاز استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد محلات شمالی واقع درشهر زنجان وضعیت بهتری از شاخصهای زیست پذیری نسبت به پهنه جنوبی بافت شهر دارند. همچنین در این پژوهش پنج گونه مختلف با توجه شرایط حاکم بر زیست پذیری محلات شناسایی گردید که هر از این گونه ها زمینه مناسبی برای ارائه راهبردهای زیست پذیری ارائه نمودند. در این پژوهش به تحلیل عوامل فرا محلی و نقش موثر آن بر زیست پذیری بافت در مقیاس کلان پرداخته شد و نتایج نشان داد که زیست پذیری و تحلیل آن؛ بالاخص درمحلات مساله دار و فرسوده ؛ علاوه بر مسائل اقتضایی و محلی بافت،در مقیاس فرا محلی نیز مورد تبیین قرار گیرد. در نهایت بر مبنای گونه شناسی صورت گرفته به ارائه راهکارهای متناسب با محلات، با راهبرد آینده پژوهی در جهت تعدیل شکاف زیست پذیری بافت اقدام گردد.واژگان کلیدی: زیست پذیری- زیست پذیری شهر - کیفیت زندگی شهری

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ارائه مدلی جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهری با رویکردی آینده پژوهانه

نویسندگان [English]

 • mohammad reza jabbari 1
 • mohammadreza jabbari 2
1 shakhes pazhouh
2 shakhespazhouh
چکیده [English]

هThe natural environment is the basis for the development of urban areas and there is a close relationship between the way of life of the city and the activities of citizens with environmental qualities. The purpose of this study was to provide a model to improve the quality of urban life with a futuristic approach. In order to achieve this goal, in addition to leveling tissue viability, the typology of tissue viability was studied. Also, the role of trans-local (macro) factors in the texture structure of Zanjan city was explained. Order) was collected. Also, according to the research needs, SPSS and Lisrel software were used to prepare and process the required data. The results showed that the northern neighborhoods located in Zanjan have a better situation of livability indicators than the southern part of the city. Also, in this study, five different species were identified according to the conditions governing the livability of neighborhoods, each of which provided a suitable context for presenting livability strategies. In this study, trans-local factors and its effective role on tissue viability on a large scale were analyzed and the results showed that its viability and analysis; Especially in problematic and worn areas; In addition to contingency and local issues, the texture should also be explained on a trans-local scale. Finally, based on the typology, solutions appropriate to the neighborhoods should be presented, with a future research strategy to moderate the tissue viability gap.Keywords: livability - urban livability - quality of urban life.Keywords: livability - urban livability - quality of urban life.
One of the new phenomena of twentieth century urbanization is the expansion of urbanization and increasing problems of urban life. This form of urbanization, which was the product of the developments of the Industrial Revolution, appeared in the early twentieth century and during the mentioned century, especially in the late twentieth century. Became the predominant form of urbanization; But the process of urbanization has had very negative consequences for residents. Serious threat to the environment, increasing urban poverty and informal housing on the outskirts of cities, lack of infrastructure and urban services such as water supply and housing supply, economic and social inequality and other issues, especially in Iran due to rapid population growth in There are more acute urban areas. The natural environment is the basis for the development of urban areas and there is a close relationship between the way of life of the city and the activities of citizens with environmental qualities. The purpose of this study was to provide a model to improve the quality of urban life with a futuristic approach. In order to achieve this goal, in addition to leveling tissue viability, the typology of tissue viability was studied. To achieve this goal, theoretical discussions were collected through library studies and the collection of analytical information required through field observations (interviews with Baft residents and experts). The statistical population studied in this study includes residents of Zanjan and private sector managers involved in city affairs and city planning. According to the 2011 census, Zanjan has 3 urban areas and a population of 386,851. Due to the high number of areas in Zanjan and the objectives of the research and the clarity of the research, it is not possible to study the entire statistical population, so the sampling method and determining the sample size in qualitative variables, using Cochran's formula to study Zanjan and its areas Has been. First, the sample size in the study area was calculated based on the Cochran sampling formula of 384 people and then a proportional quota was allocated to each of the three urban areas, based on the population. In this study, in order to achieve the objectives of the research, a questionnaire based on the literature on livability has been used. It should be noted that the questionnaire in three communities (1- citizens 2- experts, specialists and experts (including university professors, researchers, managers and deputies of municipalities, urban planning, managers and private sector professionals involved in the city and urban planning and ... ) Was drafted.
The mentioned questionnaires are arranged in a five-choice scale. Also, the community of experts, specialists and experts from the group of university professors, PhD students in urban geography and related fields of urban management, researchers in national and free Islamic universities, and private sector professionals involved in urban affairs and urban planning. .. were selected through snowball sampling. The reliability of the questions of urban livability analysis at the macro level, which includes macro-physical factors (including 7 questions), macroeconomic factors (including 3 questions), macro-social factors (including 2 questions) and macro-environmental factors (including 7 questions) respectively / 879 0, 0.937, 0.856 and 0.914 were obtained. Also, urban biodegradability analysis at the micro level, which includes physical factors (including 60 questions), economic factors (16 questions), social factors (25 questions) and environmental factors (including 37 questions), respectively 0.906, 0.908, / 884 0 and 0.912 were obtained. In order to analyze the data, exploratory factor analysis by Spss23 statistical software was used to level the city of Zanjan, and structural equations and confirmatory factor analysis by LISREL statistical software were used to analyze the effect of micro and macro factors. Among the proposed factors (7 factors in the physical cluster); (3 factors in the economic cluster); (2 factors in the social cluster); (7 factors in the environmental cluster) were identified and finalized. Based on the findings of the theoretical literature, macro-structures were classified into four dimensions and 21 indicators (seven indicators related to physical dimension, three indicators related to economic dimension, 2 indicators related to social dimension and 9 indicators related to environmental dimension) and based on research question. Regarding the study of the factors affecting the viability of Zanjan city, each of these variables affecting the viability of the tissue is measured according to the results of the structural equation model. In the first stage, the beta coefficient of each of the four dimensions related to the macro-viability structures of Zanjan city and the items related to each dimension were calculated. The four physical, economic, social and environmental dimensions with a factor load (non-standard) of 0.92, 0.92, 0.82 and 0.82, respectively, affect the macro-living factors of Zanjan.
This study considers urban livability and its reproduction mechanism under the influence of forces (macro and contingent-local) that determine the prevailing status of livability in the region. In other words, like any other urban phenomenon, there are many superior forces behind the instability and wear and tear of urban structures, and paying attention to these forces is one of the main and pivotal tasks of planners in the 21st century. Therefore, the purpose of proposing a livability approach in Zanjan in this study; It has been expected to reach a process in which, in addition to recognizing the situation governing the livability of Zanjan; To analyze the structure and mechanisms affecting macro and micro on the situation governing the livability of Zanjan city by recognizing these forces, the existing text (city) is changed and through this, different conceptual spaces are produced in the city and gradually These spaces establish a meaningful connection with the social structure and actions of their actors; Because such spaces today challenge the sustainability of many contemporary cities.
The present study combines the livability approach with two objective dimensions: access to urban infrastructure, security, and options.

کلیدواژه‌ها [English]

 • زیست پذیری
 • زیست پذیری شهر
 • کیفیت زندگی شهری
 1. APA(2013), PA Event: Planning for Livable Communities, http://planningpa.org
 2. Bourdin, A. (2008). Gentrification: un concept à déconstruire, Espaces et sociétés. La genrification urbaine, (1-2): 23-37.
 3. Bandar Abad, Alireza Ahmadinejad, Fatemeh. (2015). Evaluation of quality of life indicators with emphasis on the principles of livable city in District 22 of Tehran. Journal of Urban Research and Planning 74-55.
 4. Bazazzadeh Dadashpour, Hashem, Matouf, Sharif. (2015). Investigation and Analysis of Key Factors Affecting Regional Development with a Regional Futurism Approach, Case Study: West Azerbaijan Province, Iran. Journal of Spatial Planning (Geography). 4 (2): 57-40.
 5. Bastier, Jean and Darz, Bernard (2019), City; Translated by Ali Ashrafi, Art Publications, first edition, Tehran
 6. Bandarabad, Alireza (2014), Evaluation of quality of life indicators with emphasis on the principles of livable city, Journal of Urban Research and Planning, Fifth Year, Issue 16, Spring
 7. 7.       Cobb. C. (2012), measuring Quality of life. 2000, the new politice of work family: and commity. David Callahan and Stephen. B. Heintz. Eds CALIFORNIA PRESS,
 8. Dadashpour, Hashem. Roshani, Saleh (2018); Identifying Factors Affecting the Quality of Residential Environment in Old Neighborhoods: A Case Study of Sangalaj Neighborhood in Tehran, Iranian Islamic City Studies Quarterly; 10: 66-51.
 9. 9.      Dustand, K(2007), creating  an Indicator  of liveability: The Neighbourhood  Liveability Asssessment  survey (NLAS), paper prepared  for European urban  research  Association  (EURA) conference, 12-14september , Glasgow,Scotland.
 10. Farber ,Nicholas .et,al(2015), Aging inPlace:A State Survey of Livability Policies and Practices, With Jana Lynott, AICP; Wendy Fox-Grage; and Rodney Harrell, PhDAARP Public Policy Institute.
 11. Ghaffarian Bahrman, Prizadi, Taher (2016) Spatial analysis of livability of urban areas studied: District 18 of Tehran, Journal of Environmental Research. 7 (14): 45-58.
 12. Hafiz Nia, Mohammad Reza, (2014). Introduction to Research Methodology in Humanities, 16th Edition, Tehran, Samat Publications.
 13. Habibi, Davood, Qashqaei, Reza, Heidari. Farzad. (2015). A Look at the Characteristics and Criteria of Zishtzab City, International Conference on Urban Planning and Architecture, Islamic Azad University, Tabriz Branch.
 14. Habibi et al., Kiomars (2011), Evaluation of the effects of urban development plans on deconstruction and quality improvement of the ancient Iranian city; Iranian-Islamic City Quarterly, No. 4, Summer.
 15. Jacobs.et,al,Allan(1987), Toward an Urban Design Manifesto, APA JOURNAL
 16. Khorasani, Mohammad Amin. (2011). Explaining the livability of rural suburban areas with the quality of life approach of a case study of Varamin city, PhD thesis in geography on rural planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran.
 17. Khorasani, Mohammad Amin (2013), Assessing and evaluating the components of livability in rural suburban areas (Case study: Varamin city); Rural development. 5 (1): 95-81.
 18. Khairuddin, Reza (2015). Analysis of spatial developments in metropolises in relation to oil price changes in Iran (Case study: Tabriz metropolis); Scientific-Research Journal of Iranian Scientific Association of Architecture and Urban Planning. 6 (4): 88-69.
 19. Khakpour, Baratali, Arfai, Javad, (2013), Urban Future and Future Cities, The First National Conference on Futurology.
 20. Kashef, Mohamad. (2016). Urban livability across disciplinary and professional boundaries. Frontiers of Archhitectural  Resaerch,  https://www.researchgate.net/publication
 21. Karimian, Tajuddin (2016), Spatial Inequality in the Process of Physical Expansion of Tehran; PhD thesis, Department of Geography and Urban Planning; Kharazmi University of Tehran
 22. Larice, M,Z (2015) “great neighborhoods: the livability and morphology high density neighborhoods in urban north America”, PHD
 23. Larice, Michael.(2015)Great Neiborhoods: The Livability  and morphology of High density
 24. 24.  Meshkini et al., Abolfazl (2014); An Introduction to Urban Dispersion (Urban Creep), University Jihad Publications; Kharazmi unit.
 25. Newton, p.(2012), Liveable  and  Sustainable? Socio-Tecchnical   challenges for Twenty-First-cntury cities, Journal  of urban Technology, Vol.19,pp81-102
 26. Prizadi, Tahir. Bigdeli, Leila (2016). Vitality Assessment of Neighborhoods in District 17 of Tehran Municipality, Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, Third Year, No. , Spring.
 27. Poor Mohammadi, Mohammad Reza, Hosseinzadeh Dalir, Karim, Ghazbani, Rasoul, Zali, Nader, (2015). Re-engineering the planning process with emphasis on the application of foresight, geography and development, No. 20, Winter, pp. 58-37.
 28. Poor Mohammadi et al., Mohammad Reza (2014), An Analysis of Social Desirability and Its Impact on Housing (Case Study: Dilapidated Texture of the City), Journal of Urban Research and Planning. 5 (17): 31-1.
 29. Qasri et al., Mohammad (2011), The effect of land type and amount of land use in the formation of spatial pattern of delinquency, a case study, drug-related crimes in the central part of Tehran; International Geopolitical Quarterly, 7 (3): 204-174 .
 30. Rahnamaei et al., Mohammad Taghi (2010), A Study of the Role of the Government in the Physical Growth and Development of Masal with Emphasis on Changing the Use of Surrounding Agricultural Lands; Geography (Research Quarterly of the Iranian Geographical Association). 8 (26): 78- 65.
 31. Sasanpour, Farzaneh (2017), The viability of cities in the direction of sustainable development (Case study: Tehran metropolis), Quarterly Journal of the Geographical Association of Iran ;, 12 (42): 91-80.
 32. Shamsuddin et al ,Shuhana(2012), Walkable Environment in Increasing the Liveability of a City, Procedia - Social and Behavioral Sciences 50 ( 2012 ) 167 – 178
 33. Yang Wallentin,Fan,(2011),A Livable City Study in China Using Structural Equation Modeling Song, Department of,Statistics,UppsalaUniversiy.
 34. Yang,Yu Zeng Zheng,(2011), Changing Dimensions of a Livable City, 47th ISOCARPCongress.
 35. Wergonst , A .(2013).Assessing  progress Toward  Sustainable  Development: Principles in practice:(editors) peter Hardi & Terrence Zdan ; internantional Institute  for Sustainable Development.
 36. Zanjan Province Budget Program Organization. (2014). Economic, social and cultural report, Deputy of Program and Budget Coordination, Publications of the Country Program and Budget Organization..