تحلیل وضعیت و رابطه رضایت و حس تعلق مکانی در محله های شهری مطالعه موردی: محله فردوان شهر اصفهان \

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکترای شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

چکیده

حس تعلق مکانی، از مفاهیمی است که در ارتباط انسان و محیط شهر شکل می‌گیرد. پایین بودن سطح کیفیت محیط شهر، ضعیف شدن پیوند‌های اجتماعی و کاهش میزان رضایت از مطلوبیت محیط براساس نیاز‌های زندگی انسانی در وضعیت و میزان حس تعلق به مکان تاثیر‌گذار است. بنابراین هدف از این پژوهش تحلیل وضعیت و رابطه رضایت و حس تعلق مکانی در محله فردوان شهر اصفهان است. محله فردوان در نتیجه رشد شتابان شهر اصفهان در 6 دهه اخیر در بخش شمالی شهر اصفهان به صورت خودرو و غیررسمی شکل گرفته است.از نظر روش شناسی براساس ماهیت هدف این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی_ موردی و تحلیلی است در گردآوری داده‌ها از روش میدانی به شکل پرسشنامه، در تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی چون آزمون‌های ، رگرسیون، آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون یک دنباله راست میانگین و یک دنباله چپ میانگین در نرم‌افزار spss استفاده ‌شده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وضعیت میزان رضایت از شاخص های دسترسی به خدمات ‌و‌ تسهیلات با میانگین 2.11، و شاخص کیفیت محله با میانگین 2.02 در وضعیت نامناسبی و نامطلوبی در محله فردوان قرار دارند، همچنن وضعیت شاخص حس تعلق با میانگن 2.52 نیز در وضعیت نامناسب و نامطلوبی قرار دارد. با توجه به مقدار سطح معناداری تحلیل آزمون تی که کمتر از 0.05 شده است تفاوت میانگین ها با سطح مطلوب در شاخص های بررسی شده معنادار می باشد. تحلیل رابطه بین رضایت محله و تعلق مکانی در محله فردوان با مقدار 0.142 در میزان حداقل و به شدت ضعیف بوده است. همچنین تطبیق نتایج پژوهش با نظریه تعلق مکانی نیز نشان داد که پایین بودن میزان رضایت در محله نتواسته است در میزان حس تعلق مکانی در محله تاثیری داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Situation and the Relationship of Satisfaction and Sense of Honor in Urban Neighborhoods Case study: Fardavan neighborhood of Isfahan

نویسندگان [English]

 • farshad tahmasebizade
 • Husein Solemani
PhD student in urban planning, Najaf-Abad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
چکیده [English]

The sense of place of belonging is a concept that is shaped in relation to man and the city environment. The low level of the quality of the city environment, the weakening of social links, and the reduction of satisfaction with the condition of the utility of the environment, based on the needs of human life, affect the status and sense of belonging to the place. Therefore, the purpose of this research is to analyze the status and relationship of satisfaction and sense of belonging in the Fardovan district of Isfahan. Ferdowsi neighborhood has been formed as a vehicle due to the rapid growth of the city of Isfahan in the last six decades in northern part of the city of Isfahan. Based on the nature of the research purpose, the research is applied and based on the nature of the method is descriptive-case-analytical method. In collecting the data, the field method is used as a questionnaire, in descriptive statistics and inferential statistics such as regression, One Sample t test, mean right test sequence test, and Test a mean right sequence and test a mean left sequence were used in SPSS software.The findings of the research indicate that the status of satisfaction with the indicators of access to services and facilities with an average of 2.11 and the quality index of the neighborhood  with an average of 2.02are in an unfavorable situation, the status of the sense of belonging index is also with an average of 2.52 in an unfavorable   And it is unfavorable.  Considering the value of the significance level of T-test analysis, which is less than 0.05, the difference between the mean and the desired level in the studied indicators is significant Analysis of the relationship between the neighborhood and the satisfaction of place in the neighborhood Fordowan in the least amount of 0.142 and was extremely weak. And matching the results with spatial belonging theory also showed that the low level of satisfaction in the neighborhood is influenced by the level of sense of belonging in the neighborhood
Key words: Satisfaction, sense of belonging, neighborhood, Fardovan
Extended Abstract
Introduction
Man becomes confused by not knowing the world around him. Belonging to memory in the meantime is the only way to escape from this confusion and reach the peace that lies in the essence of existence. This sense must be formed in the human connection with the surrounding environment, so the weakness of the sense of belonging leads to the disconnection or non-formation of the strings connecting the inhabitants to the context and the environment with place. Urban neighborhoods are one of the micro and tangible centers of spatial belonging formation. In the neighborhood, the residents in the streets meet their needs and their use of the neighborhood space leads to satisfaction or dissatisfaction. Satisfaction with the neighborhood paves the way for the formation of a sense of spatial belonging. Fardvan neighborhood is located in the southern part of district 8 of Isfahan. This neighborhood has been formed as a result of the rapid growth of the urban population and the physical expansion without a plan and a city car. It seems that the situation of satisfaction with the neighborhood and the situation of its sense of place belonging is in an unfavorable situation. The issue of research is what is the status of satisfaction with Fardovan neighborhood? And what is the sense of belonging in this neighborhood? And what effect has the state of satisfaction with the neighborhood had on its sense of place.
 Methodology
Based on the nature of the methodology, based on the purpose of this research, it is of the applied type and based on the nature of the method, it is of the descriptive-case and analytical type. Library methods were used to collect information related to the subject literature and research background, and data related to a case study of the field method were collected using a questionnaire. The variables used in the research include social characteristics, satisfaction with access to various neighborhood services, satisfaction with the neighborhood, sense of belonging, etc. The research area is limited to Fardvan neighborhood located in District 8 of Isfahan Municipality. In data analysis, descriptive statistics and inferential statistics tests including one-sample t-test, one-left mean mean test, one-mean right-sequence test and linear regression model in SPSS software were used. The statistical population of the study is 11967 people living in Fardvan neighborhood of Isfahan. (Population and Housing Census 2016) Cochran's method was used to obtain the sample size. Based on this, the statistical sample size of 315 people has been obtained. This number of questionnaires was randomly distributed in the study area.               
Results
Based on the principles of the theory of belonging, the research findings show that
The situation of satisfaction with access to services in Fardvan neighborhood is in an unfavorable and undesirable situation
Satisfaction with the environmental quality of Fardvan neighborhood is also in an unfavorable situation.
In general, the situation of satisfaction with Fardvan neighborhood is in an unfavorable situation
The status of the sense of place in Fardvan neighborhood is also in an inappropriate and undesirable situation.
Also, the results of the relationship and the effect of satisfaction on the sense of belonging showed that the situation of Fardvan neighborhood is not in a good condition in terms of neighborhood satisfaction indicators and neighborhood conditions are not favorable in terms of spatial belonging feelings. Therefore, these two variables had the least effect on each other in the neighborhood.
In case of access to desirable services in Fardovan neighborhood, it will cause satisfaction of services and as a result, will increase the sense of spatial belonging.
Conclusion
In this study, it was concluded that the state of satisfaction with Fardvan neighborhood and satisfaction with access to services in the neighborhood is not in a good condition due to the neighborhood being a car and the low quality of services, and the sense of belonging to Fardvan neighborhood is due to immigrants. Being residents in the current situation is undesirable. The informality of the neighborhood has caused a minimal relationship between the level of satisfaction with the neighborhood and the sense of spatial belonging. In order to improve the satisfaction of Fardvan neighborhood, it is necessary to change the access to various services and health facilities, education, public transportation, parks, green space, etc. in a favorable way. Also, the organization and spatial structure of Fardovan neighborhood should be organized with neighborhood-centered planning. In addition, by examining the social context of the residents of the neighborhood, the composition and social structure of the neighborhood, identifying the values ​​and norms hidden in the neighborhood, redesigning and organizing the public space of the neighborhood. General status of environmental quality indicators to improve the attendance of residents to improve. In order to improve the situation of attachment and sense of spatial belonging and create historical memory in the residents of the neighborhood, cultural and sports programs within the neighborhood suitable for all groups, along with using the method of participation of residents of Fardvan neighborhood in all matters are necessary

کلیدواژه‌ها [English]

 • Satisfaction
 • sense of belonging
 • location
 • neighborhood
 • Fardvan
 1. Altman, I & Low, S. M (Eds.) (1992), Place attachment (Vol. 12, Plenum Press), New York.
 2. Asadi, Ahmad, Maududi, Mehdi, Hosseinabadi, Saeed (1399)." The relation between urban vitality and sense of place attachment (Case study: Qaen city)", Journal of Research and Urban Planning. 11 (40), 17-30.
 3. Baba, Y., and Austin, D. M., 1989, Neighborhood Environmental Satisfaction, Victimization, and Social Participation as Determinants of Perceived Neighborhood Safety, Environment and Behaviour, 21 (6), 763-780.
 4. Babavisi, Vahideh (2015): "Study of physical factors in creating a sense of belonging to the place", Second Scientific-Research Conference on New Horizons in Geography and Planning, Architecture and Urban Planning, Tehran, Tehran Association for the Development and Promotion of Fundamental Sciences and Technologies. https://www.civilica.com/Paper-NICONF02-NICONF02_181.html.
 5. Behzadpour, Mohammad (2018). "Investigating the Sense of Belonging in Residential Complexes and the Role of Nature on it (A Case Studies: Residential Complexes of Ekbatan, Pardisan, Zeytun and Mehregan)", Journal of Research and Urban Planning, 9 (34), 183-200.
 6. Bernardo ,Fátima, Manuel Palma-Oliveira , José(2016) «Urban neighbourhoods and intergroup relations: The importance of place identity«, Journal of Environmental Psychology, Volume 45, March 2016, Pages 239-251
 7. Campbell, J. M., 1983, Ambient Stressors, Environment and Behavior, 15 (3), 355-380.
 8. Charkhchian, Maryam (2014)." The Study of the Role of Individual Characteristics on the Users' Devotion to Urban Spaces (The Case Study of KHayyam Avenue of Qazvin City)", Geography and Planning. 18(47), 55-69.
 9. Emami, A., Bazdar, M., Safari, M., Farahnaki, R. (2013). The Determination of Relationship between Sense of Belonging and its Social Indicators, Case Study: Ziarat Village- Golestan. Armanshahr Architecture & Urban Development, 10(21), 11-21.
 10. Falahat, Mohammad Sadegh, Nohi, Samira, (2012)." The Nature of Signs and Their Role in Enhancement of Sense of Place in Architectural Spaces", Honar – ha – ye – Ziba-Memari-Va-Shahrsazi. 17(1), 17-25.
 11. Florek, M. (2011): "No place like home: Perspectives on place attachment and impacts on city management". Journal of Town & City Management. 1 (4): 346–354.
 12. Ghashqaei, Reza, Movahed, Khosrow, Mohammadzadeh, Hojjatullah (2016)." Evaluation of sense of place with an emphasis on physical and environmental factors in urban coastal areas (Case study: Boushehr Town)", Journal of Geographical urban planning research. 4 (2), 261-282.
 13. Giuliani M.V & R. Feldman (1993), Place attachment in a developmental and cultural context, Journal of Environmental Psychology, No 13 pp. 267-274.
 14. Ha, M., and Weber, M. J., 1994, Residential Quality and Satisfaction: Toward Developing    Residential Quality Indexes, Home Economics Research Journal, 22 (3), 296-308.
 15. Jannat pour, Niloufar and karimi, azari amirreza(2018). "Analysis of the Physical Components Influencing the Formation of a Sense of Belongingto the Place in the Residential Complex of Rasht(Case Study: Al Ghadir Complex, Abrisham Complex, Masuleh Tak Complex)”, Journal of Urban Management Studies. 36 (12), 29 -40.
 16. Kaltenborn, B.P. (1998), «Effects of sense of place on responses to environmental impact: a case study among residents in an Arctic community«, Applied Geography, 18(2): 169-189
 17. Kashi, Hossein and Bonyadi, Nasser (2013). " Stating the Model of Identity of Place-Sense of Place and Surveying its Constituents* Case Study: Pedestrian Passage of Shahre Rey", Journal of Honar – ha – ye – Ziba-Memari-Va-Shahrsazi. 18 (3), 43-52.
 18. Majidi, Batool and Heidari, Saman (2017). " Assessment of Place identity in urban neighborhoods Case Study: Sanglaj neighborhood, District 12 of Tehran ", Urban Ecological Researcher. 2 (16), 13-22.
 19. Manzo Lynne and Douglas D. Perkins (2006): Finding Common Ground: The Importance of PlaceAttachment to Community Participation and Planning, Journal of Planning Literature, Vol. 20, No. 4 (May 2006).
 20. Norberg Norberg-Schulz, C. (1997), The Phenomenon of Place, Princton Architectural Press, New York.Schuls 1997
 21. PirBabaei, Mohammad Taghi and Sajjadzadeh, Hassan (2011) " Group belonging to Place, Realization of Social Residence, in Traditional Neighborhood ", Journal of Bagh-e Nazar. 8(16), 17-28.
 22. Rafieian, Mojtaba; Asgari, Ali and Asgarizadeh, Zahra (2009)." Units Residental Satisfaction Assessment of Navab Resident ",  .42(67),53-68.
 23. Rezvani, Noushin, Behzadfar, Mostafa and Habibi, Kiomars(2017)." The Evaluation of Environmental qualities in historic tissues based on sense of place (Case study: the Sarcheshme Neighborhood of Gorgan)", Journal of Research and Urban Planning. 8 (29), 23-42.
 24. Rodon, Toni , Guinjoan ,Marc(2018)  »When the context matters: Identity, secession and the spatial dimension in Catalonia«  ,Political Geography, Volume 63, March 2018, Pages 75-87
 25. Roshani, Saleh, Rezvani, Nooshin, Pasian Khomri, Reza (2018)." Assessing and rating sense of belonging in the neighborhoods of old district of Gorgan" , Journal of Maremat & memari-e Iran. (15), 89-106.
 26. Saraei, Mohammad Hossein, Oshnooi, Amir, Rousta, Mojtaba (2016)." Evaluation of spatial indices belong to old texture residents of the city of Kashan ", Journal of Geography and Environmental Planning, 27 (2), 17-34.
 27. Scannell, L; Gifford, R (2010), Defining place attachment: A tripartite organizing framework, Journal of Environmental Psychology, 30, pp.1-10.
 28. Shamai,S. (1991), «Sense of place: an empirical measurement«, Isreael,  geoforum, Vol.22, pp: 347-35
 29. Shawket, Indjy M. (2018) »Identity in urban spaces of residential compounds: Contributing to a better environment,، HBRC Journal, Volume 14, Issue 2, August 2018, Pages 235-241
 30. Stang Våland ,Marianne, Georg tSuss(2018) «Spacing identity: Unfolding social and spatial-material entanglements of identity performance«, Scandinavian Journal of Management Volume 34, Issue 2, June 2018, Pages 193-204
 31. Stedman, R. C. (2003), Is it Really a Social Construction? The Contribution of Physical Environment to Sense of Place, Society and Natural Resources, No. 16, pp. 671-685.
 32. Yaghoubi, Fariborz and Masoumeh Yaghoubi Sangharchi (2016). "The concept of sense of place and its components", Third International Conference on Science and Engineering, Istanbul, Turkey, Institute of Directors thinker capital Vieira, https://www.civilica.com/Paper-ICESCON03-ICESCON03_191.html.
 33. Zarifpour Langroudi, Anahita, Alborzi, Fariba, Soheili, Jamaluddin (2020)." Explaining the role of urban views in creating place attachment for citizens (Case Study: Tehran Residential Views), " Journal of Research and Urban Planning. 11 (40), 217-232.