تحلیل تأثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی شهر اردکان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارس شهرستان سپیدان شهراردکان خ امام شهرداری اردکان

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا, دانشگاه آزاداسلامی واحدنجف آباد,ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر به سبب فعالیت‌های گردشگری و نوسان‌های شدید محیطی، وضعیت کاربری زمین در حال تغییر است. از این‌رو برای حفاظت و صیانت از نواحی گردشگری، بررسی وضعیت کاربری زمین در مقاصد گردشگری ضروری می‌باشد. بخش اردکانِ استان فارس یکی از قطب‌های گردشگری کشور است که در چندسالِ گذشته با تغییر کاربری‌های مختلفی مواجه شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش گردشگری در بروز تغییرات کاربری زمین در نواحی محدوده و حریم شهر اردکان در استان فارس می‌باشد. به همین منظور اطلاعات مربوط به وضع موجود و تغییرات صورت گرفته در کاربری‌های بخش اردکان طی دوره زمانی 1376 تا 1397 جمع‌آوری شد. پس از جمع‌آوری و تحلیل نقشه‌های پایه و بررسی عکس‌های هوایی و همچنین مصاحبه با ساکنان محلی و گردشگران، جهت ارزیابی تاثیر توریسم در تغییر کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه، از روش تحقیق ِ توصیفی و تحلیلی مبتنی بر پیمایش استفاده گردید. براساس نتایج، گردشگری در حوزه مورد مطالعه، با ایجاد تغییرات گسترده در کاربری‌های اراضی، بویژه اراضی زراعی، باغات، اراضی حریم رودخانه، تخریب منابع طبیعی و گردشگری در دهه‌های اخیر را به دنبال داشته است. همچنین نتایج نشان داد بیشترین تغییرات کاربری‌ها به ترتیب مربوط به ساخت مجتمع‌های گردشگری (55/50 درصد)، تبدیل اراضی باغی به اراضی دیم (9/16 درصد)، تبدیل باغهای سطح شهر به کاربری مسکونی (11/4 درصد)، تبدیل باغهای سطح شهر به خانه دوم (8/12 درصد) و تغییر کاربری‌های باغ به صنعتی (64/5) بوده است. علاوه براین، نتایج آماری از مجموعه تغییرات پیش آمده نشان می‌دهد سهم ساخت و سازهای مربوط به مجتمع‌های گردشگری با 55/50 درصد بیشترین سهم را داشته و بعد از آن تبدیل اراضی باغی به اراضی دیم به 9/16 درصد و تبدیل باغهای سطح شهر به کاربری مسکونی و خانه‌های دوم در اولویت‌های بعدی با 11/14 درصد و 8/12 درصد قرار گرفته است. در پایان، با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، پیشنهادات سیاستی در زمینه طراحی مناسب در رابطه با ساماندهی مجتمع‌های گردشگری و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخریب باغها در منطقه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of tourism on land use change in Ardakan, Fars

نویسندگان [English]

 • Abolmotaleb Rahnama 1
 • Ahmad khademolhossini 2
1 Shahrdar
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Iran
چکیده [English]

In recent decades, due to tourism activities and severe environmental fluctuations, the land use situation is changing. Therefore, in order to protect and preserve tourist areas, it is necessary to study the status of land use in tourism purposes. Ardakan section of Fars province is one of the tourism hubs of the country that has faced various uses in the past few years. The purpose of this study is to investigate the role of tourism in land use change in the area of ​​Ardakan city in Fars province. For this purpose, information about the current situation and changes in the uses of Ardakan section during the period 1376 to 1397 were collected. After collecting and analyzing the basic maps and reviewing the aerial photographs as well as interviewing local residents and tourists, a descriptive and analytical survey method based on survey was used to evaluate the impact of tourism on land use change in the study area. According to the results, tourism in the study area has led to the destruction of natural resources and tourism in recent decades by making extensive changes in land uses, especially agricultural lands, orchards, river lands. The results also showed that the most land use changes were related to the construction of tourism complexes (50.55%), conversion of garden lands to rainfed lands (16.9%), conversion of city gardens to residential use (4.11%), conversion of gardens, respectively. The city level was to the second house (12.8%) and the change of garden uses was industrial (5.64). In addition, the statistical results of the set of changes show that the share of constructions related to tourist complexes with 50.55% had the highest share, followed by the conversion of garden lands to rainfed lands to 16.9% and the conversion of city gardens to Residential use and second homes are in the next priorities with 14.11% and 12.8%. Finally, according to the results of the study, policy proposals in the field of appropriate design in relation to the organization of tourist complexes and take the necessary measures to prevent the destruction of gardens in the region were presented.
 
 
Key words: Land use change, tourism, destruction of natural resources and tourism, Ardakan Fars
 
 
 
Extended abstract
Introduction:
One of the most obvious manifestations of human impact on the environment is the use of deformed lands; Therefore, land use change analysis is one of the most important topics in ecosystem research. Also, one of the basic preconditions for better land use is extracting information about land use patterns and being aware of their changes over time. Awareness of the distribution of different land use areas and, in parallel, their changes over time to plan for better use of Land is very important in identifying areas and points under environmental pressure and evaluating the development of areas. In this regard, it is necessary to detect changes to detect the trend of change over time. In recent decades, land use change resulting from human activities has been gradually recognized as one of the processes resulting from changes in the global environment.Land use has been important for researchers and officials in the face of global environmental change. Land use change affects the demand for land for agricultural activities, forestry, residential, industrial areas, tourist areas and the diversity of natural areas.Tourism and its growing development has led to a high demand for recreational land use and has led to changes in the pattern of traditional land use and, as a result, has led to a large expansion of tourism land use. Despite the global importance of land use planning and management in tourism areas, this issue has received less attention in our country and little effort has been made in this area. Therefore, considering the relationship between land use change and tourism development, it is necessary to influence tourism (tourism) in land use change in tourist areas such as Fars province. Ardakan city located in Fars province has always been considered as one of the important destinations of tourism in Fars and therefore the present study has been conducted with the aim of investigating the role of tourism in the occurrence of land use changes in Ardakan city.
 
Methodology:
This research is of applied type, and its method is descriptive-analytical based on field observations. The data of this research were collected through field observations, questionnaires, interviews and satellite images. In this research, first we have tried to describe the current situation and the changes made during the period of 1376 to 1397, and in the next stage, according to the questions, the contribution of tourism activity in the occurrence of land use changes in the study area is analyzed.
 
Results:
One of the consequences of tourism development in Ardakan, Fars, has been drastic changes in land use, the expansion of the physical fabric of settlements and the rapid growth of land and real estate prices. Findings show that during the study period, more than 17.7 hectares of garden lands in the city have been under construction and land use. Out of this number, over 3 hectares of arid gardens have been abandoned and over one hectare has been under industrial construction for the construction of industrial units. Studies show that up to 63% of land use change in the study area has been used in the field of tourism and construction of second homes. In the study, the most changes were related to the axis of Cheleh Gah (old Yasuj road), Cheleh Gah and Safar Alaq for the construction of tourist use and the second house. The destruction and drying of the gardens is related to Cheshmeh Sabzak area in Ardakan city.
 A comparative study of the percentage of changes in garden use with the percentage of changes due to the development of construction in city gardens shows that the share of tourism and the creation of second homes during the studied years had the greatest effect on the destruction of city gardens. Has led to changes in the use of gardens.The results of interviews with farmers and gardeners in the study area show that the activities of gardeners have low capacity in the field of local economic development compared to the tourism sector for the development of second homes.
 
Conclution:
The purpose of this study was to investigate the role of tourism in influencing land use pattern in Fars Ardakan. The results showed that tourism with demand in the first two areas: construction of a second house or land purchase with the aim of building a second house: creating tourism services and facilities, has acted as a strong stimulus in causing fundamental changes in land use pattern in Kelardasht. The expansion of second homes, the growth of tourism service uses, the extensive changes in agricultural land use and orchards to second homes are examples of this profound impact. The results show that the growth of tourism activities in the study area in an uncontrolled manner, has followed a pattern contrary to the principles of sustainable tourism development. In fact, in the study sample, which can be a good example for other tourism destinations in Fars province, the growth of tourism activities in the form of vehicles, by destroying land resources, has significantly reduced the share of agricultural lands and gardens. While land resources are considered to be the main ecological resources of any tourist destination, its destruction and unprincipled changes are interpreted as the destruction of the tourist resources of the destination. In this regard, the ecological resources of the destination tourism can include natural landscapes, the connection between man and nature, the freshness and freshness of the natural environment, biodiversity and soil, soil water resources, land production capacities, ecological integrity. The present study only deals with the volume and nature of the impact of tourism on land use change in the context of sustainable tourism development, and what conveys the importance of these findings is primarily the limitations that the research faced. One of the most important limitations is the lack of any accurate information on land use status and land use changes due to tourism activities. Based on the information generated in this study, which provides the basis for any future research. Other scholars need to address the causes and roots of such an unbridled role of tourism in land use change. Finally, it should be noted that widespread land use change with severe impact on tourism and land use, while destroying tourism resources, in the next generation of the community and local managers in the direction of sustainable development will face serious challenges. Undoubtedly, future generations expect us to continue to use natural resources and divine gifts as we use existing resources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Land use change
 • Tourism
 • destruction of natural resources and tourism
 • Ardakan Fars
 1. Alegre, J., & Garau, J. (2010). Tourist satisfaction and dissatisfaction. Annals of TourismResearch, 37 (1), 52–73.
 2. Ashournejad, Q., Heydari, Z., & Matinfar, H.M. (2013). An analysis of the relation and environment results of tourism development and land use changes on the city of Ramsar through using Landsat images. Journal of tourism planning and development, 12 (11), 122-144. (In Persian)
 3. DeFries, R., Eshleman, K.N. (2004) Land-use change and hydrologic processes: a major focus for the future. Hydrol. Process. 18 (11), 2183–2186.
 4. Dong, Rencai, Yu, Lijun and Liu, Guohua (2008). Impact of tourism development on land-cover change in a matriarchal community in the Lugu Lake area. International Journal of Sustainable Development & World Ecology 15 (2008) 28–35.
 5. Falahatkar, S., Saffianian, A., Khajeddin, S.J., & S.J. Ziaei, H. (2009). Isfahan land cover change detection in the past 4 decades using remote sensing. Journal of science and technology of agriculture and natural resources, water and soil science, 13 (47), 381-395. (In Persian)
 6. Gossling, S., 2002. Global environmental consequences of tourism. Global Environ. Chang. 12 (4), 282–302.
 7. Gunn, C.A. (2002). Tourism planning: Concepts, Basics,Case, New York and London: Routledge.
 8. Hawkes, S., & Williams, P. (1993). From principals to practice: A case book of best environment practice in tourism. Burmaby, BC, Centre for tourism policy.
 9. Ghadami, M., Alighilizadeh firouzjaei, N., & Anamoradnejad, R. (2010). The role of tourism in the destination, land use alterations (case study: Markazi Destrict of Noshar County, Mazandaran province). Journal urban- regional studies and research, 3 (21), 21-42. (In Persian)
 10. Gun, C, M. (2002). Tourism planning: Concepts, Basics, Cases. New York and London Routledge.
 11. Hssanimehr, S., & Shahvar, H. (2010). Consequences of tourism development in Heyran county with emphasizing on land use change. Quarterly Journal of Human Geography, 45 (1), 177-192. (In Persian)
 12. Kuvan, Y. (2005). The use of forests for the purpose of tourism: the case of Belek Tourism Center in Turkey. Journal of Environmental Management, 75, 263–274.
 13. Karimi, K., & Komaki, Ch. B. (2015). Monitoring, assessment and prediction of spatial changes of land use /cover using Markov chain model (Case study: Bostagh Plain - South Khorasan). RS & GIS for Natural Resources, 6 (2), 75-88. (In Persian)
 14. Linderman, M.A., An, L., Bearer, S. (2005). Modeling the spatio-temporal dynamics and interactions of households, landscapes, and giant panda habitat. Ecol.Model, 183 (1), 47–65.
 15. Mao, X., Meng, J., & Wang, Qi. (2014). Modeling the effects of tourism and land regulation on land-use change in tourist regions: A case study of the Lijiang River Basin in Guilin. China, Land Use Policy, 41, 368–377.
 16. Marin-Yaseli, M.L., & Martinez, T.L. (2003). Competing for Meadows: a case study on tourism and livestock in the Spanish Pyrenees. Mount. Res. Dev, 23 (2), 169–176.
 17. Mohamadi, M., Mahrabi, A., Ghorbani, A., Khorasani, M.A. (2012). Effective human force on land use change in marginal rural areas. (Case study: villages of Alkle and Seyben in Tonekabon township). Geography. International Journal of the Iranian Geographical Association, 10 (35), 279-298. (In Persian)
 18. Monshizadeh, Rahmatollah and Khoshhal, Farhad (2005). The impact of tourism on land use change with emphasizing rural land. Journal of Geographical Science, 4 (5), 89-106. (In Persian)
 19. Motielangrodi, S.H., Rezvani, M.R., & Kateb Azgomi, Z. (2012). Investigation of economic impact of agriculture landuse change in rural area (case study: Lichareky Hassanrod county in Anzaly Bandar Township. Research and Rural Planning, 1 (1), 1-24. (In Persian)
 20. Petrov, L.O., Lavalle, C., & Kasanko, M. (2009). Urban land use scenarios for a tourist region in Europe: applying the MOLAND model to Algarve, Portugal. Landsc. Urban Plann, 92 (1), 10–23.
 21. Priskin. J. (2001). Assessment of natural resources for nature-based tourism: the case of the Central Coast Region of Western Australia. Tourism Management, 22, 637–648.
 22. Rezaee, M., Bijan Rahmani, B., Faraji Sabokbar, H.A., Rahmani Fazli, A. (2017). Modeling land cover changes in the rural of Isfahan Province by using GWT-test. Human Geography Research Quarterly, 49 (3), 505-518. (In Persian)
 23. Rezaee, M. & Rahimi E. (2013). Investigating the causes of land use change in detailed urban plans and its impact,Case study of Marvdasht city on urban services, Journal of Urban Research and Planning, 13, 77-96. (In Persian)
 24. Schroeder, H. W. (2007). Place experience, gestalt, and the human–nature relationship. Journal of Environmental Psychology, 27, 293–309. Statistical Centre of Iran. (2016). (In Persian)
 25. Tao, Teresa, C.H., & Wall, J. (2009). Tourism as a sustainable livelihood strategy. Tourism management, 30 (1), 90-98.
 26. Tudun-Wada M, Tukur Y, Hussaini Y, Sani M, Musa I, Lekwot V. (2014). Analysis of forest cover changes in Nimbia Forest Reserve, Kaduna State, Nigeria using geographic information system and remote sensing techniques. Journal of Environment and Earth Science, 4(21): 73-83.
 27. Yousefi, S., Moradi, H.R., Hosseini, S. H., & Mirzaee, S. (2011). Land use change detection using LandSat TM and ETMsatellite images over. MarivanJournal of Applied RS & GIS Techniques in Natural Resource Science, 2 (3), 97-105. (In Persian)
 28. Wijesekara, G.N., Gupta, A., Valeo, C. (2012). Assessing the impact of future land-use changes on hydrological processes in the Elbow River watershed in southern Alberta, Canada. J. Hydrol. 412–413, 220–232.
 29. Wu, B. (2001). A study on recreational belt around metropolis (ReBAM): Shanghai case. Sci. Geogr. Sin, 21 (4), 354–359.
 30. Xi, J., Zhao, M., Quansheng, Ge., & Kong, Q. (2014). Changes in land use of a village driven by over 25 years of tourism: The case of Gougezhuang village, China. Land Use Policy, 40, 119–130.
 31. Zebardast, L., jafari, H.R., Badehyan, Z., & Asheghmoala, M. (2010). Assessment of the Trend of Changes in Land Cover of Arasbaran Protected Area Using Satellite Images of 2002, 2006 and 2008. Environmental Researches, 1, 23-33. (In Persian)